HÌNH TIÊU BIỂU THÁNGg 7-2018 NORWAY (NA UY) LONGYEARBYEN…

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2018.

NORWAY (NA UY): LONGYEARBYEN, THÀNH PHỐ CÙNG CỰC PHÍA BẮC ĐỊA CẦU, BẮC CỰC (Longyearbyen, The World’s Northernmost City).

xem  bài cùng đề tựa ở Categories Du Lịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: