CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO (Phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHƯƠNG II

C. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO.

(Phần 1)

Nguyễn Xuân Quang

TỪ NÒNG HAI VÒNG TRÒN.

Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Từ nòng hai vòng tròn OO là do hai chữ nòng một vòng tròn O ghép lại.

Từ nòng hai vòng tròn có thể ở dưới dạng: hai nòng OO riêng rẽ, đồng tâm, kết hợp, chập lại, dính nhau thành một vòng tròn có độ dầy gấp đôi vòng tròn chuẩn và ở dạng chuyển động mở ra…

.Từ Nòng Hai Vòng Tròn ở Dạng Riêng Rẽ.

Từ nòng hai vòng tròn riêng rẽ có thể ở hai dạng:

-một dạng đứng riêng rẽ OO.

Ví dụ:

Hình ngữ đàn bà của Maya.

clip_image002

Hình ngữ đàn bà của Maya (Kathryn Wilkinson, signs and symbols, dk publishing, NY, 2008).

Hình ngữ đàn bà có hai búi tóc hình nòng O mầu đen (không phải là đặc) mang âm tính ở hai bên đầu mang nghĩa hai OO, thái âm, nữ, đàn bà.

Ta thấy hình ngữ, linh tự Maya cũng viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que. Học linh tự Maya bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que rất dễ hiểu và dễ nhớ.

-và một dạng lồng vào nhau thành hình hai vòng tròn đồng tâm:clip_image004.

Ví dụ:

Theo James Churchward, mặt trời tạo hóa giống như Ra của Ai Cập của vùng phía Bắc Đất Mẹ và của người Uighur có hình hai vòng tròn đồng tâm (1965).

clip_image005

Mặt trời của người Uighur (James Churchward).

.Cách sinh tạo.

Hai vòng tròn riêng rẽ có thể có hai khuôn mặt sinh tạo.

-Sinh tạo vô tính phái, một tách ra làm đôi, một nòng vòng tròn O phân sinh ra thành hai OO ở cõi tạo hóa.

-Sinh tạo hữu tính phái:

Sinh tạo hữu tính phái dưới dạng mầm sinh có nòng nọc (âm dương). Mầm cái OI (vì cái nên để nòng vòng tròn trước) giao sinh với mầm đực IO (vì đực nên để nọc que trước):

Mầm cái OI x (giao sinh với) Mầm đực IO cho ra: OI, OO, II, IO.

Ở đây hai nòng OO ở dạng hữu tính phái nghiêng nhiều về phía sinh tạo năng hoạt ở cấp cao tứ tượng.

Cần phải lưu tâm hai khuôn mặt này.

Nói theo ngôn ngữ Dịch thì hai nòng vòng tròn là hai âm tức thái âm. Thái âm nghĩa đen là âm lớn, âm già vì thế Anh ngữ dịch thái âm là old yin. Thái âm là âm già ở dạng sinh hoạt năng động hơn. Thái âm (OO) là âm (O) của âm (O). Âm già quá dương hóa một phần thành thiếu âm IO. Thiếu âmâm non, Anh ngữ gọi là young yin. Thiếu âm IO là dương (I) của âm (O) [trong khi đó hai nọc que II là thái dương (old yang) và âm (O) của dương (I) là OI, thiếu dương (young yang)].

Như thế hai nòng vòng tròn có thể coi là khuôn mặt già của nòng vòng tròn trưởng thành.

Lưu Ý

Ở ngành dương, ngược lại thái dương II âm hóa thành OI, thiếu dương và cực đại thành OO, thái âm. Vì vậy ở ngành nòng âm ta chỉ xét tới hai khuôn mặt chính là thái âm OO (âm O của âm O) và thiếu âm IO (dương I của âm O) (Ở ngành nọc dương ta chỉ xét hai khuôn mặt chính thái dương II và thiếu dương OI).

Nhìn tổng quát ta thấy từ hai nòng vòng tròn OO cũng mang trọn ý nghĩa gốc của chữ một nòng vòng tròn O và cũng là nguồn gốc của tất cả các từ mang âm tính của ngôn ngữ loài người, chỉ khác hoạt tính sinh tạo ở các tầng tạo sinh khác nhau. Hai nòng vòng tròn được dùng nhiều với tính cách sinh tạo năng hoạt, gấp đôi nòng O từ tầng tứ tượng trở xuống. Hai nòng OO có tính sinh tạo hữu tính phái mang tính trội.

Đối chiếu với truyền thuyết Việt thì Thần Nông- Viêm Đế nhất thể ở dạng O. (clip_image007) nhất thể ở cõi tạo hóa. Ở tầng lưỡng nghi phân cực ra Thần Nông O và Viêm Đế I. Ở tầng tứ tượng Thần Nông sinh ra Thần OO (thái âm) và Nông IO (thiếu âm). Viêm Đế sinh ra Viêm II (thái dương) và Đế OI (thiếu dương).

Khuôn mặt chính của nòng hai vòng tròn là tính sinh tạo ở tầng tứ tượng.

. Ý nghĩa

Như thế tổng quát hai nòng vòng tròn OO mang tất cả nghĩa của chữ nòng vòng tròn O, cũng có nghĩa là âm (cái, nước, mặt trời âm, bộ phận sinh dục nữ, nữ…) nhưng ở dạng trưởng thành, âm già, thái âm, thuần âm năng hoạt gấp đôi nòng O nhìn theo diện, theo khâu (nhánh, đại tộc, tộc…) thái âm.

Xin ghi tâm là ý nghĩa vũ trụ tạo sinh của từ hai vòng tròn nòng OO là nhìn theo góc cạnh (khâu) thái âm mang tính sinh tạo chính ở tầng tứ tượng, các mầm sinh tạo đã có hai yếu tố nòng nọc (âm dương). Nói theo chữ nòng trưởng thành O là sinh tạo bậc hai (không kể nòng chấm rỗng sinh tạo ở cõi nguyên tạo, tạo hóa).

.Hư Vô

Chính thống hư vô có hình bao, bọc, lỗ trống không, được diễn tả bằng vòng tròn đứt đoạn chưa định hình clip_image009nên hai nòng vòng tròn thái âm, theo nguyên tắc không thể mang nghĩa biểu tượng cho hư vô, vô cực nhìn theo tổng thể.

Nòng hai vòng tròn chỉ có thể diễn tả hư vô ở dạng đã chuyển qua nòng thái âm (không gian âm, biển vũ trụ). Sau đó nọc dương mới xuất hiện ra sau để trở thành nòng nọc (âm dương) khi còn quyện vào nhau dưới dạng nhất thể gọi là thái cực.

Một ví dụ cho thấy hư vô có một khuôn mặt mang tính nòng hai vòng tròn thái âm  là qua con số không zero của Maya. Như đã biết, số không có một khuôn mặt là hư vô. Vì thế số không đích thực viết trong chữ nòng nọc vòng tròn-que là nòng vòn tròn O (trong khi số không hiện nay viết thành hình noãn 0 để khỏi lầm với chữ O). Theo nguyên tắc 0 trung tính. Nhưng theo tiến hóa thì hư vô đã hàm chứa tính sinh. Mọi thứ đều từ hư vô sinh ra và trở về lại hư vô. Hư vô là điểm trục (con số zero) của nòng nọc (âm dương), của dương, hiện hữu, sống và âm, vô hữu, chết. Những số trên số 0 là số dương và những số dưới số không là số âm (như lạnh -30 độ dưới không độ). Theo duy âm, hư vô trung tính tiến hóa tới nòng âm trước, không gian trước, biển vũ trụ trước, ví dụ: Maya theo ngành nòng âm, nước (Tương Đồng với Maya) nên quan niệm hư vô chuyển qua âm nước trước, thoạt đầu là Biển Vũ Trụ giống như Ai Cập cổ. Hư vô Maya có một khuôn mặt là con số zero. Maya có con số không trước cả người Hy Lạp, La Mã.Con số không zero 0 Maya được diễn tả bằng hình con sò có hai ngà (có khi có ba ngà).

maya o

Họ lấy theo hình trai sò cho thấy hư không nghiêng về ngành nòng, âm, nước nữ (con sò sống dưới nước, biểu tượng cho nước, chỉ bộ phận sinh dục nữ). Con số không zero Maya được nhân cách hóa, thần thánh hóa thành một vị thần đội trang phục đầu có hình nòng O.

zero

Thần zero Maya.

(Verás, Essential Collection, Cancun, Mexico).

Trong nòng O này có chữ viết nòng nọc móc câu sóng nước, theo duy âm mang nghĩa nòng không gian nước. Chữ móc câu nước cho biết rõ số không mang tính thái âm nước. Ta cũng thấy rất rõ nòng vòng tròn số không trên đầu thần zero này có độ dầy bằng hai nòng vòng tròn OO dính lại vì theo Maya thuộc ngành nòng âm có con số không hình con sò mang tính thái âm.

Hiển nhiên hư vô thấy qua con sò số không Maya mang tính thái âm. Nói một cách khác nòng thái âm hai nòng OO hay hai nòng OO đồng tâm dính chập vào nhau  có một khuôn mặt biểu tượng cho hư vô của khâu thái âm, của đại tộc Maya thuộc nòng âm, thái âm.

.Thái Cực

Trong vũ trụ tạo sinh do nòng nọc (âm dương) nguyên tạo đề huề ở cõi tạo hóa sinh ra thì ta có thái cực là dạng chấm nọc đặc-nòng vòng tròn ở dạng nhất thể clip_image010.

Còn ở tầng tứ tượng nếu có thái cực thì ở dạng trứng thái âm-thái dương nhất thể như thấy ở thạch bản số 2379 của Niven tìm thấy ở Mexico:

clip_image012

Thạch bản Mexico số 2379 của Niven (James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Theo James Churchward thạch bản này cũng có một nghĩa là Mehen (Người) clip_image014. Ta thấy rõ người là kết hợp nòng nọc (âm dương). Dương ở dạng hai nọc thái dương II thì âm nòng O ngoài phải ở dạng mang tính thái âm OO. Như thế nòng O của Mehen phải tương đương với hai nòng OO của trứng thái âm-thái dương ở thạch bản 2379.

Người ở cõi thế gian, ở cõi sinh tạo thứ ba có lưỡng hợp thái âm OO và thái dương II (ở cõi sinh tao thứ nhất tạo hóa ta có, theo duy âm, thái cực clip_image016 là lưỡng hợp nhất thể vòng tròn-chấm nguyên tạo. Ở cõi sinh tạo thứ hai tầng lưỡng nghi, ta có thái cực clip_image018 là lưỡng hợp nhất thể nòng vòng tròn O- nọc que I).

Ta thấy rất rõ ở thạch bài 2379 có vỏ là hai hình noãn, biến dạng của hai nòng OO. Hai nòng OO dương hóa cực đại thành dạng thái dương, như đã biết, thành hai VV, ghép lại là V kép hay V đôi W. Anh ngữ Woman khở đầu bằng W. Còn hai gạch ngang bên trong là hai nọc que II. Ở dạng thái dương năng động biến thành hai nọc mũi mác Ʌ, Ʌ, ghép lại thành chữ M. Anh ngữ Man, đàn ông khởi đầu bằng chữ M. Rõ như ban ngày đàn bà W, V, V có gốc OO có một nghĩa là bộ phận sinh dục nữ (như đã biết qua hình cối hai vòng tròn đồng tâm của Dogong) và đàn ông M có gốc hai nọc que Ʌ Ʌ, II (II có một nghĩa là bộ phận sinh dục nam như thấy qua hình chữ T ở hình ngữ ankh, xem dưới).

Ta thấy rất rõ W và M là hai hình ngửa, sấp ngược nhau, ngược tính nòng nọc (âm dương) như đàn bà với đàn ông.

Mehen là Người cũng cho thấy trong con người có bộ phận sinh dục nữ, đàn bà và nam, đàn ông (vì vậy mới có người ở dạng nhất thể ái nam ái nữ). Nói một cách khác trong nữ có nam và ngược lại. Trong âm có dương và trong dương có âm.

Mehen là Người ở dạng thái âm và thái dương ở tầng tứ tượng như thế tầng tứ tượng có một khuôn mặt là tầng sinh tạo cõi người. Thái cực hiểu theo nghĩa nòng nọc (âm dương) nhất thể ở tầng tứ tượng là thái cực sinh tạo cõi người.

Ta cũng thấy qua Mehen, con người ở tầng tứ tượng, theo duy dương, mang tính thái dương (M = Ʌ Ʌ) đúng như nghĩa Việt ngữ Người có gốc từ Ngời (sáng, ánh sáng). Người là Ngời Sáng, con của Ánh Sáng. Các tộc thổ dân Châu Mỹ tự nhận mình là Childen of Light, People of the Sun. Chúng ta là Xích Quỉ, Kẻ Đỏ cũng vậy. Chúng ta là Man (Mán, Mường, Mol) có nghĩa là Người chính là Anh ngữ Man, Người, cũng là Ngời, Con của Ánh Sáng Rạng Ngời, là Người Mặt Trời. Man biến âm với Minh theo kiểu minh mang. Man là con của Đế Minh, Đế Ánh Sáng, cháu ba đời thần mặt trời Viêm Đế. Chúng ta Man, Người Rạng Ngời dòng thần mặt trời Viêm Đế. Rõ như dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta là Man, dòng Đế Minh, Viêm Đế, là Xích Quỉ, là Việt, Người Mặt Trời Rạng Ngời. Hùng Vương là Vua Mặt Trời.

Hình ngữ Ankh của Ai Cập clip_image020 có nghĩa là ‘Chìa Khóa của sự Sống’ (‘Key of Life).

clip_image023

Ankh, Chìa Khóa của Sự Sống ở Đền Abu Simbel, Ai Cập.

Ankh có vòng quai ở trên là hình chữ nòng vòng tròn O biến dạng và chữ T là do hai nọc que II ghép lại là nọc thái dương clip_image025. Hiển nhiên nòng nọc (âm dương) sinh ra sự sống, là Key of Life.

Giải tự hình ngữ ANKH ta có A: chữ A do ba nọc III ghép lại. Ba nọc là siêu dương, Càn. Các từ khởi đầu bằng chữ A có nguyên thủy chỉ nọc, dương, lửa như linh tự Ai Cập cổ chữ A là Ahau, chim ưng biểu tượng mặt trời, Adam, người đàn ông nguyên khởi, arrow, mũi tên… (xem Từ Điển Tương Đồng Ấn Âu-Việt Ngữ). Việt ngữ cổ áng (ná) là cha (mẹ). Còn N là do sóng chữ S có nghĩa nòng, nước (xem dưới) chỉ nòng, âm, nữ, nước như Việt ngữ (mẹ như đã nói, áng ná là cha mẹ), nạ (Chờ được nạ thì má đã sưng) là mẹ, nàng, nái là cái… KH có nghĩa thấy qua linh tự kh:

clip_image027

Hiện nay các nhà Ai Cập học hiểu Kh theo nghĩa thế tục là ‘lá nhau’ (placenta). Thật ra đây là vòng tròn nòng có sọc ngang diễn tả Khôn có một khuôn mặt là không gian.

Kh có nghĩa là Khôn, không gian thấy rõ qua mổ xẻ từ Việt ngữ KHÔNG.

a. Cắt bỏ một chữ.

-Cắt bỏ chữ K đầu, chữ KHÔNG còn lại HÔNG. Hông, hổng, hỏng cũng có nghĩa là không như đi mau mà về nghe hông, hông biết, hỏng biết, hổng thèm, hỏng có.

-Cắt bỏ chữ H, còn lại KÔNG. Kông, cong có một nghĩa là tròn, vòng tròn O ruột thịt với không có nghĩa là số không O như thấy qua từ ghép cong vòng tức cong = vòng, cái cong, cái cóng (gạo) hình tròn vo, cái còng = cái vòng (đeo tay) có hình vòng tròn O.

.-Cắt bỏ chữ N còn lại KHÔG. Khog = khoc, với h câm, khoc = cóc. Cóc có một nghĩa là không như cóc cần, cóc biết, cóc thèm ăn.

-Cắt bỏ chữ G cuối cùng còn lại KHÔN có một nghĩa là không như khôn lường, khôn dò, khôn nguôi. Từ Khôn này chính ta từ Khôn dùng trong Dịch nòng nọc. Quẻ Khôn viết bằng ba hào âm, viết theo chữ nòng nọc là ba vòng tròn nòng O tức OOO. Khôn là không, hư không. Khôn cũng có âm dương, Khôn O thái dương II là gió, Khôn O thái âm OO là Khôn nước vũ trụ. Các tác giả Việt Nam viết về Dịch thường theo Dịch Hoa Hạ cho rằng Khôn là Đất. Càn Khôn là Trời Đất. Khởi đầu vũ trụ tạo sinh bắt nguồn từ nòng nọc (âm dương, (lửa nước) chưa có đất. Hiểu Khôn là đất là hiểu theo Dịch Hoa Hạ là thứ Dịch rất muộn màng, một thứ Dịch thế gian, duy tục.

b. Cắt bỏ nhiều chữ

-Cắt bỏ hai chữ đầu KH còn lại ÔNG. Ông, ống là vật tròn dài trống rỗng, trống không có một nghĩa là rỗng, không. Hán Việt gọi rau muống là ông xôi với ông có nghĩa là rỗng, rau muống là rau trống rỗng, trống không.

-Cắt bỏ hai chữ sau cùng NG còn lại KHÔ. Qua từ đôi cóc khô (nó biết cái cóc khô gì đâu mà hỏi nó), ta có cóc = khô. Cóc có một nghĩa là không thì khô bắt buộc cũng phải có nghĩa là không.

-Cắt bỏ ba chữ

.Cắt bỏ K, N, G còn lại HÔ. Mường ngữ là không.

.Cắt bỏ H, N, G còn lại KÔ. Ở Việt Nam bây giờ hay viết tắt không bằng ko.

-Cắt bỏ hết bốn phụ âm

Cắt bỏ hết bốn phụ âm còn lại Ô. Hiển nhiên Ô có gốc O, có một khuôn mặt là chữ nòng O, ruột thịt với số zero 0. Ô, O, Ỏ, 0 có một nghĩa là không (Giải Phẫu Tiếng Việt).

Rõ như trên giấy trắng mực đen KH là Khôn, không gian.

Ta thấy rõ trăm phần trăm Kh diễn tả vòm trời, vòm vũ trụ, vòm không gian qua chữ cổ Khan (theo duy âm Khan là Khảm, nước, theo James Churchward trong The Sacred Symbols of Mu, Khan biểu tượng nước) viết bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que:

clip_image001

Không còn gì để nói nữa, Khôn không phải là lá nhau. Ở đây hiểu theo lá nhau là hiểu theo duy tục, theo nghĩa tạo hóa sinh tạo của lá nhau. Lá nhau mang âm tính tức hiểu theo Khôn âm thái âm. Như đã biết Khôn dương là khí gió, Khôn âm là nước.

Đôi khi để phân biệt Khôn dương thiếu âm gió và Khôn âm, nước, linh tự Kh có viết thêm dấu, hình có phụ nghĩa thêm vào. Ví dụ Kh vòng tròn có sọc ngang song song khi diễn tả biển vũ trụ, được xác thực, được bổ nghĩa bằng con rắn naga bơi trong đó.

clip_image003(James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Lưu ý rắn naga ở đây có 7 đầu. Số 7 là số Càn, lửa vũ trụ cho thấy không gian phải là Khôn âm, biển nước vũ trụ để có lưỡng hợp Càn-Khôn.

Rõ như ban ngày KH là Khôn sinh tạo, không phải là lá nhau. Hiểu theo lá nhau là hiểu theo nghĩa thế tục sinh tạo của lá nhau, một nghĩa suy diễn của Khôn âm sinh tạo, tạo hóa.

Như thế ANKH có nghĩa là giao hòa nọc (A) với nòng (N) ở cõi tạo hóa, cõi trời, không gian KH. Hiểu theo lá nhau sinh tạo là nghiêng về Khôn âm.

Ta thấy rõ phần nọc T ở dạng thái dương II thì bắt buộc phần quai vòng nòng O PHẢI mang tính thái âm OO. Quai O phải là do hai nòng OO chập lại. Nhìn dưới diện nhất thể, ankh có một khuôn mặt nòng nọc (âm dương) nhất thể tức có một khuôn mặt thái cực dạng thái âm-thái dương nhất thể ở tầng sinh tạo tứ tượng cõi người với khuôn mặt thái âm là từ hai vòng tròn đồng tâm chập lại.

Thật vậy ở những chỗ khác ta thấy rất rõ quai O diễn tả bằng hai nòng OO riêng rẽ.

clip_image031Hình người bán nam bán nữ Ardanari.

Ta thấy rõ như ‘con cua tám cẳng hai càng, Một mai hai mắt rõ ràng con cua’ là bộ phận sinh dục của người ái nam ái nữ này có hình ngữ ankh để ngang. Phần quai cong chữ U kép ở nửa thân người nữ bên trái (trái là âm) do hai nòng OO mở ra diễn tả bộ phận sinh dục nữ (âm đạo) mang tính âm thái dương (U là dạng thái dương âm của O ở phía nòng O). Rõ ràng quai tròn của ankh là hai nòng OO mang tính âm nữ thái dương hôn phối với bộ phận sinh dục nam phần chữ T do hai nọc que II ghép lại mang tính nọc thái dương ở phần thân bên phải (phải là dương).

Ở đây bộ phận sinh dục dưới dạng ankh nhất thể ứng với thái cực nên người này ở dạng bán nam bán nữ.

Cũng nên biết thêm từ ardanari, bán nam bán nữ có ard là vật nhọn với A như đã biết có nghĩa nọc, nam. Còn -nari có na là ná, nạ, có N là nước, nòng, nữ. Ardanari có một nghĩa nòng nọc (âm dương) nhất thể, lưỡng tính phái.

Ở một chỗ khác ankh diễn tả theo dạng người nhất thể, một dạng bán nam bán nữ.

clip_image033Ankh dưới dạng Người ở Đền Edfu, Ai Cập (ảnh của tác giả).

Rõ như ban ngày Người ankh có quai diễn tả bằng hai nòng OO biến dạng mang tính thái âm và nọc chữ T mang tính dương thái dương là người thái âm-thái dương ở dạng lưỡng hợp đại vũ trụ. Đây là người vũ trụ, người nguyên khởi nhất thể sinh ra loài người.

Lưu ý cây gậy was cầm ở hai tay người ankh thường đi đôi với ankh như hình với bóng.

clip_image035Ankh và was đi đôi với nhau (nguồn: horus86.tripode.com).

Was cũng là gậy nòng nọc (âm dương) có đầu trên sừng thú hình búa chim (búa là bổ là buồi) là nọc và đầu dưới hình vòm nòng chữ U ngược hình âm đạo là dạng âm thái dương của nòng O là nường (nòng, lồng, lồn). Gậy was nòng nọc, nường nõ, là gậy thần sinh tạo, tạo sinh.

Tên was cũng cho thấy was có W là V V tức nòng O thái dương (như đã thấy W: Woman), A là III, là nọc I dương II và S có một khuôn mặt chuyển động sinh tạo. Was là nòng nọc, nường nõ sinh tạo. Gậy was có một nghĩa của ankh.

Con Người ankh cũng là dạng Mehen diễn tả con người nguyên khởi, tổ loài người mang lưỡng tính phái như thấy qua các vị thần tổ trong truyền thuyết lưỡng tính phái ví dụ Thần Nông-Viêm Đế nhất thể, thần Ra nhất thể, Brahma nhất thể…

Rất tiếc các nhà Ai Cập học hiện nay không nhìn ankh nói riêng và các hình ngữ, linh tự Ai Cập nói chung, theo vũ trụ tạo sinh, dịch, chữ nòng nọc vòng tròn-que như tôi nên giả thích cổ sử Ai Cập chưa tới.

Trong vũ trụ tạo sinh theo khâu thái âm (như ngành, nhánh, đại tộc nước thái âm…) nếu có thái cực, thì thái cực ở dạng hai vòng tròn đồng tâm clip_image036 thái âm tạo hóa nhất thể, vũ trụ của khâu thái âm riêng này.

Ví dụ trong nhiều nền văn hóa, ngành nòng, âm, thái âm nước có chim tổ là loài chim nước có một khuôn mặt là tạo hóa đẻ ra trứng vũ trụ hay thế gian (ứng với thái cực) thì con chim nước tạo hóa này có một khuôn mặt biểu tượng cho thái cực của ngành nòng thái âm.

Ngành nòng âm Thần Nông thái âm có chim biểu là con bồ nông, con nông nước OO (nông biến âm với nang có nghĩa là bọc túi chỉ con chim nước dưới mỏ có cái túi để xúc cá và nang cũng có nghĩa là trứng chỉ chim nông đẻ ra trứng vũ trụ). Chim bồ nông có một khuôn mặt là Tạo Hóa thấy rõ qua bài đồng dao ‘Bồ Nông là ông Bổ Cắt mà tôi đã viết rõ trong Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt và Dịch Truyền Thuyết Sử Việt.

Dân Đa Đảo (Polynesia) liên hệ mật thiết với Việt Nam cũng có truyền thuyết sáng thế sinh ra từ bọc trứng chim tương tự như Việt Nam. Hawaii có gốc từ Đa Đảo, theo truyền thuyết sáng thế Hawaii, ở đảo Sandwich, có truyền thuyết nói là lúc khởi thủy không có gì ngoài nước ra, có một con chim lớn đậu xuống mặt nước (hiển nhiên là loài chim nước) đẻ ra một cái trứng nở ra đảo Hawaii và muôn vật, muôn sinh trong đó có các vị tổ Hawaii. Hawaii có một loài ngỗng tên là ne ne, hiện là chim bang biểu (state bird) của Hawaii. Ta thấy rõ ne ne là tiếng cổ của Việt ngữ le le, loài vịt trời. Mẹ tổ Nàng Nước Vụ Tiên của chúng ta có nghĩa là con Le Le. Nàng O Nước OO Vụ Tiên Le Le ứng với quẻ Khôn OOO có một khuôn mặt là nước OO không gian O. Ngỗng ne ne và vịt trời le le đều là chim nước. Qua khuôn mặt Le Le Vụ Tiện, Nàng Nước, Mẹ Tổ tạo hóa của Việt Nam (có một khuôn mặt Khôn) ta thấy con chim nước lớn dẻ ra trứng khai sáng ra Hawii cũng thuộc loài chim nước nông ngỗng. Con nông Hán Việt là đường nga và con ngỗng cũng có tên Hán Việt là nga. Việt ngữ ngan, miền Nam gọi là vịt Xiêm, ruột thịt với nga. Như thế ngỗng ne ne Hawaii rõ như ban ngày ruột thịt với vịt Le Le Vụ Tiên.

Tại đảo Easter (Phục Sinh) có nhiều biểu tượng, trong đó có hình người chim trong tay có quả trứng. Hiện nay được giải theo nghĩa duy tục, thế tục. Tuy nhiên dân Easter cũng có gốc Đa Đảo như Hawaii nên có thể dân Easter cổ cũng có truyền thuyết sáng thế cùng quan điểm như Hawaii và Việt Nam.

Truyền thuyết sáng thế Ai Cập có con ngỗng Seb

clip_image038Thần Ngỗng Seb (nguồn: commons.wikipedia.org).

Lưu ý Ankh và was đi đôi với nhau.

gọi là Great Crackler, đẻ ra Trứng Thế Gian (Mundane Egg), nở ra quả đất, từ đó sinh ra muôn vật, muôn sinh.

Ta cũng thấy thần Đất Keb hay Geb đôi khi trang phục đầu cũng có hình con ngỗng Seb (dễ hiểu vì Seb sinh ra Đất và Keb là thấn Đất).

clip_image039Thần Đất Keb (Geb) (nguồn: egyptianmyths.com).

Lưu ý Ankh và was đi đôi với nhau.

Ta thấy rõ theo s= k = g (sắt = kắt = gặt), ta có Seb = Keb = Geb.

Các vua đất thế gian của Ai Cập cổ là con cháu của thần Đất Keb (giống như các vị vua Hùng lịch sử con cháu của Kì Dương Vương, Xích Quỉ) nên các bảng hiệu (cartouche) tên các Pharaoh có chữ ‘thiên tử’ viết bằng con ngỗng có nghĩa là con và từ chấm-vòng tròn có nghĩa là thần mặt trời nhất thể Ra:

clip_image041

James Churchward trong The Children of Mu đã viết «I have found many bird symbols among Niven’s tablets. The writings on them show them to be symbols of Creator. From the various data about bird symbols which I have collected, I am led to beleive that in one part of the Motherland a bird was selected to symbolize the Creator instead of the usual adorned serpent » (Tôi tìm thấy nhiều biểu tượng chim trong các thạch bản Niven. Chữ viết trên đó cho thấy chúng là biểu tượng của đấng Tạo Hóa. Từ những dữ kiện khác nhau về biểu tượng chim mà tôi đã sưu tập, đã khiến tôi tin rằng ở một phần của Đất Mẹ chim đã được chọn để biểu tượng cho đấng Tạo Hóa thay vì là rắn trơn không có trang trí gì như thường lệ’.

clip_image043Một nhóm thạch bản chim biểu tượng các Lực Tạo Hóa (James Churchward, The Children of Mu).

Ta nhận thấy các chim trong nhóm này có nhiều con có thân hình trứng và gần như hầu hết đều có con mắt hai vòng tròn đồng tâm là dạng Uighur biểu tượng thần duy nhất của Thượng đế.

clip_image045

(James Churchward, The Sacred Symbols of Mu).

Như thế ta thấy rất rõ từ hai vòng tròn đồng tâm thượng đế Uighur ở đây có một nghĩa là Tạo Hóa nhất thể tương đương với Ra nhất thể (xem dưới) liên hệ với trứng vũ trụ tức có một khuôn mặt liên hệ với thái cực của ngành nòng thái âm.

Ai Cập có hình đĩa hai vòng tròn nòng có hai con rắn hổ mang và hai cánh chim. Có tác giả cho đây là biểu tượng rắn-chim hay rắn lông chim giống Quetzal Coatl của Mexico và Kukkulcan của Maya.

clip_image002[1]Đĩa hai vòng tròn rắn-cánh chim của Ai Cập.

Nếu hiểu như thế thì rắn-chim có một khuôn mặt tạo hóa nòng nọc (âm dương) nhất thể ứng với thái cực. Do đó đĩa hai vòng tròn cũng có một khuôn mặt thái cực của khâu thái âm hai con rắn.

(còn tiếp).

2 comments

 1. Nguyễn Việt Nho · · Reply

  Hoang nghênh công trình nghiên cứu rất đặt biệt và xuất sắc củ BS.

  1. Quang Nguyen · · Reply

   Thành thật đa tạ sự hỗ trợ của anh.

   Nguyễn Xuân Quang

Leave a Reply to Quang Nguyen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: