Category Biến Âm Giữa Anh Ngữ và Việt Ngữ

SỰ LIÊN HỆ GIỮA ANH NGỮ Và VIỆT NGỮ: BIẾN ÂM GIỮA ANH NGỮ Và VIỆT NGỮ.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). SỰ LIÊN HỆ GIỮA ANH NGỮ VÀ VIỆT NGỮ BIẾN ÂM GIỮA ANH NGỮ VÀ VIỆT NGỮ. Nguyễn Xuân Quang   Những chữ viết tắt và qui ước:   -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. […]