Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ (20) Từ Tình Dục

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 20) NHỮNG TỪ TÌNH DỤC.

    SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 20) NHỮNG TỪ TÌNH DỤC Nguyễn Xuân Quang Tôi đã viết một bài tỉ mỷ giải thích Ý Nghĩa Những Từ Thô Tục Trong Việt Ngữ ( xem Ý NGHĨA NHỮNG TỪ THÔ TỤC TRONG VIỆT NGỮ ở categories Tiếng Việt Huyền Diệu […]