Category Con Mèo Mà Trèo Cây Cau

CON MÈO MÀ TRÈO CÂY CAU

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN ÂU NGỮ. CON MÈO MÀ TRÈO CÂY CAU… Nguyễn Xuân Quang Tôi đã khám phá ra có sự liên hệ giữa Việt ngữ và Ấn Âu ngữ (Tiếng Việt Huyền Diệu).  Nhân dịp Xuân Con Mèo về, xin đối chiếu sự liên hệ này qua câu đầu […]