VIỆT DỊCH (8): HÀ ĐỒ CHI CHI CHÀNH CHÀNH.

VIỆT DỊCH

(8)

HÀ ĐỒ CHI CHI CHÀNH CHÀNH.

(Phần 3)

Nguyễn Xuân Quang

Như đã nói ở trên, ta thấy thấp thoáng hình bóng con long mã, con ngựa-rồng biết bay sống dưới nước như con rồng.

Tại sao con ngựa lại chết trương? Ngựa sống trên bờ ít khi chết dưới nước. Con ngựa này phải là loài sống dưới nước mới dễ bị chết dưới nước. Con ngựa truyền thuyết nào đã khiến tác giả bài hát này chọn con ngựa và cho nó chết dưới nước? Con ngựa nào sống dưới nước mà liên hệ tới Dịch? Xin thưa đó chính là con long mã Phục Hy đã thấy ở sông Hoàng Hà mà nghĩ ra Hà Đồ. Con ngựa bay chết dưới nước là con ngựa nước biết bay chính là con long mã. Tác giả bài hát có ẩn ý nói tới con long mã liên hệ với Hà Đồ

Đây chính là lý do tác giả bài hát chọn con ngựa có hai khuôn mặt Li-Đoài.

Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa là Tiên Thiên bát quái Phục Hy nguyên thủy chính gốc thì sự xuất hiện của long mã là điều thuận lý.

Chi Chi Chành Chành và Hà Đồ.

Các nhà Dịch học Hoa Hạ cho rằng Phục Hy nhìn những xoáy trên lưng con long mã trên sông Hoàng Hà mà nghĩ ra Hà Đồ. Ngài dựa vào Hà Đồ tạo ra đồ hình Tiên Thiên bái quái Phục Hy.

clip_image001

Hà Đồ vuông (nguồn: nhantu.net).

clip_image003

Hà Đồ tròn (nguồn: vietnamvanhien.net)

Ta thấy ngay Hà Đồ Hoa Hạ với số 5-10 ở tâm tức Li Khảm thế gian diễn tả một phần Trục Thế Giới ứng với Cây đinh thổi lửa có khuôn mặt là Trục Thế Giới hình chữ T. Với Li 5-Khảm 10 thế gian là phần cõi Đất của Trục Thế Giới như vậy mất phần ngọn Viêm ứng với Viêm Đế-Thần Nông cõi tạo hóa. Như thế có nghĩa là phần diễn tả Tiên Thiên vắng bóng, không có hay chỉ hiểu ngầm mà thôi. Khuôn mặt chính của Hà Đồ Hoa Hạ có khuôn mặt Li Khảm thế gian mang tính chủ. Hà Đồ Hoa Hạ có khuôn mặt Hậu Thiên bát quái mang tính biểu hiện, mang tính chủ.

Do đó nói rằng Phục Hy nhìn các vân trên lưng con long mã nghĩ ra Hà đồ rồi vẽ ra Tiên Thiên không chuẩn.

Trong khi đó Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa ứng với phần chỏm của cây đinh thổi lửa với khuôn mặt mặt trời Viêm Đế nhất thể ứng với số 1. Như vậy Hà Đồ Tiên Thiên Tổ Hùng với Cây đinh có khuôn mặt là mặt trời 1 nên ở tâm phải có số 1 thay vì ở tâm có số 5. Phần Hà Đồ diễn tả Tiên Thiên bát quái phải ứng với phần 1 ở trên chóp của Trục Vũ trục 1-5. Tại tâm Hà Đồ là hình chiếu của vũ trụ tức phần trên đầu Cây đinh, ứng với số 1 nhất thể Viêm Đế-Thần Nông.

Hà Đồ Tiên Thiên đích thực phải như sau:

clip_image006

Hà Đồ Tiên Thiên Tạo Hóa.

Tại tâm ta có phần trên chóp diển tả tạo hóa là 1, nghĩa là ta hoán đổi số 5 ở tâm với số 1 vòng ngoài. Số 1 có một khuôn mặt là lửa mặt trời. Bây giờ ta hoán đổi Khảm số 10 thế gian vành, vòng trong cùng cho số 2 Khảm tầng 1 cõi trời ở vành, vòng ngoài. Như thế ở tâm giờ ta có hai số 1-2 (ứng với phần trên đầu Trục Thế Giới). Ta cũng có nòng nọc, âm dương hôn phối với nhau. Trước hết số 1 là số lẻ, số dương và số 2 là số chẵn, số âm. Thứ đến là số 1 lửa mặt trời hôn phối với nước Khảm số 2 cõi trời.

Vành ngoài bây giờ là 3, 5, 4, 10.

Vành ngoài cùng thứ ba không thay đổi với các số 7, 8, 6, 9.

Tóm lại Hà Đồ diễn tả đích thực Tiên Thên bát quái phải như sau, gồm ba vành hay ba vòng :

Vành, vòng 1 ứng với 1 Mặt trời – Không Gian 2 nước vũ trụ ở đầu Trục Thế Giới ứng với đầu Cây đinh, với khuôn mặt Viêm của Que Diêm Viêm Đế.

Vành, vòng thứ 2 là 3, 5, 4, 10.

Số 3 Đoài Gió ứng với thổi.

Số 5 Li ứng với lửa đất dương.

Số 4: Cấn đất âm, như đã biết, khuôn mặt âm của ngựa Li ứng với khuôn mặt âm của Con ngựa.

Số 10: Khảm tầng 2 thế gian ứng với chết trương.

Vành, vòng 3 ta có 7, 8, 6, 9 :

Số 7 Càn thế gian ánh sáng ứng với Đế Minh: một khuôn mặt Đế đại diện cho Ngũ Đế.

Số 8: Khôn thế gian ứng với Vụ Tiên.

Số 6: Tốn cõi trời ứng với Âu Cơ sinh tạo.

Số 9: Chấn thế gian ứng với Lạc Long Quân, một khuôn mặt vương trong Ba Vương.

Như thế ta thấy Cây đinh (mặt trời 1-2), thổi (3 Đoài) lửa (5 Li), Con ngựa (4, Cấn) chết trương (10, Khảm thế gian), Ba vương (Chấn 9-Tốn 6 đại diện cho Ba vương) ngũ đế (Càn 7-Khôn 8 đại diện cho ngũ đế) bao che trọn vẹn Hà Đồ tạo hóa. Ta có Hà Đồ Chi Chi Chành Chành Tiên Thiên bát quái.

Hà Đồ Hoa Hạ với số 5-10 ở tâm, ứng với phần cõi Đất của Trục Vũ Trụ tức ứng với phần đế của Cây đinh thổi lửa. Trong trường hợp này, ta có Hà Đồ thế gian ứng với Hậu Thiên bát quái tức Lạc Thư như sau:

Vành trong cùng là Cây đinh 5-10 là Li-Khảm với khuôn mặt ở phần cõi Đất của Trục Thế Giới.

Vành ngoài 3, 1, 4, 2 : thổi 3 (Đoài), lửa 1 (lửa mặt trời), con ngựa 4 (Cấn), chết trương 2 (Khảm tầng 1).

Và vành ngoài thứ 3 không thay đổi, diễn tả Càn 7 Khôn 8 đại diện cho ngũ đế và Tốn 6-Chấn 9 đại diện cho ba vương.

Như thế Hà Đồ Hoa Hạ có khuôn mặt Hậu Thiên bát quái Văn Vương Lạc Thư nổi trội trong khi khuôn mặt Tiên Thiên bát quái Phúc Hy Hoa Hạ tiềm ẩn.

Tôi nói tiềm ẩn vì Hà Đồ Tiên Thiên ẩn nấp ở đâu đó. Ta phải đi tìm mới thấy. Ta thấy Hà Đồ khác Lạc Thư là có thêm số 10. Tại sao lại có thêm số 10? Hà Đồ đếm từ 1 tới 10. Trước hết số 10 có số 1, số lẻ, dương và số 0 là số chẵn, âm. Số 10 là số nòng nọc, âm dương. Nhìn dưới diện nòng nọc, âm dương triệt nhau thì số 10 là số bù (có loại đánh bài số 10 là số bù, Âu Mỹ số 10 là number ten, có một nghĩa là ‘vứt đi’, hạng bét). Số bù hàm nghĩa số không 0 (zero). Số không  0 là nòng O có khuôn mặt là hư không, là trứng vũ trụ (O tròn như quả trứng gà). Như thế, theo duy âm, số 10 trở về số không có một khuôn mặt biểu tượng cho cõi tạo hóa. Hà Đồ có số 10 có một khuôn mặt tạo hóa, Tiên Thiên. Thứ đến, trong vòng đếm 9 số, số 10 lại trở về số 1. Trong Dịch số 10 cũng có một khuôn mặt là số 1 như thấy trong các ma phương 3/18, 6/18, 9/18 sau đây:

clip_image007

clip_image009

clip_image011

Trong các ma phương 3/18, 6/18, 9/18 ta có số 1 tương đương với số 10.

Nếu coi số 10 tương đương với 1, thì số 1 có một khuôn mặt nhất thể biểu tượng vũ trụ. Anh ngữ Universe, vũ trụ có Uni- là 1 và -verse, quay về. Universe là quay về nhất thể. Như thé  theo duy dương, Hà Đồ Hoa Hạ cũng có một khuôn mặt liên hệ với Tiên Thiên bát quái,  Tuy nhiên cả hai trường hợp khuôn mặt Tiên Thiên đều ở dạng tiềm ẩn.

Nếu ta thay số 10 trong Hà Đồ Hoa Hạ bằng số 1 thì ở tâm ta có 1-5, ta có Trục Thế giới có phần đầu là số 1 ứng với Hà Đồ Tiên Thiên và phần ở cõi Đất là số 5 ứng với Hà Đồ Hậu Thiên.

Như vậy bài hát này cho thấy có hai khuôn mặt Hà Đồ là Hà Đồ Tiên Thiên Tạo Hóa Chi Chi Chành Chành (có số trục là 1-2) đích thực là Hà Đồ liên hệ với Tiên Thiên bái quái Tổ Hùng tạo hóa Phục Hy nguyên thủy. Còn Hà Đồ Hoa Hạ có khuôn mặt chủ thế gian với số trục 5-10 ứng với phần đế của Cây đinh thổi lửa liên hệ nhiều với Hậu Thiên Bát quái Văn Vương.

Hà Đồ diễn tả cả Tiên Thiên và Hậu Thiên bát quái. Điểm này cũng dễ hiểu vì Hà Đồ có 10 số (từ 1 tới 10), Lạc Thư có 9 số (từ 1 tới 9). Chín số đầu (1 tới 9) diễn tả Lạc Thư, còn 10 là số diễn tả Hà Đồ. Nói một cách khác Hà Đồ bao trùm lên Lạc Thư.

Hà Đồ diễn tả cả Tiên Thiên và Hậu Thiên bát quái thì hiển nhiên Hà Đồ diển tả trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh. Chi Chi Chành Chành diễn tả cả Tiên Thiên và Hậu Thiên bát quát nên có một khuôn mặt là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh.

Thật vậy, ta thấy rất rõ ở dạng ba hình vuông đồng tâm ứng với Tam Thế. Hình vuông nhỏ ở tâm Hà Đồ Chi Chi Chành Chành 1-2 (ứng với lửa-nước tạo hóa) nằm trên chóp trục thế giới diễn tả thái cực, Trứng Vũ Trụ, lưỡng nghi. Hình vuông thứ hai ứng với tứ tượng và hình vuông thứ ba ngoài cùng ứng với tầng ba vạch que hay quái cõi nhân gian.

Trong trường hợp diễn tả theo hình tròn thì Hà Đồ gồm ba vòng tròn ứng với tam thế như trên.

Đi vào chi tiết Hà Đồ Tạo Hóa ta thấy ngay:

-Vành hay vòng trong cùng 1-2: có âm dương hôn phối theo vũ trụ, càn khôn ứng với Thượng Thế.

-Vành hay vòng thứ 2 gồm các số 5, 4, 2, 3.

Ta có 5 Li, 4 Cấn, 2 Khảm, 3 Đoài. Ta có 5 Li hôn phối vợ chồng với 2 Khảm khuôn mặt chủ thế gian dưới dạng lửa nước sinh tạo thế gian. Còn Đoài với Cấn dưới dạng ‘Trời’ (gió) và ‘Đất’ (âm). Tổng quát ta thấy ứng với tứ tượng (ở đây vì theo thứ tự các con số nên tứ tượng hỗn hợp nòng nọc, âm dương). Hiển nhiên vành này ứng với tứ tượng.

-Vành hay vòng thứ 3 ngoài cùng ta có các số 6, 7, 8, 9. Như đã nói ở trên ta có Càn 7 hôn phối với Khôn 8 và Chấn 9 hôn phối với Tốn 6 ứng với tầng quẻ ba vạch, quái cõi nhân gian.

Bây giờ ta chuyển qua truyền thuyết Việt :

-Vành ngoài cùng: cặp thứ nhất 7-8 với số 7 là Càn ứng với Viêm Đế/ Đế Minh, đi tới là số 8 Khôn ứng với Thần Nông thái âm/Vụ Tiên ta có giao phối vợ chồng Càn Khôn Viêm Đế-Thần Nông ở cõi tạo hóa hay Đế Minh-Vụ Tiên đội lốt Viêm Đế-Thần Nông ở cõi sinh tạo thế gian.

Cặp thứ hai là 6-9 với 6 là số Tốn tầng 1 tạo hóa ứng với Âu Cơ mang tính sinh tạo cõi trên và số 9 là số Chấn tầng 2 thế gian ứng với Lạc Long Quân nước dương, biển. Ta có hôn phối vợ chồng Âu Cơ-Lạc Long quân ở cõi thế gian.

Vành thứ 2 ta có các số 2, 3, 5, 4.

Ta có cặp 5-2 hôn phối vợ chồng Li-Khảm ứng với Kì Dương Vương-Long Nữ.

Cặp 3-4 hôn phối vợ chồng ứng với Hùng Vương Đoài với Hoàng Hậu Hùng Vương Cấn.

Vành, vòng thứ 3 trong cùng ứng với Trục Thế Giới. Ta có hôn phối vũ trụ, càn khôn 1-2 ứng với Viêm Đế-Thần Nông.

Rõ ràng Hà Đồ diễn tả Vũ Trụ Tạo Sinh có trục có một khuôn mặt là Trục Thế Giới diễn tả Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ gồm có ba cõi, tam thế (ứng với Cây đinh có hình chữ T).

Điểm này cũng thấy rõ qua khuôn mặt con thú thần thoại long mã được cho là nguồn cội của Hà Đồ. Long mã là loài thú bốn chân có một khuôn mặt biểu tượng cho cõi đất thế gian Trung Thế. Khuôn mặt rồng có cốt là con rắn nước có một khuôn mặt diễn tả cõi nước Hạ Thế và ngựa Gió, rồng biết bay lên trời diễn tả cõi gió (trời) Thượng Thế. Rõ ràng long mã, hình bóng của Hà Đồ, cho thấy Hà Đồ diễn tả Tam Thế.

Một điểm cũng cần nói tới nữa là tác giả bài hát này cho con ngựa chết đuối là có thể tác giả muốn nói Hà Đồ Hoa Hạ không có ‘sống’ thật sự mà chỉ cho thấy cái bóng ẩn, bóng ma của Tiên Thiên bát quái.

Tóm lại Hà Đồ đúng nghĩa phải là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh bao gồm Hà Đồ Tiên Thiên Tạo Hóa (có số trục là số 1) và Hà Đồ Hậu Thiên Thế gian (có số trục là số 5 như thấy trong Hà Đồ Hoa Hạ). Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh có số trục là 1/5, các số ở vành 2 thay đổi theo số trục 1 hay 5 còn vành ngoài cùng không thay đổi.

Còn trường hợp muốn giữa theo Hà Đồ Hoa Hạ thì ở tâm là số 5-10 và phải hiểu số 10 có một khuôn mặt là số 1 biểu tượng cho tạo hoá.

clip_image013
Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh có số trục 5-(10=1).

