Category Ý Nghĩa Những Từ Thô Tục

Ý NGHĨA NHỮNG TỪ THÔ TỤC TRONG VIỆT NGỮ.

Ý NGHĨA NHỮNG TỪ THÔ TỤC TRONG VIỆT NGỮ  Nguyễn Xuân Quang Những từ mà chúng ta ngày nay cho là “thô tục”, đối với tổ tiên ta chúng mang đầy ý nghĩa về triết lý, vũ trụ quan và nhân sinh quan, nói một cách khác những từ này mang ý nghĩa của Dịch […]