Category CHỮ NÒNG NỌC

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE, TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 2): TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP. TỪ VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM-VÒNG TRÒN . (phần 2) Nguyễn Xuân Quang   TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN/VÒNG-TRÒN CHẤM TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng tròn đã nói ở […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP. TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN . (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Từ trước tới giờ chúng ta chỉ mới tìm hiểu về các chữ và các từ của cùng một ngành hoặc là ngành […]

VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG TÍCH CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG TÍCH CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Nguyễn Xuân Quang. Tại Nhà Trưng Bày Di Tích Khảo Cổ Học, Nền Móng Cung Điện Thời Kỳ Đinh-Tiền Lê Thế Kỷ X ở Đền Vua Đinh Tiên Hoàng, Hoa […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ BA NỌC QUE III (Phần 4 và hết) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (Phần 4 và hết) Nguyễn Xuân Quang TỪ BA NỌC QUE TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. (tiếp theo). Ý Nghĩa Từ Nòng Ba Nọc Que Trong Vũ Trụ Tạo Sinh, […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ NỌC BA NỌC QUE III (Phần 3) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (Phần 3) Nguyễn Xuân Quang TỪ BA NỌC QUE TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ ba nọc que đã nói ở […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (2): Ý NGHĨA TỪ BA NỌC QUE TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (Phần 2). Nguyễn Xuân Quang Ý NGHĨA TỪ NỌC BA NỌC QUE TRONG VŨ TRỤ TẠO SINH, DỊCH HỌC. Bây giờ ta lướt qua qui trình vũ trụ tạo sinh xét nghĩa từ […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ NỌC BA NỌC QUE III (Phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Từ nọc ba nọc que (gọi tắt là từ ba nọc que) III là do ba chữ nọc que I […]