Category Tiếng Việt và Nguồn Gốc Ngôn Ngữ Loài Người.

TIẾNG VIỆT VÀ NGUỒN GỐC NGÔN NGỮ LOÀI NGƯỜI.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. *Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   TIẾNG VIỆT VÀ NGUỒN GỐC NGÔN NGỮ LOÀI NGƯỜI. Nguyễn Xuân Quang. TIẾNG MẸ (MOTHER TONGUE) Rất nhiều nghiên cứu về nguồn gốc ngôn ngữ loài người đưa ra nhiều bằng chứng và nhiều giả thuyết. […]