Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ (15): Số Đếm.

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ; ẤN-ÂU NGỮ (phần 15) QUA NHỮNG SỐ ĐẾM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 15) QUA NHỮNG NHỮNG SỐ ĐẾM. Nguyễn Xuân Quang Qua 100 từ căn bản quân bằng bền hay ổn định đề nghị bởi Morris Swadesh và 15 từ căn bản ổn định nhất đề […]