CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO (Phần 4).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(Circle-Rod Writings).

TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO.

(Two Circle Word).

(Phần 4)

Nguyễn Xuân Quang

.Hình Tiếp Tuyến.

Hai nòng vòng tròn OO tiếp giáp nhau mà một nòng O dương hóa cực đại mở ra thành nọc que I còn nòng O kia vẫn không thay đổi, ta có hình vòng tròn tiếp tuyến hay tiếp tuyến vòng tròn.

Có hai khuôn mặt của vòng tròn tiếp tuyến hay tiếp tuyến vòng tròn: một tiếp tuyến do từ nòng hai vòng tròn OO dương hóa cực đại một nửa và một do chữ nòng O và chữ nọc que I là hai chữ của hai cực âm dương riêng rẽ.

a. Dạng tiếp tuyến do từ nòng hai vòng tròn OO dương hóa cực đại một nửa.

Một nòng O trong hai nòng OO dính nhau dương hoá cực đại thành nọc que lúc đó ta có hình tiếp tuyền.

1. Từ vòng tròn tiếp tuyếnclip_image002 hay tiếp tuyến vòng tròn clip_image004do từ hai nòng OO dương hóa cực đại một nửa.

Trường hợp này mang nghĩa nước dương, lửa nước. Vòng tròn còn lại nếu tiếp tục chuyển động mở ra, ta có hình móc nước clip_image006

Dạng này cùng nghĩa với dạng móc nước (xem dưới).

2. Từ vòng tròn tiếp tuyếnclip_image002[1] hay tiếp tuyến vòng tròn clip_image004[1]do từ chữ O ghép với chữ nọc que I hay ngược lại là hai cá thể riêng rẽ.

-Đọc theo chiều ngang.

.Tiếp tuyến trên:

./ theo duy dương tiếp tuyến ở phía tay phải tức vòng tròn-tiếp tuyến.

clip_image002[2]

đọc theo chiều dương từ trái qua phải tức chiều ngược kim đồng hồ, ta có OI, thiếu dương, đọc ngược lại, ta có thiếu âm IO.

./ theo duy âm tiếp tuyến ở phía tay trái tức tiếp tuyến-vòng tròn..

clip_image008

đọc theo chiều dương từ trái qua phải tức chiều ngược kim đồng hồ, ta có IO, thiếu âm, đọc ngược lại, ta có thiếu dương OI.

.Tiếp tuyến dưới:

./ theo duy dương tiếp tuyến ở phía tay phải tức vòng tròn-tiếp tuyến.

clip_image010

đọc theo chiều dương từ trái qua phải tức chiều ngược kim đồng hồ, ta có OI, thiếu dương, đọc ngược lại, ta có thiếu âm IO.

./ theo duy âm tiếp tuyến ở phía tay trái tức tiếp tuyến-vòng tròn.

clip_image012

đọc theo chiều dương từ trái qua phải tức chiều ngược kim đồng hồ, ta có IO, thiếu âm, đọc ngược lại, ta có thiếu dương OI.

Như thế dù là tiếp tuyến trên hay dưới khi nọc ở bên phải tức phía dương, đọc theo chiều dương, ta có thiếu dương. Ngược lại dù là tiếp tuyến trên hay dưới khi nọc ở bên trái tức phía âm, đọc theo chiều dương, ta có thiếu âm.

-Đọc theo chiều dọc:

Mặt khác nếu đọc theo chiều đứng từ dưới lên, ta thấy tiếp điểm là cái gốc của tiếp tuyến từ vòng tròn phát ra vì thế tiếp tuyến khi thu gọn lại thành một điểm tức hoàn nguyên sẽ chỉ còn lại điểm gốc là tiếp điểm, nói một cách khác, tiếp điểm là nọc tiếp tuyên nguyên tạo. Tiếp tuyến trên là nọc nằm trên vòng tròn. Trên là dương. Vậy tiếp tuyến trên là tiếp tuyến của ngành dương. Theo chữ nòng nọc, đọc từ dưới lên ta có OI là thiếu dương, nguyên thể của đất. Kiểm chứng lại ta thấy nọc trên nòng là hình ảnh trụ đá cắm trên đất, núi trụ thế gian biểu tượng cho đất. Hình ảnh này thấy rõ qua miếu thổ thần thấy nhiều ở miền Bắc Việt Nam gồm cây đa (I) trên gò đất tròn (O) tức thiếu dương OI (theo chữ nòng nọc vòng tròn-que, đọc từ dưới gò đất O lên cây đa I, hướng thiên), nguyên thể của đất.

Nếu ta quay tiếp tuyến theo chiều dương tức là chiều ngược kim đồng hồ đến khi tiếp tuyến đến vị trị thẳng đứng nhất ta có tiếp tuyến nọc cắm trên đế nòng.

Tiếp tuyến dưới là nòng nằm trên nọc. Dưới là âm. Vậy tiếp tuyến dưới là tiếp tuyến của ngành âm. Theo chữ nòng nọc, đọc từ dưới lên ta có IO là thiếu âm, nguyên thể của gió. Kiểm chứng lại ta thấy nòng trên nọc là hình ảnh lọng, ô, dù,

clip_image014Lọng gió hình vòm trời có tua ‘bờm’ gió.

quạt tròn có cán như quạt mo có một khuôn mặt biểu tượng cho thiếu âm, gió (xem Thằng Bờm Có Cái Quạt Mo).

Nếu ta quay tiếp tuyến theo chiều âm tức là ngược kim đồng hồ đến khi tiếp tuyến đến vị trị thẳng đứng nhất ta có tiếp tuyến đội nòng O trên đầu mang hìmh ảnh cái lọng, quạt gió.

Dạng vòng tròn tiếp tuyến hay tiếp tuyến vòng tròn này thấy rất nhiều trên trống đồng nòng nọc (âm dương) của đại tộc Đông Sơn (xem dưới).

Lưu Ý

.Khi tiếp tuyến nối các chữ hay từ nòng dưới dạng hình sóng, hình chuỗi nhiều khi CHỈ diễn tả chuyển động, vận hành năng động, sinh động. Cần phải phân biệt dạng chuyển động này với sóng nước dương, sóng thiếu âm, sóng thiếu dương chuyển động vận hành.

.Tiếp tuyến do chữ Nòng O và chữ Nọc I ở hai cực nòng nọc (âm dương) riêng rẽ có khi có tiếp điểm nằm ở giữa tiếp tuyến nọc que, ở dạng lưỡng hợp nòng nọc (âm dương). Ví dụ:

clip_image015

clip_image017Trên cùng (mầu đỏ) là bùa shenu (Triều đại Giữa). Dưới: chim ưng đeo ngực, trong mộ Tutankhamun, Thebes (Triều đại 18)

(Richard Wilkinson, Reading Egyptian Art, Thames & Hudson Ltd, London, 1992).

Shenu có nghĩa là ‘encircle’có một nghĩa là vĩnh cửu, vĩnh hằng (eternity) thường thấy đi với Heh, thần vĩnh cửu. Nhìn dưới dạng chữ nòng nọc vòng tròn-que thì đây là vòng tròn nòng O có tiếp tuyến nọc que ở dạng lưỡng hợp, hôn phối nòng nọc (âm dương). Hiển nhiên có nghĩa là sinh, tái sinh, hằng cửu.

Lưu ý:

.Nòng ở hình thứ hai bên trái là hai vòng tròn đồng tâm thái âm nên nọc que ở đây phải là nọc thái dương do hai nọc que chuẩn chập lại.

.Shenu ở chân chim ưng đi cùng với hình ngữ ankh xác thực shenu là hôn phối nòng nọc (âm dương) có một nghĩa là hằng cửu.

.Hình Móc Nước.

Hình móc nước do hai nòng OO chuyển động mở ra còn dính nhau. Một nòng O dương hóa cực đại thành nọc que I mang dương tính, lửa và còn một nòng chỉ mở ra thành hình móc câu clip_image019.

Như thế nhìn chung theo một từ (word) ta có nước chuyển động, sóng, nước dương, nước lửa, có một khuôn mặt ứng với Chấn.

clip_image021Sóng hình móc nước.

clip_image023Nước (phải hiểu là dương, chuyển động) gồm chuỗi hình móc nước.

Ví dụ:

.Linh tự Ai Cập N hình vương miện đỏ vùng châu thổ sông Nile của Ai Cập Hạ:

clip_image025Linh tự N của Ai Cập Hạ sông nước.

.Thần Nun của Ai Cập cổ, còn gọi là Nu là thần Nước nguyên khởi, biển vũ trụ, nước vực sâu. Thần có gậy biểu tượng hình móc nước.

clip_image026Thần Nun Ai Cập cổ cầm gậy hình móc nước trên người có phụ nghĩa bằng các hình sóng nước (nguồn Egyptian-gods.org).

  Lưu ý Nu, Nun biến âm với Việt ngữ na, nác, nước, nòng.

.Thần Mưa Chaac Maya.

clip_image028Thần mưa chaac Maya.

Như đã biết, chiếc mũi cong hình móc câu của Thần Mưa Chac của Maya là một hình ngữ hay chữ hình móc câu, móc nước sóng cuộn do hai vòng tròn OO mở ra có nghĩa là nước chuyển động, nước dương, sóng cuộn, mây…

.Linh vật rồng nước (aquatic dragon) (thường nói tổng quát là thủy quái) Makara của Ấn giáo.

clip_image030Linh vật rồng nước  Makara của Ấn giáo (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008).

Linh vật rồng nước makara có một phần thú bốn chân bò sát và một phần cá (liên hệ với cá sấu, dao long), biểu tượng cho capricorn (sao ngưu) trong lịch Ấn Độ. Nó cũng liên hợp với Kamadeva, thần dục vọng và nước, nguồn của sự sống và mắn sinh.

Rõ như ban ngày rồng nước makara có mũi hình móc nước như thần mưa Chaac của Maya. Mũi là chữ nòng nọc vòng tròn-que hình móc nước viết tên thần Chaac và makara.

.Thần Số Không Maya.

Như đã biết, số không zero Maya được nhân cách hóa, thần thánh hóa thành một vị thần đội trang phục đầu có hình ngữ nòng O con sò.

clip_image034Thần zero

(Verás, Essential Collection, Cancun, Mexico).

Trong nòng O này có chữ viết nòng nọc móc câu nước cho biết số không mang nghĩa nòng không gian nước, vì như đã biết con số không Maya hình con sò mang tính thái âm nước…

.Biểu tượng Rắn Maya.

Biểu tượng Rắn Maya có hình móc nước ở mép.

clip_image036Một đầu rắn Maya tại Chichen Itza (ảnh của tác giả).

Rắn có răng nanh hình móc nước. Mắt âm có vòng ngoài rất dầy, bằng ít nhất hai vòng tròn chuẩn dính chập lại mang tính thái âm, nước.

.Ngai Nước hai đầu rắn Maya.

Một vị vua Maya ngồi trên ngai Nước hai đầu rắn hay rắn hai đầu.

clip_image038Vua K’an Joy Chitam ngồi trên Ngai Nước rắn hai đầu ở giữa, cha ngồi trên ngai báo bên trái và mẹ ngồi trên ngai rắn một đầu bên phải (chi tiết trên một tấm đá ở điện Palenque, do Linda Schele vẽ).

Như đã biết rắn trơn không có trang trí gì (unadorned serpent) biểu tượng cho nước. Ở đây ta thấy hai đầu rắn ở ngai nước (water throne) và một đầu rắn ỡ ngai rắn (snake throne) có trang trí khác nhau nghĩa là có gốc nước nhưng mang tính nòng nọc (âm dương) khác nhau, là hai loại nước khác nhau. Những chi tiết của đầu rắn cho ta biết rõ loại nước nào.

Ta thấy rõ ngai nước ở giữa có hai đầu rắn mang tính nước hai âm, thái âm và có hình móc nước:

clip_image039

Hai đầu rắn có con mắt (?) hình móc nước là hai âm OO, nước thái âm OO chuyển động mang dương tính có một khuôn mặt ứng với Chấn IOO nọc nước, lửa-nước, nước dương ngành nọc thái dương.

Trong khi ngai rắn ở bên phải chỉ có một đầu rắn nhưng không có móc nước.

clip_image040

Nước chỉ có một rắn là nước chỉ có một âm là nước thiếu âm IO tức Khảm OIO. Khảm là nước mang tính thiếu âm IO ở cõi không gian, cõi trời thế gian O, có cốt là khí gió, hơi nước, nước từ bầu trời thế gian.

Lưu ý

Xin nhắc lại là như đã biết, ta thấy rất rõ qua từ Khan có một nghĩa là Khảm. Khan có Kh hình vòm trời kép mang nghĩa không gian thái âm.

clip_image041

Vì nước mang âm tính, đọc theo chiều âm chiều kim đồng hồ, từ trái qua ta có clip_image042 (nước), clip_image043 (nọc mũi mác, lửa, dương, thái dương) và clip_image044 (không gian thái âm) nghĩa là nước O dương I không gian O tức OIO, Khảm. Không gian dương là khí gió, rõ ràng nước không gian dương Khảm là nước mang cốt khí gió, bầu trời thế gian. Khảm là nước thiếu âm phía nòng, nữ trong khi Chấn là nước thái âm phía nọc, nam.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Long Nữ hay Thần Long, vợ Kì Dương Vương (Li, Lửa đất thế gian) có mạng Khảm, Nước bầu trời thế gian là Nàng Gió (trong khi Vụ Tiên là Nàng Nước, Âu Cơ là Nàng Lửa và vợ Thái Tổ Hùng Vương là Nàng Đất).

Đầu rắn ở ngai rắn có con mắt (?) hình giọt nước clip_image045 bị gió thổi về phía trái bị lõm vào trông giống đầu mũi tên bôi đậm, nét cong, quay về phía trái < , tức phía âm mang âm tính và đầu rắn còn có các tua như các dải bay trong gió. Đây là con rắn gió âm.

Ngoài ra đây là mẹ của vị vua ngồi trên ngai rắn này nên bà mặc váy và có yếm cổ. Váy và yếm có những sọc kép tạo ra những hình thoi kép. Hình thoi là hình nòng O dương hóa chuyển động. Hình thoi có cạnh kép hai nọc que thái dương là nòng O thái dương tức OII, quẻ Tốn, gió âm. Dưới yếm cổ có trang sức hình rèm tua gió. Phía sau gáy có các dải như phướn bay trong gió có hình túi nòng O có 7 mấu. Số 7 là số Càn, dương thái dương. Mấu tròn đầu mang âm tính nên là Càn âm. Như thế túi này diễn tả Khôn dương, không gian dương khí gió.

clip_image046

Trong túi có chữ nòng hai vòng tròn đồng tâm ở trong cũng có các sọc mắt cáo hình thoi. Ở đây là sọc đơn nên là hình thoi đơn. Nhưng trong hình thoi có dấu nọc chấm đặc sinh tạo, nguyên tạo mang dương tính (thay cho một nọc que ở váy và yếm cổ) như thế hình thoi này diễn tả nước-khí gió thiếu âm mang tính nguyên tạo.

Tóm lại một đầu rắn của ngai và trang phục diễn tả khuôn mặt nước thiếu âm Khảm bầu trời thế gian.

Như thế ngai rắn hai đầu có móc nước của vị vua này diễn tả hai âm, thái âm, Nước thái âm chuyển động ứng với Chấn nọc nước thái âm. Ngai rắn một đầu của mẹ vị vua này mang tính thiếu âm diễn tả nước thiếu âm ứng với Khảm. Ngai báo của cha vị vua này là con thú bốn chân sống trên mặt đất, thuộc họ nhà mèo mang âm tính. Báo có hai răng nanh nhọn nhưng cong mang tính âm thái dương. Báo là biểu tượng của Đất ngành nọc âm thái dương. Ở miền nam Trung Quốc, thường dùng hổ (cọp) cùng họ nhà mèo với báo thay cho báo như thấy rất nhiều ở đồ đồng Điền Việt thuộc phía nọc âm thái dương). Trong khi phía nọc dương thái dương Lạc Việt dùng trâu có sừng thái dương sống được dưới nước mang âm tính. Trầu Vàng là thú biểu đất âm của Lạc Long Quân.

Ba ngai diễn tả  vị Vua con có cốt Nước thái âm, mẹ Khí gió âm và cha Đất âm. Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt, Lạc Long Quân Nước là con của Mẹ Khảm Nàng Gió Thần Long (Rắn Gió, Rồng Gió âm) và cha là Kì Dương Vương Li Đất lửa. Ở đây Maya thuộc ngành nòng âm nên có thú biểu là con báo mang âm tính thuộc họ nhà mèo, trên người có những đốm đen (nhiều khi đốm diễn tả bằng hai vòng tròn đồng tâm thái âm) trong khi Kì Dương Vương có thú biểu là con Hươu Đực Lộc Tục, mang gạc có sừng mang dương tính. Vị vua K’an Joy Chitam này có một khuôn mặt ứng với Lạc Long Quân. Ta cũng thấy rõ K’an là Khan là Can (Kukulcan) là Chăn, Trăn. Khan cũng có một nghĩa là nước, Khanab là ‘Great water’ có một khuôn mặt là Biển, một khuôn mặt của Lạc Long Quân. Ngày nay ta gọi vua tổ của chúng ta là Rồng là gọi theo thời đại có nền văn hóa mang tính thần thoại hóa, tức theo văn hóa muộn. Nguyên thủy Lạc Long Quân có cốt chính là Rắn Nước dương. Cốt lõi văn hóa Việt là Chim-Rắn sau thần thoại hóa thành Tiên Rồng. Chúng ta nên giữ lấy nguồn cội nguyên thủy quay về với Rắn-Chim này vì trong sử đồng của đại tộc Đông Sơn không có rồng mà chỉ có rắn.

Ta cũng thấy Maya và Cổ Việt ruột thịt với nhau (Maya và Cổ Việt có cùng DNA…), cần phải dùng cổ sử Việt để giải đọc cổ sử Maya và ngược lại.

.Hình ngữ sấm của thổ dân Mỹ châu.

clip_image048Hình ngữ sấm của thổ dân Mỹ châu.

Từ sấm của thổ dân Mỹ châu viết bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que: móc nước diễn tả nước thái âm chuyển động và hình giống chữ M đứng do hai nọc mũi mác ghép lại có nghĩa là lửa mang tính thái dương sinh động. Nước mưa-chớp lửa sinh ra sấm.

. Chữ Yún (Mây) cổ.

Chữ mây cổ ở trong giáp cốt văn và các dạng cổ khác có hình móc nước:

clip_image050Chữ vân (yún) trong giáp cốt văn, kim văn, cổ văn… có hình móc nước.

clip_image052Một chữ mây cổ khác.

Ta thấy rõ chữ mây cổ này có hình móc nước là mây nước thái âm do hai nòng vòng tròn OO chuyển động, dương hóa mở ra.

.Lôi văn của Trung Quốc.

Những nhà nghiên cứu cổ học Trung Quốc và người Trung Quốc thường hay nói tới dạng hoa văn gọi là “lôi văn” (hoa văn sấm, “thunder pattern”).

clip_image054Lôi văn.

Tác giả Po Ku T’u cho biết hình thái này chuyển hóa từ hình ngữ cổ đại biểu hiệu cho mây và sấm.

Đối với tôi, lôi văn này là một hình ngữ nòng nọc biến dạng của hình hai nòng OO chuyển động mở ra gồm hai phần: phần đầu: chữ nòng O chuyển động mở ra thành hình có dạng móc nước clip_image055 và phần sau chữ nòng O thứ hai dương hóa cực đại mở ra thành que nọc: clip_image056. Nhìn theo một từ ta có một dạng hình móc nước dương. Nhìn theo hai chữ nòng nọc thì ta có nòng nước liên tác với nọc que lửa tạo ra sấm. Vì thế mới gọi là lôi văn.

.Rắn naga của Ấn giáo.

Rắn biểu tượng cho nước. Rắn naga của Ấn giáo có hình móc nước biểu tượng cho nước dương, nước thái dương ứng với rồng nước Lạc Long Quân.

clip_image058Rắn Naga trang trí đầu tháp Champa, Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam, thế kỷ 10, Bảo Tàng Viện Lịch Sử Hà Nội (ảnh của Amy Nguyễn).

.Mặt trời nước ngành nọc thái dương.

clip_image060Mặt trời âm có nọc tia sáng hình móc nước.

Mặt trời có nọc tia sáng hình dấu móc mang tính nọc âm. Ở đây vòng tròn nhỏ ở tâm nếu coi là một chữ thì là mặt trời thái âm nước. Các nọc tia sáng móc nước cho biết mặt trời này thuộc ngành nọc âm thái dương.

….

-Hai Vòng Tròn Đồng Tâm Mở Ra Mang Tính Thái Âm.

.Hình chữ U vách kép clip_image062.

Hai vòng tròn đồng tâm mở ra thành hình chữ U vách kép.

./ U vách kép đứng.

Ví dụ vòng cổ menit của Ai Cập.

clip_image063

Vòng cổ phần chính phía trước có hình chữ U kép lồng vào nhau, phía sau có phần đối trọng (counterpoise) để giữ cho vòng cổ  thăng bằng còn đứng yên tại chỗ. Vòng này là khuôn mặt nhân cách hóa (personification) của thần nữ Hathor. Thần Hathor có một khuôn mặt là thần nữ mắn sinh, thường cầm hình ankh trong hai tay. Vòng cổ menit này liên kết với mắn sinh, sinh sản và tái sinh.

clip_image064Nữ thần Hathor và vòng cổ menit (nguồn: wikipedia).

clip_image066Nữ thần Hathor ban phép bằng vòng cổ menit cho một vị vua ở mộ Seti I, Thebes, Triều đại 19

Hiển nhiên từ nòng hai vòng tròn đồng tâm có một nghĩa là mắn sinh, sinh đẻ, tái sinh thì khi chuyển động thành hình chữ U vách kép cũng có các nghĩa đó và có thêm tính chuyển động, sinh động, năng động.

./ U vách kép nằm ngang: hình ngữ Ankh.

Như đã biết ở hình bán nam bán nữ ardanari bộ phận sinh dục bán nam bán nữ có hình ankh nằm ngang. Phần bộ phận sinh dục nữ là quai có hình vòm hai chữ U lồng vào nhau.

clip_image067

Hai UU là do hai nòng OO đồng tâm mở ra.

Thấy rõ hơn ở người ankh ở đền Edfu, Ai Cập.

clip_image069Đền Edfu, Ai Cập (ảnh của tác giả).

./ Hình U vách kép úp ngược: gậy thiêng (linh trượng, quyền trượng) was.

clip_image071Gậy thiêng was.

Các nhà Ai Cập học hiện nay chưa rõ nghĩa và cho là linh tự này được dùng với ý nghĩa của ‘sức mạnh’ và ‘quyền thế’ (the meaning of the was hieroglyph is nevertheless clear and the sign is used with the connotation of ‘power’ and ‘dominion’). Sở dĩ như thế vì không giải đọc theo chữ nòng nọc vòng tròn-que.

Ta nhận thấy các vị thần sinh tạo, tạo hóa Ai Cập cổ thường cầm gậy was đi đôi với ankh.

Ở hình trên ta thấy gậy was phần đầu hình búa chim do hai sừng thú hợp lại mang tính thái dương. Ở nhiều gậy hai sừng tách ra thấy rất rõ tính thái dương hơn:

clip_image073Gậy was đầu thú hai sừng (nguồn: www.joanlansberry.com).

Đầu trên của gậy diễn tả nọc, cọc, bộ phận sinh dục nam mang tính thái dương. Đầu dưới của gậy hình chữ U vách kép ngược diễn tả bộ phận sinh dục nữ (âm đạo hay dạ con) mang tính thái âm.

Như đã biết was có w = oo, thái âm, nữ, đàn bà và A có dạng cổ là Ʌ (như thấy ở từ clip_image074) có một khuôn mặt là nọc mũi mác có một nghĩa là thái dương, nam, đàn ông. Và S có một khuôn mặt diễn tả chuyển động, sinh động. Was có nghĩa là nòng nọc (âm dương) giao hòa sinh động, năng động.

Lưu ý

Nếu nhìn dưới dạng nòng O và nọc que I mang nghĩa biểu tượng tổng quát cho nòng nọc (âm dương) ở tầng lưỡng nghi thì có thể ở dạng chân gậy là chữ một nòng O lưỡng hợp với đầu gậy là một chữ nọc que I.

clip_image076

Gậy was ở dạng lưỡng hợp nòng nọc (âm dương) năng động vì thế là gậy mang nghĩa sinh tạo, tạo hóa, tái sinh, hằng cửu. Còn nghĩa sức mạnh, quyền thế chỉ là nghĩa suy diễn của nòng nọc (âm dương) giao hòa với nhau. Nòng nọc như mặt trời-mặt trăng giao hòa hợp với lực vũ trụ giúp cho con người, vua chúa có sức mạnh, quyền lực là chuyện tất nhiên.

Từ nòng hai vòng tròn đồng tâm mở ra thành hình U vách kép ngược mang tính thái âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ thấy rõ ở hình ngữ làm tình của thổ dân Mỹ châu ngay dưới đây.

./Hình làm tình của thổ dân Mỹ châu.

Thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ có hình khắc trên đá diễn tả làm tình.

clip_image078Hình vẽ, khắc trên đá làm tình của thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ (Rick Harris Easy Field Guide To Rock Art Symbols of Southwest, 1995).

Hình vòm chữ U ngược kép do hai nòng vòng tròn mở ra diễn tả âm đạo và nọc que diễn tả nọc, cọc, cặc.

.Hình chữ U vách kép dính chập lại

Chữ U này theo thuần âm có nghĩa tổng quát của từ hai nòng OO chuyển động mở ra là thái âm [thuần âm, nước thái âm, vú, lõm sâu, lũng sâu (thung lũng sâu), vực sâu….] mang tính động.

-Dạng U đứng.

Chuông đứng (để đứng, không treo) gõ khi tụng kinh Phật thường có hình bát, hình cối mang tính âm, thái âm coi như chuông do hai U lồng vào nhau dính lại.

clip_image080Chuông ca ngân vang Tây Tạng (Tibetan singing bowl) hình bát (kỷ vật của tác giả).

Chuông bát, chuông cối vì thế có một khuôn mặt gốc mang tính thái âm.

Lưu ý đầu chầy có hình qui đầu biến dạng xác thực chuông cối mang tính thái âm, bộ phận sinh dục nữ.

-Dạng U úp.

-Hình ngữ đàn bà U ngược clip_image082của thổ dân Úc châu.

clip_image084

clip_image085

Biểu tượng thổ dân Úc châu: hình U ngược clip_image082[1]chỉ nòng nữ (số 11) và nọc que clip_image086 (số 23) chỉ nọc nam.

Chữ U ngược clip_image087 mập này coi như hai chữ UU dạng âm nữ thái dương của OO dính chập.

Hình đàn bà này có thể bắt nguồn từ hình âm đạo đi đôi với hình nọc que clip_image086[1] bắt nguồn từ bộ phận sinh dục nam (‘Quân tử có thương thì đóng cọc’, Hồ Xuân Hương).

-Chuông hình vòm U úp.

Những chuông hình U úp cũng có một khuôn mặt mang tính âm, thái âm nên thường đi đôi với trống mang tính đực, dương, thái dương.

clip_image089Lầu chuông Văn Miếu Hà Nội (ảnh của Amy Nguyễn).

Trong các đền, chùa thường hai bên có lầu chuông âm và lầu trống dương là vậy.

Trong tế lễ đánh chuông và đánh trống cho nòng nọc (âm dương) giao tác, giao hòa với nhau để khơi dậy qui trình vũ trụ tạo sinh (sinh tạo, tái sinh, vĩnh cửu, an bình, phồn thịnh…).

Tuy nhiên nếu nhìn theo diện dương I của nòng âm O tức thiếu âm IO thì chuông hình U úp coi như có khuôn mặt là vòm trời mang tính không gian khí gió (xem dưới).

.Chữ omega Ω của Hy Lạp.

Chữ Omega Ω Hy Lạp là chữ O. Như đã biết chữ nòng O mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh về phía nòng, âm (bộ phận sinh dục nữ, nữ, nước, cực âm, không gian, mặt trời âm đĩa tròn mang tính sinh tạo ở cõi tạo hóa lưỡng nghi…).

Theo thái âm, nữ thì Omega là biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ. Trong trường hợp này Omega có thành có độ dầy bằng hai nòng O đồng tâm mở ra chập lại hay không chập lại như hình yoni dưới đây.

clip_image091Yoni có hình Omega kép ở góc dưới, phải (nguồn: www.pinterest.com).

Vì thế mà hình Omega là biểu tượng của Ishtar, nữ thần mắn sinh, tình dục, tình yêu của Akkadia, Assyria và Babylon. Khi tới Trung Đông Ishtar biến thành Astarte. Hiển nhiên mắn sinh, tình dục liên hệ với bộ phận sinh dục nữ (nhìn theo thái âm diễn tả là OO). Trang phục đầu của nữ thần này có hình Omega.

clip_image093

Nữ thần mắn sinh Astarte của Syria, một dạng Hy Lạp hóa của Ishtar có trang phục đầu hình Omega (nguồn: Arthur Cotterell,The Encyclopedia of World Mythology, Barnes & Noble, NY 1999).

clip_image094Nữ thần Hathor Ai Cập (nguồn: gks.uk.com).

Ở hình trang phục đầu hình Omega này của nữ thần Hothor có hai hình móc nước bổ nghĩa cho nghĩa bộ phận sinh dục nữ, nước thái âm sinh động (là mẹ sinh tạo), mắn sinh…

Ta thấy rõ trang phục đầu hình Ω đậm nét của nữ thần mắn sinh, tình dục Ishtar, Astarte chính là hình âm đạo hay dạ con. Hiển nhiên Omega ở đây mang tính thái âm, nữ, bộ phận sinh dục nữ. Nói một cách khác Omega là do hai hình nòng OO dính chập vào nhau và mở ta.

Ở Nhật Bản con cháu của thái dương thần nữ Amareterasu, các đền Thần Đạo và ngay cả chùa Phật, có viền nóc cửa hình vòm cong dạng chữ Omega choãi mang âm tính của dòng nòng âm, nữ.

nhat

Đền thờ, chùa Nhật Bản có mái cửa hình vòm dạng Omega choãi. Lưu ý bên trên có hình mặt trời nữ hình hoa cúc 16 cánh biểu tượng của thái dương thần nữ Ameraterasu (số 16 là số Khôn tầng 3 mang âm tính thái âm dòng nòng, nước) xác thực tính âm nữ của vòm mái dạng Omega choãi.

 

.Hai vòng tròn OO mở ra mang tính thiếu âm, khí gió.

. Hình ngữ bầu trời (sky) của Maya.

clip_image096

Hình ngữ bầu trời gồm hai phần: phần nửa trên có mái vòm hình cung kép diễn tả bầu trời trong có ba nọc que III là lửa, thái dương. Ở đây ba nọc que hơi cong vì hiệp (accord) với tính thiếu âm của bầu trời. Bầu trời thái dương là Khôn dương khí gió. Như thế hai cung vòm trời coi như là do hai nòng âm đồng tâm mở ra mang tính thái dương tức dương của âm, thiếu âm ở tầng tứ tượng tức cõi thế gian. Hai vòm biểu tượng bầu trời thế gian. Theo đúng ngữ pháp thì cung tròn dưới phải mang tính dương I ( có độ dầy mỏng bắng nửa vòng tròn chuẩn) và cung tròn trên mang âm tính O có độ dầy hơn.

Phần nửa dưới hình vật đựng có hình chữ U kép là hai nòng mang tính thái dương. Trong có các hình cong móc nước (hiểu là nước mang tính cõi trời, không gian). Phần này diễn tả khôn âm, nước thái âm cõi trời.

Như thế hình ngữ bầu trời của Maya diễn tả Khôn mang cả hai nghĩa nòng nọc (âm dương) không gian Khôn dương khí và và Khôn âm nước cõi trời.

Hai vòm cung do hai nòng OO mở ra có một khuôn mặt thiếu âm khí gió.

.Thần Gió (Fujin, Phong thần) của Thần Đạo Nhật.

Không gian là một túi, bao bọc. Thần gió thường vác một túi gió.

clip_image098Thần Gió của Thần Đạo Nhật Bản (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008).

Ở đây diễn tả túi gió có hình vòm không gian, vòm trời có hai cung tròn. Vòm trời cung tròn kép có thể coi như là do hai vòng tròn đồng tâm mở ra. Một vòng nòng O mang tính dương (I) và một nòng O còn giữ nguyên tính âm (O), tức thiếu âm IO chuyển động, khí gió.

Lưu ý thần có đầu tóc bờm gió. Hai chân đeo vòng đậm nét mang âm tính diễn tả không gian. Theo đúng ngữ pháp của chữ nòng nọc vòng tròn-que thì vòng này có độ dầy gấp rưỡi vòng tròn chuẩn tức mang tính thiếu âm.

.Hình ngữ Khan.

clip_image074[1].Như đã biết, Khan có một nghĩa là nước, trong dịch Khan là Khảm. Maya ngữ Khan, chan vốn nghĩa là rắn: kukulcan là chim-rắn (ku là chim = Việt ngữ cu, thằng cu là đứa bé có chim và can, khan là trăn) và Khan cũng có nghĩa là nước như Maya ngữ khanab là ‘great water’ (‘nước lớn’ như biển chẳng hạn).

Như đã biết linh tự KH diễn tả không gian. Theo duy âm là không gian âm, nước, đôi khi có hình con rắn naga bơi ở trong để bổ nghĩa, xác thực cho nghĩa nước. Nhưng theo duy dương thì không gian dương là khí gió. KHAN nhìn theo diện tam thế cõi thế gian thì Kh mang dương tính là Khí gió diễn tả cõi trời thế gian, Ʌ (A) hình núi tháp nhọn diễn tả cõi Đất dương gian và N sóng nước diễn tả cõi Nước.

Theo duy dương I của âm O (thiếu âm IO) Kh là hình vòm kép do hai nòng OO mở ra, một nòng O mang tính dương (I) và một nòng O còn giữ nguyên tính âm (O).

.Chữ Omega Hy Lạp.

Như đã nói ở trên, Omega là do hai nòng OO mở ra, theo duy âm có một nghĩa là thái âm.

Theo diện dương I của nòng O tức thiếu dương IO thì Omega có một nghĩa là không gian dương, khí gió, bầu trời, cõi trên như thấy qua một biểu tượng trong Thiên Chúa giáo:

clip_image100Omega biểu tượng thần, thánh, với thập tự hình dấu cộng mang dương tính bên trong.

Omega ở đây diễn tả thánh, thần ở cõi trời dương.

Như thế theo duy dương I của âm O (thiếu âm IO) Omega có một khuôn mặt là hình vòm kép do hai nòng OO mở ra, một nòng O mang tính dương (I) và một nòng O còn giữ nguyên tính âm (O) dính chập lại.

.Chuông U úp.

Như đã nói ở trên, chuông hình U úp nhìn theo diện thái dương dương (hai thành chuông là hai nọc II, thái dương và vòm chuông là nòng O mở ra tức OII, Tốn, gió âm, hay IIO, Đoài vũ trụ khí gió) thì chuông hình vòm có một khuôn mặt là không gian thiếu âm khí gió và trống là chống (gậy), chông (que nhọn) là đực là dương là mặt trời. Chuông trống có một khuôn mặt là không gian-mặt trời, vũ trụ, khôn càn nhìn theo diện thiếu âm.

Đánh chuông trống lúc này là khơi dậy giao tác nòng nọc (âm dương), khởi động qui trình vũ trụ tạo sinh ở cõi trời thế gian, tiểu vũ trụ.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: