Category Tỵ Là Tơ Là Tau Là Ty Là Tie là Dải là Rắn

TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP: TỴ LÀ TƠ, LÀ TAU, LÀ ‘TIE’, LÀ DẢI, LÀ RẮN.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP.                                            TỴ LÀ TƠ, LÀ TAO, LÀ TY, LÀ ‘TIE”, LÀ DẢI, LÀ RẮN…        […]