CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM (phần 1).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHƯƠNG IV

B. TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM

clip_image002.

(phần 1).

Nguyễn Xuân Quang

Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm clip_image002[1]gồm ba thành tố, có thể nói là ba chữ (một chữ nọc chấm đặc và hai chữ nòng) nên nghiêng nhiều về từ.

Vì trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu của vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo diễn tả dịch lý của ngành nọc dương thái dương nên từ chấm-hai vòng tròn thấy nhiều hơn từ hai vòng tròn-chấm. Từ này được viết hết sức chuẩn, hết sức đúng với ngữ pháp chữ nòng nọc vòng tròn-que trên trống đồng nòng nọc mà không một nơi nào sánh bằng.

.Tính chất của từ chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm.

-Tính nguyên tạo.

Nói theo ngôn ngữ dịch thì từ chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm mang tính nguyên sinh, tạo hóa vì cả hai có chữ nọc chấm đặc (.) và nòng vòng tròn (O) đều có một khuôn mặt ở dạng sinh tạo, nguyên thể, nguyên sinh, tạo hóa.

-Tính nòng, âm mang tính chủ.

Vì có hai chữ nòng vòng tròn OO và chỉ có một chữ chấm nọc (.) nên từ chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm mang tính nòng âm trội. Nhìn thấy từ chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm là ta biết ngay diễn tả phía nòng âm, hoặc âm nam hay âm nữ ngành nọc dương thái dương hay nọc âm thái dương.

Tuy nhiên trên trống đồng thường gọi theo duy dương (chấm đọc trước), là từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm.

Ý Nghĩa.

Từ chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo nhưng mang tính âm trội về phía nòng âm. Nếu ở dạng là từ hai chữ và một dưới dấu thì mang nghĩa của một tượng âm ở tầng tứ tượng  và nếu ở dạng là từ ba chữ ứng với ba cạo, ba hào (trigram) thì mang nghĩa của một quẻ ở tầng tám quẻ , bát quái (xem dưới).

Các Dạng Từ Chấm-Hai Vòng Tròn/Hai Vòng Tròn-Chấm.

Để hiểu rõ, ta hãy phân tích từ này ra nhiều dạng.

Từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có thể phân tích ra ba dạng chính:

-Dạng từ ba chữ.

-Dạng từ hai chữ và một dấu.

-Dạng một chữ và dấu kép gồm hai chữ.

I. Dạng Từ Ba Chữ.

Vì có ba thành tố, nếu cả ba đều là chữ, ta có một từ gồm ba chữ. Trong trường hợp này, như đã biết, từ có khuôn mặt chính ở tầng ba cạo (ba hào, trigram) mang tính chủ tức ở tầng tám quẻ, bát quái. Theo dịch và theo duy dương ứng với quẻ .OO = IOO, Chấn (nọc chấm là dạng nguyên tạo của nọc que ) mang tính chủ.

-Theo duy dương (nọc chấm đặc đọc trước) ta có:

.Từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm (clip_image003).

.Từ chấmvòng tròn (clip_image005)-vòng tròn (clip_image007).

-Theo duy âm (nòng đọc trước) ta có:

.Từ nòng (O)-vòng tròn chấm (.) = clip_image005.

.Từ hai nòng vòng tròn clip_image002[1]-chấm (.) = clip_image003.

TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN DẠNG BA CHỮ TRONG QUI TRÌNH VŨ TRỤ TẠO SINH.

Như thế nhìn tổng quát từ chấm-hai vòng tròn có tất cả ý nghĩa nòng nọc, âm dương trong qui trình vũ trụ tạo sinh chính yếu ở tầng tứ tượng (từ hai chữ và một dấu) hay ở tầng tám quẻ (từ ba chữ).

A. Ở Dạng Dương Gồm Ba Chữ: Từ Chấm (.)-Hai Vòng Tròn (OO) Đồng Tâm:clip_image003[1].

Hư Vô, Thái Cực, Lưỡng Nghi .

Theo chính thống từ chấm-hai vòng tròn không diễn tả hư vô, thái cực, lưỡng nghi (vì ở các tầng này chỉ có một chữ hay một từ có hai chữ mà thôi).

Tứ Tượng.

Theo duy dương, ta có nọc chấm đặc-hai vòng tròn. Nếu là một từ gồm ba chữ thì ứng với tầng ba cạo, ba hào tám quẻ, bát quái và không có khuôn mặt tứ tượng (chỉ có hai chữ).

Nhưng nếu là một từ gồm hai chữ và một dấu thì hai chữ diễn tả một tượng và một chữ là dấu cho biết thuộc ngành nọc dương hay nòng âm (xem các từ hai chữ tương ứng)

Các khuôn mặt này thấy rõ ở trên trống đồng nòng nọc (xem dưới).

Tầng Tám Quẻ, Bát Quái.

Từ ba chữ là một quẻ ba hào (trigram) ở tầng tám quẻ, bát quái.

Từ chấm-hai vòng tròn clip_image003[2] ở dạng này có một khuôn chính là nọc (.)-thái âm (OO) sinh tạo: mặt trời (chấm nọc) thái âm (hai vòng tròn) nguyên tạo, mặt trời-nước, lửa-nước sinh tạo ứng với quẻ Chấn sinh tạo [clip_image008, (. OO) nguyên thể của IOO, Chấn]. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với Lạc Long Quân.

Lúc này theo duy dương từ chấm-hai vòng tròn có tất cả các nghĩa của quẻ Chấn như khuôn mặt tạo hóa, sinh tạo thấy rõ qua tiếng sấm big bang khai thiên lập địa, nọc-thái âm, lửa-nước, nước dương, chuyển động, sấm mưa, mặt trời nước sinh tạo, chúa tể cõi âm…

Cách nhớ các ý nghĩa của dạng từ ba chữ này là so sánh với ý nghĩa của các khuôn mặt của Lạc Long Quân trong cổ sử Việt Nam. Lạc Long Quân có khuôn mặt: tạo hóa sinh tạo, đại diện cho Thần Nông cực âm , ngành nòng, âm trong sinh tạo, tạo hóa lưỡng cực nòng nọc (âm dương) riêng biệt nòng Thần Nông-nọc Viêm Đế; đội lốt mặt trời thái dương Thần Nông trong ngành nọc mặt trời thái dương, ở cõi thế gian có một khuôn mặt Đế Lạc đối ứng với Đế Minh; nọc-thái âm, lửa-nước, nước dương, chuyển động (mưa, sông, biển), sấm mưa, mặt trời nước sinh tạo; chúa tể cõi âm có thủ phủ ở Vịnh Hạ Long…

Ví dụ:

-Với nghĩa nòng nọc (âm dương) sinh tạo, tạo hóa.

Khuôn mặt này có thể thấy dưới dạng tiếng nổ, tiếng sấm Big Bang qua khuôn mặt sấm, thần sấm (ứng với khuôn mặt tạo hóa, sinh tạo, đội lốt sấm Big Bang của Lạc Long Quân).

Với nghĩa sấm mưa:

Sấm mưa có một khuôn mặt mang tính sinh tạo đội lốt sấm Big Bang tạo hóa.

Ví dụ chim sấm sét của thổ dân Bắc Mỹ:

clip_image009Chim sấm sét của tộc thổ dân Bắc Mỹ Cherokee (nguồn: www.pinterest.com).

Ở hai cánh chim có từ chấm-hai vòng tròn có một nghĩa là sấm mưa có một nghĩa sinh tạo, tạo hóa).

-Với nghĩa nước dương, chuyển động, lửa nước…

Ví dụ thần mưa và nước Quetzalcoatl của Aztec có hoa tai từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có một nghĩa là nước dương:

clip_image011Thần mưa và nước Quetzalcoatl, Aztec (nguồn: https://thetalkingpot.wordpress.com).

 Và Thần Suối Celtic:

clip_image012Thần Suối Celtic (stream god) (nguồn: https://thetalkingpot.wordpress.com).

Thần này có con mắt từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm.

Lưu ý thần có nhiều mặt hình trái tim hay lá đa chồng lên nhau. Như đã biết hình ba thùy trái tim, lá đa  có một khuôn mặt là biến dạng của hai nòng OO chuyển động có một khuôn mặt Khôn âm, nước sinh tạo, không gian sinh tạo (xem Từ Hai Nòng O) giống như khuôn mặt hay mặt nạ thấy ở thân các trong đồng Pejeng, Nam Dương như trên trống Trăng Bali chẳng hạn (xem dưới).

-Với nghĩa mặt trời âm, mặt trời nước (ứng với khuôn mặt Mặt Trời Nước của Lạc Long Quân).

./Trong các biểu tượng mặt trời có hình biểu tượng mặt trời diễn tả bằng từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm:

clip_image014

Hình mặt trời này phải hiểu theo chính thống là mặt trời nòng, âm, nước  (sau này có thể viết sai nghĩa vì dốt chữ nòng nọc vòng tròn-que).

./Bia đá Craig Narget của người Phoenicia tìm thấy ở Scottland.


clip_image015

(nguồn: http://www.decodinghinduism.com/search/label/swastika).

 Những từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm ở đây có một nghĩa là mặt trời nòng âm, nước.

Ý nghĩa mặt trời này được xác thực bằng hình chữ vạn, biểu tượng mặt trời Phoenicia ở ngay bên cạnh. Mặt trời chữ vạn có một khuôn mặt âm cũng thấy rõ trên áo của một nữ thầy tế người Phoenicia.

-Với nghĩa tộc Nước thái dương, mặt trời Nước ứng với khuôn mặt các tộc Nước, Mặt Trời Nước của Lạc Long Quân:

Ví dụ trên các chiếc khiên có hình sừng móc xoắn nước của người Ao-Naga có những từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm:

clip_image016
 Một tộc Ao-Naga đầu đội khăn rắn cuộn tròn, tay trái cầm khiên sừng nước, mặt trời Nước (nguồn: flickr.com).

Khiên có hình sừng móc nước và hình mặt trời âm nước chấm-hai vòng tròn biểu tượng của tộc mặt trời nước Rắn Naga ứng với Lạc Long Quân.

Xin nhắc lại Ao Naga là Âu-Long ruột thịt với Âu Lạc (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

-Với nghĩa cõi âm, Chú Tể Cõi Âm, Diêm Vương ứng với khuôn mặt Chúa Cõi Âm của Lạc Long Quân.

Ví dụ:

.Hình ngữ miquiztli trong lịch tonalpohualli của Aztec hình sọ người có nghĩa chết, thần chết, diễn tả ngày thứ sáu của các biểu hiệu trong 20 ngày của một năm 260 ngày.

clip_image017Miquiztli (nguồn: http://casadelcurandero.blogspot.com).

Chết, thần chết, cõi âm mang nhiều âm tính nên sọ có con mắt âm từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm.

.Thần cõi Mictlan của Aztec.

clip_image018Thần cõi âm Mictlan của Aztec.

Thần cai trị tầng thứ 9, sâu nhất ở âm thế, tất cả những con người bình thường khi chết đều đi xuống tầng Mictlan này. Cõi âm của Aztec, Maya cũng có 9 tầng giống như Phật giáo có 9 tầng địa ngục vì văn hóa của cả ba đều theo vũ trụ giáo.

Ta thấy trên trang phục vị thần ở tầng tận cùng cõi âm ty mang nhiều âm tính này có những từ chấm-hai vòng tròn có thể có một nghĩa diễn tả chúa tể, âm thần cõi âm tương đương với mặt trời cõi âm. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với Lạc Long Quân có một khuôn mặt là chúa tể cõi âm có thủy phủ ở Vịnh Hạ Long.

B. Ở Dạng Âm Gồm Ba Chữ: Từ Vòng Tròn (O)-Vòng Trònchấm (clip_image005[1]).

.Với nghĩa mặt trăng nữ.

clip_image019Nữ thần mặt trăng Aztec (nguồn: http://www.crystalinks.com/aztecgods.html).

Mặt trăng là mặt sáng hiện ra ban đêm là một thứ mặt trời đêm mang âm tính. Nữ thần mang tính thái âm. Như thế nữ thần mặt trăng Aztec mang âm tính, thái âm tính, một thứ mặt trời đêm thái âm, mặt trời đêm nữ thái âm vì vậy mới đeo hoa tai hình từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm, có một khuôn mặt là vòng tròn O (mặt trăng)-vòng tròn chấm (dương, lửa, sáng, thái dương), mặt trăng rạng sáng ngành thái dương .

II. Dạng Gồm Hai Chữ Và Một Dấu.

a. Ở Dạng Dương: Từ ChấmVòng Tròn (clip_image005[2])-dấu Nòng Vòng Tròn (clip_image007[1]).

Ở dạng này gồm hai nghĩa của từ chấmvòng tròn và dấu vòng tròn.

Ta đã biết rõ nghĩa từ chấmvòng tròn qua bài viết từ chấm-vòng tròn/vòng tròn-chấm. Từ chấm-vòng tròn là một từ hỗn hợp nòng nọc (âm dương) đầu tiên và quan trọng nhất của hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que, một dạng căn cội mang tính nguyên tạo của vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo, dịch học. Từ chấm-vòng tròn này có vô số nghĩa theo vũ trụ tạo sinh, dịch lý. Theo duy dương chấmvòng tròn có nghĩa là nọc, dương, lửa, mặt trời, thái dương sinh tạo… Còn vòng tròn có tất cả các nghĩa của chữ/dấu nòng vòng tròn O (xem chữ này) như nòng, âm, bộ phận sinh dục nữ, nữ, không gian, nước sinh tạo…

Gộp lại từ chấmvòng tròn-vòng tròn có những ý nghĩa chính như nọc dương, mặt trời, thái dương ngành nòng, âm…

Ví dụ:

-Với nghĩa mặt sáng (mặt sáng chỉ chung mặt trời, sao thái dương, mặt trăng thái dương).

Bia đá Cận Đông.

clip_image021Bia đá Cận Đông (nguồn: Arthur Cotterell, The Encyclopedia of World Mythology).

Bên phải bia đá có hình đĩa mặt trời được xác thực bằng từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm . Mặt trời mang tính nòng, âm ngành nòng âm nước. Mặt trời âm này cũng được xác thực bởi các tia sáng hình gợn sóng nước.

Ở đây ta thấy rõ từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm gồm có một từ chấm-vòng tròn và một dấu là nòng vòng tròn nằm bên ngoài. Tại sao?

Hãy quan sát hình ngôi sao ở bên trái. Ngôi sao này cũng diễn tả bằng từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm giống như ở hình mặt trời bên phải. Như thế ta thấy từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có một nghĩa chung là Mặt Sáng. Mặt trời, trăng, sao nói chung là những vật sáng. Ngôi sao ở đây là vật sáng thấy rõ tỏa ra ánh sáng hình nọc mũi mác clip_image023 có những nghĩa là lửa, dương, thái dương… Ánh sáng ngôi sao ở đây có ba từ mũi mác chồng lên nhau tức ba dương, lửa thái dương… Ngôi sao này là sao thái dương, ngành nọc thái dương là sao sáng rạng ngời nhất trong đêm.

Sao là mặt sáng ban đêm mang âm tính cho thấy rõ mặt trời đĩa tròn ở đây cũng mang âm tính, cả hai đều diễn tả bằng từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm như nhau.

Ta thấy rõ mồn một từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm ở đây gồm từ chấm-vòng tròn có nghĩa là mặt sáng (mặt trời, sao và suy ra cả mặt trăng mang tính thái dương, ngành nọc thái dương) và dấu vòng tròn có nghĩa là nòng, âm (nước, không gian thái âm, ban đêm…).

-Với nghĩa con mắt âm vòng trònchấm-vòng tròn.

Như đã biết, mặt trời clip_image005[3] có một nghĩa là con mắt clip_image024. Như đã thấy qua những con chim thú như cò, hươu nai… trên trống đồng nòng có con mắt diễn tả bằng vòng tròn-chấm là những con mắt dương, mắt mặt trời dương. Những con vật này thuộc dòng dương, mặt trời dương, thái dương.

Bây giờ ta sẽ thấy những con mắt clip_image003[3]diễn tả bằng chấm-vòng clip_image005[4] nằm trong vòng tròn O nòng âm là con mắt âm, mặt trời nòng, âm thuộc ngành nọc âm thái dương.

Ví dụ viên gạch đất nung đào tìm thấy ở nền thành Thăng Lăng cổ có hình một con vật ở dưới nước mà các nhà khảo cổ học Việt Nam gọi là quái vật biển và sóng (monster marin et vagues).

clip_image026Gạch nung hình đầu cá sấu dao long hóa (ảnh của tác giả chụp tại Khu Triển Lãm Thành Thăng Long Cổ, Hà Nội).

Theo tôi con vật này có mõm dài nhọn có răng tua tủa lòi ra hai bên trông như lưỡi cưa là mõm cá sấu dao (gavial) loài Tomistoma Schlegelii. Trên người có những hột diễn tả da cá sấu có đốm gai sừng. Đặc biệt nhất là con mắt. Nếu đọc theo vòng tròn-chấm là con mắt mặt trời nằm trong vòng tròn nòng âm thì đây là con mắt mặt trời âm. Ta có con mắt âm, mặt trời âm. Nếu đọc theo nọc chấm đặc (lửa, dương, mặt trời nguyên tạo)-hai vòng (nòng thái âm, nước) ta có mắt dương-thái âm, lửa-nước sinh tạo, mặt trời nước sinh tạo. Cả hai đểu có một nghĩa mắt mặt trời nước.

Con vật này có con mắt âm, mặt trời nước là con vật sống được dưới nước. Hình sóng bao quanh con vật xác thực nó sống được dưới nước. Như thế tất cả các chi tiết cho thấy đây là một con vật có cốt là con cá sấu dao sống được dưới nước.

Con vật cốt cá sấu này đã bắt đầu thần thoại hóa. Con vật có mắt âm, nước dương diễn tả tượng nước dương Chấn, có bờm diễn tả tượng gió dương, Đoài vũ trụ khí gió,  ở trán có ba gạch nọc que diễn tả lửa thái dương Càn và mõm hình núi tháp nhọn diễn tả tượng đất dương Li. Như thế đầu con vật diển tả tứ tượng của vũ trụ thuyết. Con vật này là con cá sấu bắt đầu thần thoại hóa thành cá sấu Lạc, cá sấu Việt tức dao (giao) long.

Các tác giả Việt Nam cho là thủy quái biển cũng đúng một phần nào vì trong thiên nhiên cũng có loài cá sấu biển. Con cá sấu biển này đã thần thoại hóa một phần nên mang nghĩa tiêu cực là thủy quái!

Con thú cá sấu Lạc, Sấu Việt, Dao Long này ăn khớp trăm phần trăm với thành Thăng Long Rồng Bay Lên Trời của nhà Lý và với Rồng Lạc, Rồng Nước, Dao Long Lạc Long Quân.

Theo sử gia Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Long Uyên tức Long Biên là tên huyện đời nhà Hán thuộc Giao Chỉ, dinh quận đời Đông hán đóng ở đấy. Theo Thủy-kinh chú: ‘Năm thứ 13 đời Kiến An khi mới lập thành có giao long (thuồng luồng) quấn quit ở hai bến Nam, Bắc trên sông bèn đổi tên là Long Uyên”. Nhà Lý đóng đô ở đấy, đổi tên là Thăng Long. Trần, Lê theo tên ấy, nay là tỉnh thành Hà Nội…”.

Như vậy rõ như ban ngày con thủy quái này là con cá sấu dao bắt đầu thần thoại hóa thành dao long (Giao Long). Hòn gạch này đào tìm thấy ở thành Thăng Long tức Long Uyên, Long Biên vùng đất đặt tên theo cá sấu thì con thủy quái này có cốt là cá sấu trăm phần trăm.

Điểm chính ta muốn nhấn mạnh ở đây là con mắt chấmvòng tròn-vòng tròn hay chấm-hai vòng tròn đồng tâm đều có một nghĩa là nước dương, mặt trời nước ứng với Chấn.

Ở đây con vật nằm trên nền sóng nước cường điệu có con mắt âm từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có nghĩa là nước dương cũng xác định nó là con cá sấu sống được dưới nước.

Rõ ràng đây là con cá sấu Lạc, Dao Việt là thú biểu liên hệ với Thăng Long, với Lạc Long Quân có một khuôn mặt chính là nước dương, mặt trời nước nên ta phải đọc theo duy dương. Đọc theo từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm hay chấmvòng tròn-vòng tròn đều được vì cùng có một nghĩa lửa-nước, mặt trời nước sinh tạo chỉ khác tính nòng nọc (âm dương).

 -Với nghĩa mặt trời nòng, âm.

Như đã nói ở trên, con mắt âm từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có thể đọc theo chấm-vòng tròn có một nghĩa là mặt trời và vòng tròn còn lại là nòng âm. Ta có mặt trời nòng âm.

b. Ở Dạng Âm Gồm Hai Chữ Nòng Và Một Dấu Chấm: Từ hai vòng tròn (clip_image028) dấu chấm (.).

Với hai nòng OO đọc trước, dạng này có một khuôn mặt thái âm mang tính chủ, chắc chắn nhất không bị lầm nghĩa là khi thấy ở các thần nữ.

Ví dụ:

./Nữ Thần Tạo Hóa Inca và vùng Núi Andrea.

clip_image030Nữ Thần Tạo Hóa Inca và vùng Núi Andrea (nguồn: Arthur Cotterell, The Encyclopedia of World Mythology, Barnes & Noble, NY, 1999).

Nữ thần đang sinh con biểu tượng cho mắn sinh, phồn thực. Trang phục đầu, ở trán có từ hai vòng tròn-chấm.

./Hai vòng tròn chập lại thành vành tròn có độ dầy bằng hai vòng tròn bình thường.

Trong nhiều nền văn hóa từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm diễn bằng chấm-vành tròn (do hai nòng OO chập lại). Dạng này thường thấy ở thái âm nữ ngành nọc thái dương sinh tạo.

Ví dụ nữ thần Aztec Chalchiuhtlicue (Nữ Thần có Váy Ngọc) là thần nước-hồ và suối-.

clip_image031

Statue of the god Chalchiuhtlicue
From Teotihuacan before the days of the Aztecs

Nữ thần nước-hồ và suối Chalchiuhtlicue Aztec (http://www.aztec-history.com/).

Nữ thần có hoa tai chấm-vành tròn tương đương với từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm và ở viền dưới váy có hàng từ này.

c. Dạng một chữ nòng O và dấu chấm vòng tròn .

Chữ nòng theo duy dương có một khuôn mặt là nọc, mặt trời, đĩa tròn sinh tạo và dấu chấm vòng tròn có nghĩa là đực, thái dương sinh tạo. ta có mặt trời nòng sinh tạo. Theo duy âm, nòng O có một nghĩa là không gian như thế ta có không gian dương, thái dương sinh tạo ứng với khí gió dương Đoài vũ trụ khí gió. Khuôn mặt này thấy rõ và phân biệt rành mạch thấy trên trống đồng nòng nọc (âm dương)  (xem dưới).

III. Dạng Một Chữ và Một Dấu Kép.

Trong trường hợp này ta có:

-Theo duy dương: Chấm là một chữ và hai nòng còn lại là một dấu kép. Ví dụ chấm-hai vòng tròn đồng tâm có thể diễn tả mặt trời Chấm nguyên tạo, tạo hóa trong không gian thái âm OO, mặt trời thái âm sinh tạo.

-Theo duy âm Nòng Vòng Tròn O là một chữ và vòng tròn-chấm là một dấu kép. Ta có Nòng, mặt trời nòng O sinh tạo, không gian O dương khí gió lưỡng tính, sinh tạo (chấm-vòng tròn).

Trong trường hợp này ta trở về dạng chữ (xem Chữ Nọc Chấm Đặc và Nòng O).

Tam Thế, Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống).

Như đã biết từ chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa, vũ trụ ở khâu tứ tượng và bát tượng chính, hiển nhiên nó cũng có nghĩa biểu tượng cho tam thế, nhất là mang tính cõi nhân gian .

Trục Thế Giới

Như đã nói ở trên, đàn tế vũ trụ ở Thiên Miếu Bắc Kinh có đĩa tròn và hai vành tròn có một khuôn mặt mang hình ảnh của thiết diện trục thế giới. Nếu coi đĩa tròn chỗ đứng của các vua khi tế lễ là một chấm, ta có từ chấm-hai vòng tròn đồng tâm.

Tử Sinh, Tái Sinh, Hằng Cửu.

Hiển nhiên ta thấy rất rõ nghĩa tử sinh, tái sinh, hằng cửu qua từ chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm mang ý nghĩa biểu tượng trọn vẹn của Vũ Trụ Tạo Sinh, dịch lý ở tầng tứ tượng hay tám quẻ, bát quái.

TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM DÙNG LÀM DẤU.

Vì là một từ gồm ba chữ nên hiếm thấy trong các nền văn hóa khác của thế giới, ngoại trừ trên trống đồng nòng nọc (âm dương) (xem dưới).

Kết Luận

.Chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm là một từ có ba thành tố.

.Từ này có thể ở dạng từ ba chữ hay dạng từ hai chữ và một dấu.

.Vì có hai chữ nòng OO và chỉ có một chữ nọc chấm nên mang tính nòng, âm trội thường thấy ở phía nòng âm, thái âm nữ hay nòng âm nam với khuôn mặt Chấn. Khuôn mặt âm nam này có khi là đại diện cho âm nữ trong xã hội phụ quyền cực đoan hay trong các tôn giáo duy dương, thường thấy nhất trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn .

.Từ chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm

Từ này mang ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, dịch ở tầng tứ tượng (trường hợp là từ hai chữ và một dấu) và tầng tám quẻ, bát quái (trường hợp là từ ba chữ ứng với ba cạo, ba hào, trigram).

.Ý nghĩa chính của từ này có thể nhớ qua các khuôn mặt của Lạc Long Quân, Mặt Trời Nước, Nước Dương, Sấm Mưa, Chúa Cõi Âm…

(còn nữa).

Xem tiếp: CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẦM clip_image032 (phần 2) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: