HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2016: MỘT NGÀY AN BÌNH VỚI ĐỨC DALAI LAMA Ở LITTLE SAIGON, WESTMINSTER CALIFORNIA.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2016.

MỘT NGÀY AN BÌNH VỚI ĐỨC DALAI LAMA Ở LITTLE SAIGON, WESTMINSTER CALIFORNIA.

(Xem  MỘT NGÀY AN BÌNH VỚI ĐỨC DALAI LAMA Ở LITTLE SAIGON, WESTMINSTER CALIFORNIA ở Categories TRUYỆN NGẮN và TẠP VĂN).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: