Category Liên Hệ Việt Ấn Âu Ngữ (11): 15 Từ Ổn Định Nhất (A).

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 11: 15 Từ Căn Bản Ổn Định Nhất).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 11:  15 Từ Căn Bản Ổn Định Nhất) Nguyễn Xuân Quang Những Chữ Viết Tắt và Qui Ước -Chữ trong hai gạch nghiêng /…/ thanh, thinh, âm, âm vị, phát âm theo tiếng Việt, […]