Category Kẻ Sĩ

KẺ SĨ

KẺ SĨ TẦM NGUYÊN NGHĨA NGỮ TỪ SĨ. Nguyễn Xuân Quang Ngày nay chúng ta thường thấy từ Hán Việt sĩ đi chung với nhiều loại người chỉ những người này có một chúc vụ quan trọng trong xã hội như bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, binh sĩ, nghệ sĩ, liệt sĩ, dũng sĩ […]