LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (7) LỊCH MẶT TRỜI DƯƠNG THÁI ÂM HOÀNG HẠ.

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN

(7)

LỊCH ĐỒNG DƯƠNG THÁI ÂM HOÀNG HẠ.

Nguyễn Xuân Quang.

Như đã biết qua bài viết Lịch Đồng Đông Sơn trên trống Ngọc Lũ I, trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu vũ trụ giáo, mặt trời giáo, trống biểu của Hùng Vương Mặt Trời nên tất nhiên có một khuôn mặt diễn tả thiên văn, lịch vũ trụ, lịch mặt trời, lịch mặt trăng. Mỗi nhóm trống có những lịch mang tính nòng nọc (âm dương) của nhóm đó. Trống Ngọc Lũ I thuộc nhóm trống mặt trời thái dương có lịch mang tính dương thái dương, Càn. Ở đây trống Hoàng Hạ có mặt trời 16 nọc tia sáng mũi mác thuộc nhóm trống mặt trời dương thái âm, Chấn hiển nhiên có các loại lịch mang tính dương thái âm Chấn.

Tôi gọi là Lịch Đông Sơn Dương Thái Âm Hoàng Hạ.

Xin nhắc lại là vì trống biểu tượng mặt trời, nhất là trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn biểu tượng cho ngành Người Việt Mặt Trời Thái Dương nên không có lịch mặt trăng hay âm lịch thuần âm, thái âm nữ. Trên trống đồng nòng nọc chỉ có lịch mặt trời nam mang âm tính là lịch mặt trời dương (I) thái âm (OO) tức Chấn IOO, âm nam thái dương. Đây là loại lịch thấy trên trống Hoàng Hạ.

LỊCH DƯƠNG THÁI ÂM HOÀNG HẠ.

A. Lịch 360 Ngày Dạng Âm Lịch.

Như đã biết trống Hoàng Hạ dương thuộc nhóm trống mặt trời thái âm 16 nọc tia sáng. Trống diễn tả trọn vẹn cả ngành nòng Khôn thái hệ mặt trời thái dương mang trọn vũ trụ luận trọn vẹn.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt:

Trống Hoàng Hạ ở hai bán viên dương và âm có hai tộc người đều hóa trang Chim Rìu, Chim Việt Nước thái dương Bổ Nông, Chim biểu của thần mặt trời Nước Lạc Long Quân ngành Mặt Trời Thần Nông thái dương.

Lưu Ý: Xin nhắc lại chim nông là loài chim nước, chim biểu mang tính sinh tạo có hai khuôn mặt nòng nọc (âm dương). Nếu gọi theo duy dương tức theo chiếc mỏ lớn như chiếc rìu là chim Rìu Nước, thấy rõ qua Anh ngữ pelican có gốc Hy Lạp ngữ pelekus, cây rìu. Người Tây phương gọi theo duy dương là chim Rìu pelican trong khi chúng ta gọi là chim nông, chim nang (túi) là gọi theo duy âm tức theo cái túi, nang, nông mang tính nòng âm.

clip_image002

Người Chim Rìu, Chim Việt Nước Bổ Nông trên trống Hoàng Hạ.

Như đã biết trống Ngọc Lũ I là trống Người Việt Mặt Trời thái dương ngành Càn thái dương Chim Rìu Lửa Cắt Hồng (hoàng), chim biểu của mặt trời Viêm Đế thái dương.

Như vậy trống Ngọc Lũ I và trống Hoàng Hạ gộp lại là hai trống biểu toàn hệ tộc Người Việt Rìu Mặt Trời Thái Dương gồm hai ngành mặt trời Càn Chim Rìu, Chim Việt Lửa, Cắt Lửa, Hồng Hoàng và ngành mặt trời Khôn Chim Rìu Nước, Chim Việt Nước, Nông Nước, Nông Nác, Nông Lạc. Trống Ngọc Lũ I và trống Hoàng Hạ là trống biểu hai ngành Chim Rìu Hồng Lạc của Người Việt Rìu Mặt Trời Thái Dương thuộc dòng mặt trời thái dương Viêm Đế-Thần Nông (xem Trống Hoàng Hạ và trống Ngọc Lũ I).

Như đã nói ở trên lịch trên trống đồng nòng nọc (âm dương) là Lịch Mặt Trời vì thế lịch trên trống Hoàng Hạ dù mang tính âm cũng là một loại lịch mặt trời. Lịch trên trống Hoàng Hạ là Lịch Dương Thái Âm, Lịch Mặt Trời Thái Âm. Lịch này diễn tả đầy đủ cả ngày, tháng, năm:

1. Ngày.

Dựa vào tổng số chim.

Tổng số chim trên trống Hoàng Hạ gồm:

.Mỗi nhóm 6 người nhẩy múa trên đầu người đi sau cùng có một con chim bổ nông.

clip_image004Hai con chim nông ở hai nhóm 6 người nhẩy múa trên trống Hoàng Hạ.

Như thế hai nhóm có 2 con nông.

.Trên nóc mỗi nhà nọc hay đền mặt trời có một con chim trĩ, như thế hai nhà mặt trời ở hai bán viên có 2 con trĩ.

clip_image006Hai con chim trĩ trên nóc hai nhà nọc hay đền mặt trời (chim trĩ là chim lửa có một khuôn mặt biểu tượng cho mặt trời, xác thực là nhà hay đền mặt trời).

.Trên một dàn trống có 1 con nông.

clip_image008Một con nông bay trên một dàn trống (dàn trống ở bán viên bên kia không có chim nông, vì thế đây là một chi tiết được tạo ra có chủ ý, có mục đích).

.Trên một nhà nòng không gian hay mặt trời âm thái dương có 2 con gà.

clip_image010Hai con gà trên nóc một ngôi nhà nòng hay đền mặt trời thái âm (ngôi nhà nòng ở bán viên bên kia không có gà).

.Trên hai cảnh giã chầy cối có 3 con chim bay.

clip_image012Ba con chim bay ở hai cảnh giã chầy cối.

Vành gần ngoài biên trống có 14 cò bay.

clip_image013Vành 14 cò bay gần biên trống.

Tổng cộng trên trống Hoàng Hạ có: 2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 14 = 24 con chim.

Tóm lại 24 con chim diễn tả 24 giờ tức 1 ngày.

2. Tháng.

Số tháng dựa theo số người trong hai khu nhà thờ nọc mặt trời thái dương và nhà thờ nòng không gian thái dương hay mặt trời nòng mặt trời thái âm.

Trong mỗi nhà nọc mặt trời thái dương có 3 người, vị chi hai nhà 6 người. Mỗi dàn trống có 4 người, hai dàn trống là 8 người. Mỗi nhà nòng 1 người, hai nhà nòng là 2 người. Hai cảnh giã chầy cối 4 người.

Tổng cộng số người trong hai khu nhà này cộng với cảnh đánh trống và giã chầy cối là 20 người.

Số chim ở vành nhân sinh có các ngôi nhà này là 10 con (như đã nói ở trên tổng cộng có 24 con chim trừ 14 con cò bay ở vành gần biên trống còn lại 10 con).

Vậy số người ở hai khu nhà thờ nòng nọc và số chim ở vành sinh hoạt nhân sinh này tổng cộng là 20 + 10 = 30.

Số 30 diễn tả 30 ngày là 1 tháng.

3. Năm 12 Tháng.

-Hai nhóm người nhẩy múa, mỗi nhóm có 6 người vị chi là 12 người.

-Ở khu hai ngôi nhà nọc ta thấy trong hai nhà có 4 trống loại khác nhau và bên nhà có hai dàn trống 8 chiếc, tổng cộng 12 chiếc trống.

Số 12 diễn tả 12 tháng tức 1 Năm.

Đây là lịch theo dạng âm lịch 360 ngày.

Ta thấy rõ trống Hoàng Hạ thuộc trống nhóm mặt trời thái âm diễn tả một thứ Lịch tương dương với Âm Lịch 360 ngày.

Tuy nhiên đây là Lịch Dương (I) Thái Âm (OO), Lịch Mặt Trời (I) thái âm (OO) tức Lịch Chấn IOO.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt là Lịch Lạc Long Quân Chấn, Mặt Trời Lạc Dương, Mặt Trời Lặn. Lạc Long Quân Mặt Trời Lặn có một khuôn mặt là Mặt Trời Đêm tương đương với ông Trăng Lưỡi Liềm, Trăng Sừng Thái Dương. Do đó Lịch Dương Thái Âm hay Lịch Lạc Long Quân này có một khuôn mặt Lịch Trăng Thái Dương tức một thứ lịch trăng-mặt trời đêm, một thứ âm lịch (lunar calendar) của ngành mặt trời thái dương, của Người Việt Mặt Trời Thái Dương.

B. Lịch 365 Ngày Theo Dạng Dương Lịch.

Dương lịch 365 ngày cũng thấy trên trống Hoàng Hạ này.

Vì là lịch 365 ngày mang tính dương lịch, ta phải dựa vào các yếu tố lịch chuyển động mang tính dương là người, chim hay trống, cồng biểu tượng mặt trời.

a. Một Tuần 7 ngày.

Bán viên dương có 7 con cò bay.

Số 7 diễn tả 7 ngày tức 1 tuần.

b. Một Tháng 4 Tuần.

Bán viên dương có 4 con chim gồm: 1 con chim ở nhóm 6 người nhẩy múa + 1 con trĩ trên nóc nhà nọc + 1 con trên dàn trống + 1 con trên nhóm giã chầy cối.

Số 4 diễn tả 4 tuần tức 1 tháng.

c. Năm 52 tuần.

Ta cũng thấy tổng số người ở vành sinh hoạt nhân sinh gồm: 12 người nhẩy múa cộng với 20 ở khu các ngôi nhà thờ nọc nòng, ta có 32 người.

chim chỉ kể chim bay mang tính chuyển động thích hợp với tính vận hành của yếu tố lịch (không kể chim đứng là chim trĩ đứng trên nóc nhà nọc và gà đứng trên nóc nhà nòng) gồm có: 2 chim bay ở hai nhóm 6 người nhẩy múa, 1 con bay trên một dàn trống, 3 con bay trên hai cảnh giã chầy cối và 14 cò bay. Tổng cộng ta có 2 + 1 + 3 + 14 = 20 chim bay.

Gộp lại 32 người và 20 chim bay ta có 52.

Con số 52 diễn tả theo lịch 365 ngày là 52 tuần lễ 7 ngày.

Dịch Haab 365 Ngày của Maya Trên Trống Hoàng Hạ.

Để vững chắc thêm ta có thể kiểm chứng với lịch 365 Ngày Haab của người Maya. Lịch này cũng thấy trên trống Hoàng Hạ. Điểm này cũng dễ hiểu vì Maya và Cổ Việt ruột thịt với nhau. Vì thế sự hiện diện của lịch Haab Maya trên trống đồng nòng nọc (âm dương) là chuyện tất nhiên (Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt).

Như đã biết lịch Haab có 18 tháng, mỗi tháng 20 ngày và một tháng ngắn thứ 19 chỉ có 5 ngày gọi là 5 ngày không tên hay Wayeb. Tổng cộng là 365 ngày dựa theo năm mặt trời.

Bây giờ ta tìm lịch Haab trên trống này.

1. Tháng-20 ngày.

a. 20 Cồng

Maya thuộc ngành nòng Khôn, Mặt Trời âm Thái Dương (Maya có Ma- có một nghĩa là Mẹ và Maya- có một nghĩa là ‘not many’ Không bao nhiêu, Không, xem Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt) nên theo chính thống ta chọn các yếu tố diễn tả lịch ở phía khu nhà nòng, âm.

Trước cửa hai ngôi nhà nòng, một nhà có 11 chiếc cồng hay gồng:

clip_image015Một ngôi nhà nòng, âm có 11 chiếc cồng trước nhà.

và một nhà có 9 chiếc.

clip_image017Một ngôi nhà nòng, âm có 9 chiếc cồng trước nhà.

Tổng cộng 20 chiếc. Cồng diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là từ clip_image019 có một nghĩa là mặt trời. Cồng là một thứ trống âm vì thế mới để ở trước cửa nhà nòng, âm. Cũng vì thế cồng clip_image019[1] diễn tả mặt trời âm thái dương và đọc là vòng tròn-chấm. Một mặt trời là một ngày (Maya ngữ kin có nghĩa là ngày và mặt trời).

Như vậy 20 cồng mặt trời diễn tả 20 ngày phía âm thái dương.

b. Chim bay ngành nòng Khôn.

Nếu muốn, theo dương thái âm, ta cũng có thể chọn số chim bay mang tính chuyển động (không kể chim đứng mang tính tĩnh, âm) gồm các loài chim phía nòng Khôn như cò, chim nông.

Ta có 2 chim nông bay ở 2 nhóm 6 người nhẩy múa + 1 chim nông bay trên dàn trống + 3 chim nông bay trên hai nhóm giã chầy cối + 14 cò bay, tổng cộng là 20 chim bay.

Như vậy chim tổng cộng là 20 bay chim ứng với 1 tháng 20 ngày.

Tóm lại số 20 cồng mặt trời hay 20 chim bay diễn tả 20 ngày tức 1 tháng theo hệ thống thập nhị phân Maya.

2. Năm 18 tháng.

Ở vành sinh hoạt nhân sinh vì là lịch mang tính dương lịch ta chỉ kể số những người đứng mang dương tính (không kể các người ngồi mang âm tính). Ta có 12 người nhẩy múa + 2 người đứng trong hai nhà nòng + 4 người giã chầy cối, tổng cộng ta có 18 người đứng mang tính chuyển động, dương.

Số 18 diễn tả 18 tháng tức 1 năm.

3. Năm Ngày Không Tên hay Xui Xẻo.

Ta có một năm 18 tháng, mỗi tháng 20 ngày, vị chi là 360 ngày, còn thiếu 5 ngày. Như đã nói ở lịch đồng Ngọc Lũ I, 5 ngày này là tháng ngắn thứ 19. Tháng ngắn này gọi là 5 ngày không tên hay 5 ngày xui xẻo (5 unlucky days) của lịch Maya. Vì mang tính xui xẻo, tiêu cực, âm ma nên ta phải tìm tháng ngắn 5 ngày xui này ở khu nhà nòng, âm. Đó là 5 con chim gồm 2 con gà trên nóc một ngôi nhà nòng ở bán viên âm và 3 con chim bay ở hai nhóm giã chầy cối.

5 con chim ở khu âm này diễn tả tháng ngắn thứ 19 gồm 5 ngày xui.

Như thế ta thấy rất rõ trống Hoàng Hạ cũng diễn tả một loại dương dịch 365 ngày nhưng mang tính dương thái âm Chấn, lịch mặt trời Đông Sơn dương thái âm Chấn, lịch trăng dương thái âm Chấn, âm lịch dương thái âm.

Tóm lại trống Hoàng Hạ diễn tả lịch âm và lịch dương của ngành Mặt Trời Dương Thái Âm và có cả dịch 365 Ngày Haab của Maya.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt trống Hoàng Hạ diễn tả lịch âm và dương Lạc Long Quân ngành mặt trời Thần Nông thái dương.

Ở trống này dương lịch mặt trời âm nam dương thái âm hay âm lịch ông trăng thái dương mang tính chủ.

Dĩ nhiên cũng có thể còn có các loại lịch khác như lịch Sao Đỏ trên trống Hoàng Hạ.

Như vậy ta thấy rõ ràng có lịch đồng Đông Sơn của hai ngành dương thái dương Ngọc Lũ I thuộc nhóm trống dương thái dương và ngành dương thái âm Hoàng Hạ thuộc nhóm trống dương thái âm. Ngoài ra còn có các loại lịch

thuộc nhóm trống dương thiếu dương và dương thiếu âm…

Tổng Kết Về Lịch Đồng Đông Sơn.

Lịch dựa vào chu kỳ chuyển vận của vũ trụ, trời đất nên liên hệ với vũ trụ tạo sinh, dịch học. Điểm này thấy rõ qua sự kiện là dịch học được dùng trong bói toán, tiên liệu mối liên hệ giữa đại vũ trụ và con người, tiểu vũ trụ. Những điểm này cũng giống như ở lịch vậy. Lịch và dịch ruột thịt với nhau nhất là khi chúng cùng dựa theo sự chuyển vận của vũ trụ, trời đất và khi chúng dùng trong bói toán, tử vi theo chiêm tinh. 

Trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn diễn tả vũ trụ tạo sinh, dịch học vì thế có lịch đồng Đông Sơn là chuyện tất nhiên.

Nhìn tổng lược, rõ như các con số, rõ như hai năm là mười, rõ như “con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt rõ ràng con cua” chúng ta có Lịch Đồng Đông Sơn.

Mỗi trống diễn tả ngành, nhánh mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh có thể có những loại lịch riêng của nhóm trống, của ngành, đại tộc đó. Ta có ít nhất 4 nhóm trống: nhóm trống thái dương Càn như trống Ngọc Lũ I, nhóm trống dương thái âm Chấn như trống Hoàng Hạ, nhóm trống thiếu âm Đoài vũ trụ khí gió như trống Làng Vạc II và nhóm trống thiếu dương Li đất như trống Vienna (Khai Hóa) nên có ít nhất 4 thứ lịch dương và 4 thứ lịch âm.

Ở trên trống Ngọc Lũ I thuộc nhóm trống thái dương Càn và cũng là trống Tốn Càn nên các loại lịch mang tính dương thái dương và trong đó lịch dương thái dương Càn 365 ngày có thể là khuôn mặt mang tính chủ. Ở trên trống dương thái âm Chấn Hoàng Hạ dương lịch mặt trời âm nam dương thái âm hay âm lịch ông trăng thái dương mang tính chủ.

Lịch Đồng Đông Sơn dựa theo sự vận chuyển của vũ trụ, trời đất, thiên thể qua thiên văn học, chiêm tinh học và toán học, diễn tả bằng các con số mang nghĩa dịch học rất minh bạch như toán học.

Loại lịch đồng này được xác thực, kiểm chứng bằng lịch Maya, bằng dương lịch Âu châu.

Vì chúng ta không còn dấu tích của cổ lịch Việt Nam nên ta có thể xác thực và kiểm chứng lại bằng các lịch của các nền văn minh khác nhất là của Maya, vì Việt Nam và Maya liên hệ mật thiết với nhau.

Lịch đồng Đông Sơn diễn tả bằng các con số theo nghĩa dịch và diễn tả bằng hình người, chim thú, vật chuyển động quanh trục vũ trụ thân trống, quanh mặt trời ở tâm trống theo những chu kỳ vô cùng tận như ngày, tháng, năm của lịch.

Qua các yếu tố lịch ở mỗi vành mang tính nòng nọc (âm dương) như thế nào, diễn tả cõi tạo hóa đại vũ trụ hay cõi càn khôn tiểu vũ trụ hoặc cõi trời đất nhân gian, ta biết ngay loại lịch đó là lịch gì.

Các yếu tố, các con số lịch viết theo ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que chuẩn xác tuyệt hảo.

Các loại lịch chính của các nền văn hóa khác của nhân loại dựa vào sự tuần hoàn của vũ trụ đều có thể tìm thấy qua lịch đồng Đông Sơn.

Như thế trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn ngoài khuôn mặt:

-Chuyên chở vũ trụ thuyết, thuyết vũ trụ tạo sinh và là trống biểu của vũ trụ giáo.

-Bộ sách đồng văn hóa Việt Nam.

-Bộ dịch đồng bằng hình nòng nọc Đông Sơn.

-Bộ sử đồng của Đại tộc Việt, là trống biểu tượng của Hùng Vương.

….

còn là bộ lịch đồng Đông Sơn và có thể còn có cả thiên văn học, chiêm tinh học, toán học nữa.

Người Maya tương đồng ruột thịt với Người Việt Mặt Trời Thái Dương có một hệ thống lịch mà thế giới phải ngả mũ chào thì hệ thống lịch đồng Đông Sơn của Việt Nam cũng không kém.

Ngoài ra trong lịch Maya các yếu tố lịch đã thần thoại hóa các ngày tháng năm thành các vị thần, trong khi ở lịch đồng của Đông Sơn các yếu tố lịch vẫn được diễn tả bằng các hình người, thú, vật chuyển động tự nhiên trung thực. Tính chất thần thoại có muộn sau tính thiên nhiên (naturalistic) vì thế không thể nói là lịch của Đông Sơn lấy từ lịch Maya mà chỉ có thể ngược lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: