Category Học Anh Ngữ Bắng Việt ngữ: Tổng Quát

HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ, KỲ 2

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).          HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ                                 (kỳ 2)                                Nguyễn Xuân Quang   Những chữ viết tắt và qui ước: -Dấu bằng (=) có nghĩa là, liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ trong  hai  gạch nghiêng  […]