HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2016: USA, SOUTH DAKOTA: MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NGỰA THẦN CUỒNG CHÂN.

 

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2016:

USA, SOUTH DAKOTA: MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NGỰA THẦN CUỒNG CHÂN (Crazy Horse Memorial) (Xem bài viết cùng tên ở Categories Du Lịch).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: