CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN (1).

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE

CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN.

(Nong or Circle O letter).

(phần 1).

Nguyễn Xuân Quang.

Như đã biết chữ nòng chấm rỗng (◦) là dạng nguyên sinh, nguyên tạo ở cấp bậc nguyên sơ (primary) đối ứng với chấm nọc. Sau đó chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo tiến hóa thành dạng chữ nòng trưởng thành. Chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo lớn lên thành nòng vòng tròn O thứ tạo, trưởng thành có hình một vòng tròn có cỡ thông thường O đối ứng với dạng nọc hình que.

NONG

Sự tiến hóa của chữ nòng: từ hư không, vô cực (vòng tròn đứt đoạn) tiến tới hư vô nguyên tạo định hình (vòng tròn liền nét) rồi tới nòng không gian vòng tròn lớn.

Chữ nòng vòng tròn lớn là dạng nòng sinh tạo trưởng thành bậc hai (secondary) mang tính sinh tạo Vũ Trụ ở tầng lưỡng nghi. Ở dạng thứ tạo trưởng thành, chữ nòng O bây giờ là biểu tượng cho cực âm đối ứng với chữ nọc que, cực dương ở tầng lưỡng nghi. Lúc này nòng là nang là bọc, là vỏ, là Vũ (đối ứng với nọc que là Trụ), ở dạng hôn phối, ta có Nòng Vòng Tròn Nọc Que.

Lưu Ý

Nòng vòng tròn O mang tính sinh tạo biểu hiện (hiện ra ngoài) mang tính biểu tượng, biểu trưng, đại diện, trưởng thành cho nòng âm nhìn chung chung trong khi nòng chấm rỗng mang tính mầm sinh tạo âm còn tiềm ẩn, nguyên sinh.

Nòng vòng tròn mang tính sinh tạo có hoạt tính, hoạt động (active) hơn nòng chấm rỗng.

Để dễ hiểu ta có thể nhìn dưới diện sinh học, nòng chấm rỗng ở dạng mầm sinh dục, tuyến sinh dục (gonads) còn ẩn tàng trong khi nòng vòng tròn là lỗ sinh dục nữ đã hiện ra ngoài (vì thế mà nòng vòng tròn có một nghĩa là nường, bộ phận sinh dục nữ).

Ta có thể làm sáng tỏ rõ thêm qua qui trình tiến hóa của chữ nòng từ tầng tạo hóa, tới tầng lưỡng nghi qua tính sinh tạo của nòng, nàng, nường, bộ phận sinh dục nữ. Mầm sinh dục nữ ví dụ như nòng (lòng, trứng), nang (noãn nang) của phái nữ còn mang tính nguyên tạo diễn tả bằng nòng chấm rỗng.

Mầm sinh tạo nữ: trứng, noãn nang.

Nòng vòng tròn O diễn tả lỗ sinh dục nữ đã biểu hiện ra ngoài, thấy bằng mắt, thấy ở một bình gốm Moche, Peru.

clip_image005

Bình gốm Moche, Peru, Viện Bảo Tàng Larco, Lima, Peru (ảnh của tác giả).

Như thế có sự khác biệt là chữ nòng từ dạng nòng chấm rỗng (◦) nguyên tạo mang tính sinh tạo Tạo Hóa tiến hóa đến dạng trưởng thành có hình nòng vòng tròn (O) mang tính sinh tạo từ tầng lưỡng nghi trở xuống, khác nhau ở chỗ là có hình dạng nòng chấm rỗng và hình dạng vòng tròn lớn (trong khi chữ nọc ở dạng nguyên tạo có hình chấm nọc đặc ở cõi sinh tạo Tạo Hóa và ở dạng hình nọc que ở cõi sinh tạo lưỡng nghi) (xem Chữ Nọc Chấm Đặc).

Tóm tắt :

Nhìn tổng quát chữ nòng vòng tròn lớn là dạng trưởng thành mang tính biểu hiện, biểu trưng, đại diện của nòng chấm rỗng nguyên tạo và cũng là nguồn gốc của tất cả các từ mang âm tính của ngôn ngữ loài người, chỉ khác tính sinh tạo ở các tầng tạo sinh khác nhau, mang ý nghĩa chính ở tầng lưỡng nghi trở xuống. Tuy nhiên như đã nói ở bài chữ nòng chấm rỗng, về sau chữ nòng vòng tròn (lớn) với tính sinh tạo nòng nọc (âm dương) biểu hiện ra ngoài kiêm nhiệm luôn tính nguyên tạo, tạo hóa của chữ chấm nòng rỗng. Nói một cách khác, chữ nòng O mang cả ý nghĩa của chữ chấm rỗng.

Chữ nòng một vòng tròn có khả năng sinh tạo ở tầng lưỡng nghi biểu tượng cho nòng, âm, cái, cực âm…

Vì ở tầng lưỡng nghi có một nghĩa biểu tượng cho cực âm nên nòng này mang tính cách tiêu biểu, đại diện chung cho phía nòng âm (cho tất cả các dạng chữ nòng). Đây là lý do tôi gọi là hệ thống chữ nòng nọc vòng tròn-que (chứ không gọi là hệ thống chữ nòng nọc chấm đặc và chấm rỗng). Tổng quát khi nói chữ nòng vòng tròn là ám chỉ nòng vòng tròn trưởng thành mang tính sinh tạo vũ trụ ở tầng lưỡng nghi đối ứng với nọc que.

Chữ nòng một vòng tròn O là một trong hai mẫu tự căn bản của chữ nòng nọc.

 Chữ nòng vòng tròn lớn O bậc hai mang trọn vẹn ý nghĩa của Vũ Trụ thuyết của ngành nòng, âm và được dùng nhiều với tính cách hoạt động mang nghĩa biểu trưng tổng quát cho nòng âm, cực âm.

Bây giờ ta hãy nhìn chữ nòng vòng tròn O dưới lăng kính vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo.

.Thượng Thế

Hư Vô, Vô Cực.

Hư vô, hư không, vô cực được coi như là một bọc, bao, túi, lỗ trống không, trong mặt bằng được diễn tả bằng một vòng tròn. Khi còn ở trạng thái hỗn mang là vòng tròn đứt đoạn

clip_image007

và khi đã định hình là vòng tròn liền, kín.

Như đã nói ở bài Chữ Nòng Chấm Rỗng, theo chính thống ở cõi tạo hóa, hư vô, thái cực được diễn tả bằng nòng chấm rỗng nguyên tạo đứt đoạn sau chuyển qua dạng định hình là chữ nòng chấm rỗng liền nét. Và như đã biết, nhiều khi dạng nguyên tạo này được thay thế bằng vòng tròn lớn đứt đoạn như thấy trong hình vô cực đồ sau đây:

clip_image008

Ở hình này hư vô, vô cực, thái cực diễn tả bằng nòng vòng tròn lớn thay vì ở dạng vi thể nguyên thủy là nòng chấm rỗng.

 Vòng tròn đứt đoạn tiến tới vòng tròn lớn liền nét dùng kiêm nhiệm luôn chức vụ của nòng chấm rỗng nguyên tạo. Nói một cách khác vòng tròng nòng O trưởng thành cũng biểu tượng cho hư vô, thái cực như thấy hiện nay. Ví dụ một mặt trống của một thầy pháp shaman của thổ dân Mỹ châu diễn tả cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) dưới dạng người nguyên khởi (đấng sinh tạo, đấng tạo hóa).

clip_image010

Mặt trống của shaman (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008).

Đầu hình vòng tròn nòng diễn tả thượng thế gồm hư vô, thái cực, sinh ra lưỡng nghi trời-trăng: bên phải, phía dương là mặt trời có 5 nọc tia sáng hình nọc que và các vì sao. Bên trái, phía âm là mặt trăng có 4 nọc tia sáng nghiêng mang âm tính và các vì sao.

Như đã biết, hư vô theo nguyên tắc là trung tính có một khuôn mặt là con số không có hình nòng vòng tròn. Ví dụ thấy rõ qua:

.Cổ ngữ Việt Ỏ là không. Ỏ là O là số không 0.

.Ca dao Việt Nam:

Ba vuông sánh với bẩy tròn,

Đời cha vinh hiển đời con sang giầu.

Vuông là buông, là bốn và tròn là số không, là Ỏ là O.

Ba vuông là 3 + 4 = 7 đem sánh với bẩy tròn : 7 + O = 7, bằng nhau. Ta có ba (3) là số Đoài khí gió (gió thiếu âm) là Trời và vuông (4) là Cấn, núi, Đất (đất thiếu dương). Ba Vuông là Trời Đất, dạng lưỡng hợp tiểu vũ trụ, thế gian, Bẩy là số Càn (lửa thái dương) và Tròn là số 0, Khôn (nước thái âm). Bẩy Tròn là Càn Khôn, dạng lưỡng hợp đại vũ trụ, tạo hóa. Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ ngang nhau (đều bằng 7). Con Người tiểu vũ trụ và đại vũ trụ có một khuôn mặt ngang nhau. Con người tiểu vũ trụ ăn ở, sống hòa hợp với đại vũ trụ thì ‘Đời cha vinh hiển, đời con sang giầu’ (Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt).

.Trong thư pháp:

clip_image012

Hư vô là lỗ trống không, là con số không.

Nhưng theo tiến hóa thì hư vô đã hàm chứa tính sinh. Mọi thứ đều từ hư vô sinh ra và trở về lại hư vô. Hư vô là điểm trục (con số zero) của hiện hữu, sống (nọc, dương) và vô hữu, chết (nòng, âm).

Theo duy âm, hư vô trung tính tiến hóa tới nòng âm trước, không gian trước, biển vũ trụ trước, ví dụ: Maya theo ngành nòng âm, nước (Tương Đồng với Maya) nên quan niệm hư vô chuyển qua âm nước trước, thoạt đầu là Biển Vũ Trụ giống như Ai Cập cổ. Hư vô Maya có một khuôn mặt là con số zero. Maya có con số không trước cả người Hy Lạp, La Mã.

clip_image013

Con số không zero 0 Maya được diễn tả bằng hình con sò có hai cái ngà (có khi có ba ngà). Họ lấy theo hình trai sò cho thấy hư không nghiêng về ngành nòng, âm, nước nữ (con sò sống dưới nước, biểu tượng cho nước, chỉ bộ phận sinh dục nữ). Đặc biệt con sò số không của Maya mang hình ảnh y chang con sò Nữ Oa có hai cái “ngà” đúng như Gs Kim Định trong Việt Lý Tố Nguyên đã viết “Nữ Oa là một thứ ốc có hai ngà” (tr.274). Cũng nên biết Nữ Oa có đuôi rắn thuộc dòng nòng, nước như Maya và Maya cũng có vật tổ rắn (xem dưới). Như thế họ ruột thịt với Nữ Oa (điều này cũng cho thấy Nữ Oa không phải là của Trung Hoa) (xem Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Trong văn hóa Maya số không diễn tả lúc Thần Ngô (Bắp) hy sinh (chết, âm) và tái sinh (sống, dương), phản ánh giữa âm và dương, giữa số âm và số dương (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008). Điểm này dễ hiểu vì Thần Ngô có một khuôn mặt là đấng tạo hóa, cây bắp có một khuôn mặt là cây vũ trụ cây tam thế, cây đời sống mang trọn vẹn thuyết vũ trụ tạo sinh dựa trên nguyên lý nòng nọc (âm dương). Rõ ràng con người khi chết trở về hư vô số 0 và từ hư vô số không tái sinh trởi lại. Maya qua Thần Bắp Ngô cũng quan niệm hư vô là điểm trục (con số zero) của hiện hữu, sống và vô hữu, chết.

Vì thế số không zero cũng được nhân cách hóa, thần thánh hóa thành một vị thần đội trang phục đầu có hình nòng O.

clip_image015

Thần zero

(Verás, Essential Collection, Cancun, Mexico).

Trong nòng O này có chữ viết nòng nọc móc câu sóng nước, theo duy âm mang nghĩa nòng không gian nước. Lưu ý là hoa tai của Thần Zero cũng là chữ vòng tròn có dấu vòng tròn tí hon ở tâm cho biết số không liên hệ với nòng O không gian.

Theo duy dương (thường ở tôn giáo hay xã hội phụ quyền cực đoan) hư vô chuyển qua vòng tròn dương trước, mặt trời trước. Bằng chứng là thấy qua vòng tròn O cũng có một khuôn mặt là số 1 mà số 1 có một khuôn mặt biểu tượng cho mặt trời (Anh ngữ sol, sole, solo, Tây Ban Nha ngữ solamente, Việt ngữ son là một, một mình… ruột thịt với Anh ngữ, Tây Ban Nha ngữ sol, Pháp ngữ soleil, Anh ngữ sun, Đức ngữ sunn là mặt trời). Hay cực đoan nhất là hư vô chuyển qua nọc que, mặt trời trước (nọc que I có một khuôn mặt là số 1, là mặt trời). ‘Vòng tròn thường tiêu biểu cho vô cực. Không đầu hay đuôi, không cạnh hay góc, vòng tròn cũng liên hợp với số một’(‘Circles commonly represent infinity. Without beginning or end, without sides or corners, the circle is also associated with the number one). http://altreligion.about.com/od/symbols/ig/Geometric-Shapes/Circles.htm

Theo duy dương, mặt trời có trước sau đó mới sinh ra nòng âm, không gian.

Theo James Churchward trong The Children of Mu, chữ viết Oriental Naacal, Vệ Đà nguyên thủy diễn tả vũ trụ tạo sinh như sau:

clip_image016

Vòng tròn hư vô chuyển qua vòng tròn mang nghĩa Hun là Một, Đấng Tạo Hóa (1). Rồi Hun Một sinh ra Hai Lahun, hai trong một (2). Một Hun và hai Lahun sinh ra Mehen, Con, Người (3).

(‘1. Hun: the Creator is one. 2. Lahun: He is two in one. 3. Mehen: these two engendered the Son-Man’).

Ở đây ta thấy hư vô số không 0 tiến hóa tới vòng tròn O Đấng Tạo Hóa Hun có nghĩa là Một (số lẻ, số dương) có nghĩa là theo duy dương, là mặt trời đĩa tròn có một nghĩa là số 1. Hiểu theo nghĩa Một là hiểu theo duy dương.

Lưu Ý

Theo duy âm, và cũng theo lẽ thường, nòng có trước nọc, hư vô, không gian có trước mặt trời, xã hội mẫu hệ có trước phụ hệ. Vì thế nòng O sinh ra nọc I. Nòng O dương hóa mở ra và khi dương hóa tới mức cực đại, mở thẳng ra thành nọc que I.

Ngược lại theo duy dương, nọc có trước nòng. Nọc I âm hóa cực đại, cuộn tròn lại thành nòng O.

Vòng tròn hư vô không đầu, không đuôi, quay tròn bất tận nên có một khuôn mặt diễn tả hư vôhằng cửu, vĩnh cửu, vĩnh hằng. Vì thế trong Vũ Trụ giáo, con người khi chết trở về với hư vô để được tái sinh hay về miền vĩnh hằng tức trở về vòng tròn trống không, trở về số không.

Trong các tín ngưỡng cổ, người tiền sử đã tạo ra những vòng tròn đá (mà ngày nay còn thấy trong nhiều phế tích) mang tính cách thờ phượng, tín ngưỡng. Trong Vũ Trụ giáo, người cổ chôn người chết trong các lỗ huyệt hay khu mộ hình vòng tròn ví dụ như:

.Khu mộ hình vòng tròn ỡ Mycenae, Hy Lạp có một khuôn mặt là hư vô.

clip_image018

clip_image020

Khu mộ hình vòng tròn ở Mycenae, Hy Lạp.

.Các kiến trúc thờ phượng tế lễ Kiva hình tròn của thổ dân Mỹ châu như Pueblo, Mogollon, Hohokam…

clip_image021

Phế tích Kiva Lớn ở Chaco Canyon (Wikipedia).

Kiva có Ki- biến âm với Việt ngữ Kì có nghĩa là cây, cọc, trụ, trục như thấy qua núi Kì, Kì Dương Vương. Kiva diễn tả hình thiết diện tròn của Trục Thế Giới. Kiva dùng làm nơi tế lễ dâng lễ vật, lời cầu nguyện tới thượng thế, trong đó có hư vô có một khuôn mặt là sinh ra tất cả vũ trụ, con người và cũng có thể dùng làm nơi chôn cất các nhân vật có địa vị cao để hồn những người này trở về hư vô tái sinh hay sống hằng cửu.

.Đại Hàn tiền cổ cũng có tục chôn người trong các hố tròn có một khuôn mặt hư vô.

clip_image023

Trong các mộ cổ có mộ hình nòng O (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Korea, Seoul).

Vòng tròn là thiết diện của cầu tròn vì thế nhiều khi vòng tròn cùng với hình cầu tròn chia xẻ nghĩa với nhau, nói một các khác hình cầu tròn cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho hư vô.

Ví dụ người Ai Cập cổ hay chôn người chết trong các giỏ tròn làm bằng cành cây như thấy trưng bầy ở Bảo Tàng Viện Cairo, Ai Cập (tiếc là không được phép chụp ảnh)

Ở Phương Đông và nhiều nơi khác người chết được chôn trong những cong, cóng, vò, chum, mộ hình cầu tròn biểu tượng hư không, để hồn người chết trở về hư vô như thấy ở Cánh Đồng Chum, Lào, các chum đá dùng mai táng có nhiều chiếc có hình cầu tròn như cái vò.

clip_image025
Một chiếc chum đá hình cầu tròn.

.Trong hầu hết các tín ngưỡng tôn giáo, hư vô, vô cực, cõi trên, trời, thiên đường (heaven) đều diễn tả bằng vòng tròn. Ví dụ Ấn Độ giáo: hư không là vòng tròn và dưới hình thức vuông tròn thấy qua bánh chưng bánh dầy và trong mandala của Ấn Độ và Tây Tạng.

.Vòng tròn quay tròn mang tính chu kỳ là vòng sinh tạo, tái sinh, vòng sinh tử. Bánh xe Pháp, Pháp Luân của Phật giáo mang một khuôn mặt của bánh xe luân hồi.

Như đã nói ở trên, nòng O biểu tượng hư vô có một khuôn mặt là số không 0, trống không. Việt ngữ , õ có nghĩa là không (Tiếng Việt Huyền Diệu). Chết là hết. Con người khi chết trở về với số không, về với hư vô.

……

Thái Cực

Nòng O hư không tiến tới giai đoạn nòng nọc, âm dương hóa và khi nòng nọc, âm dương còn quyện vào nhau ở dạng Nhất Thể ta có trứng vũ trụ, thái cực. Thật vậy Ta thấy rất rõ vòng tròn cũng có một nghĩa tương ứng với Nhất Thể “Oneness” như J.E. Cirlot trong A dictionary of Symbols đã ghi lại ‘Vòng tròn tương hợp với trạng thái tối hậu của Nhất Thể’ (“the circle would correspond to this ultimate state of Oneness”).

Circles commonly represent unity, wholeness, and infinity. Without beginning or end, without sides or corners, the circle is also associated with the number one’.

Số một được diễn tả dưới hai hình thức: số một ở dạng nguyên tạo bậc một (primary) được diễn tả bằng hình chấm. Theo duy âm là chấm rỗng, vòng tròn tí hon (theo duy dương là chấm nọc đặc) và ở dưới dạng sinh tạo thứ hai, bậc hai (secondary) được diễn tả, theo duy âm là vòng tròn O (Anh ngữ One khởi đầu bằng O), theo duy dương là hình nọc que I như số 1 được cho là của Ả Rập hiện nay.

Anh ngữ có từ Universe, vũ trụ. Universe có gốc uni– = Latin unus, ruột thịt với Pháp ngữ un, Tây Ban Nha ngữ uno, Anh ngữ an, one, Việt ngữ ên, ơn có nghĩa là một và –verse ruột thịt với Latin versus, vặn, quay, trở về. Như thế Universe là “xoay, quay về một”, qui về Nhất Thể (Unity, Totallity). Universe (Vũ Trụ) là từ trạng thái hỗn mang quay về một mối, về nhất thể, về thái cực. Như thế Universe có một khuôn mặt là vòng tròn, diễn tả bằng chữ nòng O mang nghĩa nhất thể như J.E Cirlot nói ở trên.

Kiểm chứng với Hán Việt Vũ Trụ ta có Vũ là Vỏ là bao là bọc là nang là Nòng ứng với bầu không gian, bầu trời (bầu là bao, là bọc) và Trụ là cột, là Nọc. Vũ Trụ là nòng nọc, âm dương ứng với không gian-mặt trời có một khuôn mặt khi còn quyện vào nhau dưới dạng nhất thể là thái cực.

Ta thấy rõ nòng O, có một khuôn mặt nhất thể, thái cực.

Trong nhiều nền văn hóa, nòng vòng tròn thái cực được diễn tả dưới nhiểu hình thức.

Ví dụ:

-Dạng vòng tròn nòng O:

.Tây phương ngày nay cũng quan niệm vòng tròn tiêu biểu cả nguyên lý nòng nọc, âm dương (dĩ nhiện họ không biết là theo dịch lý):

clip_image002[4]

Vòng tròn có nghĩa ‘không đầu không đuôi là một biểu tượng phổ quát cho hoàn tất, vĩnh cửa, hoàn thiện. Nó còn tiêu biểu, tượng trưng cho nguyên lý nọc, dương và nòng, âm và có thể chỉ nghĩa là Thượng Đế, Nước bao quanh Quả Đất hoặc chu kỳ của sự sống’ (DK, Signs & Symbols, New York, 2008).

.Vòng tròn mang nghĩa là vô cực, vũ trụ , Tất Cả.

clip_image027

Vòng tròn có nghĩa là Vô cực, vũ trụ, Tất Cả (J. E. Cirlot).

Vũ trụ như đã nói ở trên là quay về nhất thể có một khuôn mặt thái cực. Tất Cả là Tổng Thể là nhất thể có một khuôn mặt thái cực.

-Đĩa thái cực của Đạo giáo.

clip_image029

– Bọc Trứng 100 Lang Hùng.

Theo truyền thuyết sáng thế của Việt Nam, Mẹ Tổ Âu Cơ sinh ra một bọc trứng nở ra 100 Lang Hùng, tổ tiên của Bách Việt, của người Việt Nam.

clip_image030
Hình khắc trên gạch nung diễn tả Mẹ Tổ Âu Cơ ngồi ở vị thế sinh con đẻ ra bọc trứng thế gian nở ra 100 Lang Hùng (Đời Lê Trung Hưng thế kỷ 15-17 (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Lịch Sử, Hà Nội).

Lưu ý bọc trứng có hình cầu tròn, có thiết diện là đĩa tròn, vòng tròn. Trứng chim có một dạng hình cầu tròn. Truyền thuyết cũng có khi nói rõ là bọc trứng của Mẹ Tổ  Âu Cơ là Bọc Trứng Chim.

Nhìn theo nòng nọc (âm dương) đề huề, hiểu theo nghĩa trứng thì Bọc Trứng 100 Lang Hùng phải có tròng đỏ dương, mặt trời và tròng trắng âm, không gian, có một khuôn mặt nhất thể là thái cực là vũ trụ (nhất thể). Đây là bọc trứng thế gian Lạc Long Quân-Âu Cơ đội lốt bọc trứng vũ trụ, tạo hóa Viêm Đế-Thần Nông nhất thể (có một khuôn mặt là thái cực).

Nhưng khi truyền thuyết nói bọc trứng chỉ nở ra toàn con trai Lang có chủ ý chỉ nói về ngành nọc, lửa, thái dương, mặt trời có khuôn mặt chủ ứng với phần tròng đỏ mang tính thái dương (phải hiểu ngầm là phần tròng trắng mang tính thái âm còn lại sinh ra 100 Mẹ Nàng, Mỵ Nương nên không nhắc tới vì không nói về các nguyên tổ mẫu, tiền thân của các tổ mẫu, Mẹ Nàng, Mỵ Nương).

Vì sao lại nói bọc trứng chỉ sinh ra toàn con trai lang? Vì truyền thuyết này chỉ nói về ngành, dòng Vua Mặt Trời Hùng Vương của Người Việt Mặt Trời (Việt Là Gì?). Lang Hùng là tiền thân, là tổ của dòng Vua Việt Mặt Trời Hùng Vương. Trong ngành mặt trời thái dương này, trăm Lang Hùng chia ra hai nhánh nòng nọc (âm dương): năm mươi Lang mặt trời dương thái dương thuộc nhánh lửa, chim, nhánh Mẹ Tổ Âu Cơ và năm mươi Lang mặt trời âm thái dương thuộc nhánh nước, rắn (mang tính thái dương), nhánh Tổ Phụ Lạc Long Quân.

Như thế bọc trứng chim hình cầu tròn 100 Lang Hùng có một khuôn mặt là vũ trụ, thái cực ngành nọc Lang mặt trời thái dương.

Nòng vòng tròn O có thể coi là thiết diện của hình cầu tròn vì thế hình cầu cũng có một khuôn mặt diễn tả trứng tròn như trứng chim. O tròn như quả trứng gà. Trứng có một khuôn mặt là nòng nọc (âm dương) nhất thể tức thái cực. Trứng chim tròn mang hình ảnh thái cực. Đây cũng cho thấy bọc trứng của Mẹ Tổ Âu Cơ cũng gọi là bọc trứng chim, nghĩa là có một khuôn mặt là trứng vũ trụ, tạo hóa, nhất thể, thái cực.

Vì thế, như đã biết, các vật mai táng như chum, vò, vại có hình cầu tròn có một khuôn mặt trứng vũ trụ, thái cực, được dùng làm vật mai táng để hồn người chết được tái sinh.

-/ Rắn ouroboros hay uroborus

Rắn ouroboros do một con ngậm đuôi hay do hai con ngậm đuôi nhau cuộn tròn lại thành vòng tròn diễn tả các thứ như hoàn tất, kết hợp lưỡng cực, tái sinh và vĩnh cửu (The ouroboros is a circular symbol created by a creature feeding off it’s own tail, or else two creatures feeding off each other’s tails. In both cases, the shape created in a circle, representing such things completion, uniting of polarities, regeneration, and eternity (Gallery of Historical Ouroboros Images). Kết hợp lưỡng cực có một khuôn mặt thái cực thấy rõ trong trường hơp hai con rắn ngậm đuôi tạo ra vòng tròn. Trong tường hợp này, một con đục (dương) và một con cái (âm).

clip_image002[6]

Trên một bia đá ở bào tàng viện ở dưới gầm nhà thờ ở Skálholt, Băng Đảo có hình con rắn ngậm đuôi tạo ra vòng tròn mang ý nghĩa biểu tượng cho vĩnh hằng, trường cửu (ảnh của tác giả).

Đây chình là hình ảnh con rắn ur của Ai Cập cổ .

-Vật tổ Kukulcan của Maya.

vật tổ Kukulcan của Maya có một khuôn mặt là đấng tạo hóa, diễn tả bằng con rắn lông chim ngậm đuôi cuộn lại thành hình vòng tròn.

clip_image031

Vật tổ Kukulcan của Maya.

Từ Kukulcan chính là một từ Việt ngữ. Maya ngữ Ku-, Kuc- là một loài chim. Việt ngữ Cu thấy qua từ thằng Cu chỉ con trai, đứa bé chim. Kuc- biến âm với Việt ngữ cọc, chóc. Chóc có nghĩa là chim thấy qua từ đôi chim chóc (Thái ngữ nok là chim, ta thấy rõ nok là nọc, là cọc, là chóc) và kukul biến âm với cúc cu, chim tu hú. Còn -can là chăn, trăn (ta thấy rõ có thể dùng Maya ngữ để truy tìm nghĩa ngữ Việt ngữ và ngược lại). Nhìn dưới diện vũ trụ tạo sinh thì Kukulcan có một khuôn mặt chim-rắn Nhất Thể, vũ trụ, thái cực vì vậy mà Kukulcan có một khuôn mặt là đấng tạo hóa. Ta phải hiểu là tạo hóa nhất thể, lưỡng tính phái.

-Trong Alchemy, con rắn ngậm đuôi thành vòng tròn biểu tượng cho bất tận, vĩnh hằng cũng như là một nguyên lý ‘one is all’ (‘một là tất cả’) (Kathryn Wilkinson, Signs and Symbols, DK Publising, NY, 2008).

-Như đã nói ở trên, một mặt trống của một thầy pháp shaman của thổ dân Mỹ châu diễn tả cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) dưới dạng người nguyên khởi (đấng sinh tạo, đấng tạo hóa). Đầu diễn tả thượng thế gồm hư vô, thái cực, sinh ra lưỡng nghi trời-trăng.

…..

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: