Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ (14): Phủ Định Từ

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 14) QUA NHỮNG TỪ PHỦ ĐỊNH CĂN BẢN ỔN ĐỊNH.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 14) QUA NHỮNG TỪ PHỦ ĐỊNH CĂN BẢN ỔN ĐỊNH. Nguyễn Xuân Quang Qua 100 từ căn bản quân bằng bền hay ổn định đề nghị bởi Morris Swadesh và 15 từ căn bản ổn […]