Ta thấy rõ như ban ngày Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh là một thứ mandala. Nhìn chung chung thì mandala là các đồ hình thể hiện một dạng thức hình học của vũ trụ hay của bản thể con người (vì con người là tiểu vũ trụ). Hãy lấy một mandala Vũ Trụ Tạo Sinh của Phật giáo Tây Tạng để so sánh với Hà Đồ.

Mandala vuông:

clip_image015

Sơ đồ mặt bằng Tu Viện Samye Gompa, Tây tạng làm theo mandala hình vuông biến thể thành hình chữ nhật.

(nguồn: quadralectic.wordpress.com).

Mandala vuông này là một dạng thể của Hà Đồ vuông.

Mandala tròn:

Hà Đồ diễn tả theo vòng tròn có dạng thể của một mandala tròn:

clip_image016

Mandala vòng tròn Tây Tạng, thế kỷ 18 (nguồn phase.com).

Nhìn dưới diện vòng tròn thì Hà Đồ diễn tả Vũ Trụ Tạo Sinh thấy rõ qua hình ảnh Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh:

clip_image018

Đàn Tế Vũ Trụ, Trời Đất ở Thiên Miếu, Bắc Kinh.

Đàn mang hình ảnh Núi Vũ Trụ, ở tâm có một đĩa tròn diễn tả tâm Trục Thế Giới và ba tầng tròn diễn tả tam thế.

clip_image020

Tác giả đứng trên đĩa tròn diễn tả tâm Trục Thế Giới (và cũng mang hình ảnh tâm vũ trụ) thông thương Tam Thế. Đây chính là chỗ các vua Trung Quốc đứng để dâng các lời cầu xin, khấn nguyện cho quốc thái dân an và dâng các lễ vật tới tam thế. Đây chính là vòng trong cùng 1-5 diễn tả Trục Thế Giới trên Hà Đồ. Còn ba tầng vòng tròn diễn tả tam thế ứng với ba vành, vòng trên Hà Đồ.

Ví dụ điển hình của Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh vuông tròn thấy rõ qua cấu trúc ngôi đền Phật giáo Borobudur, Nam Dương. Đền làm theo hình Núi Vũ Trụ Meru diễn tả trọn vẹn Vũ Trụ Tạo Sinh, Cây Vũ Trụ có mandala hỗn hợp tròn vuông. Đền mang hình ảnh Cây đinh thổi lửa với khuôn mặt diễn tả Núi Vũ Trụ, Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế.

clip_image022 clip_image024

Đền tháp Borobudur, Java và họa đồ mặt bằng (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Á Châu Singapore).

Phần chóp tròn có mandala vòng tròn ứng với Hà Đồ Tiên Thiên Tạo Hóa. Phần thân, đáy vuông có mandala vuông ứng với Hà Đồ Hậu Thiên Thế Gian.

Bây giờ ta hãy nhìn dưới dạng Mandala Vũ Trụ Tạo Sinh ba chiều qua một mandala Vũ Trụ Tạo Sinh của Phật giáo Tây Tạng dưới đây:

clip_image026

Mandala vũ trụ tạo sinh của Phật giáo Tây Tạng (nguồn: Chinabudhismencyclopedia.com).

Nhìn tổng quát tương ứng với Cây đinh thổi lửa diễn tả vũ trụ tạo sinh dưới dạng Núi Vũ Trụ, Trục Thế Giới, ứng với Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh (bao gồm Hà Đồ Tiên Thiên Tạo Hóa và Hà Đồ Hậu Thiên Thế Gian). Ta thấy rất rõ phần trên có hình như cây đuốc, que diêm có đế hình trụ.

clip_image027

Phần trên của mandala có hình cây đuốc ứng với Cây đinh thổi lửa mang hình bóng Cây Diên Viêm Đế.

Gồm hai phần: phần cây đuốc đầu hình cầu và thân hình cây đinh. Đây chính là hình ảnh phần trên Viêm của Cây đinh-Que Diêm. Kế đến là phần hình trụ ở trên cao nhất diễn tả chân đế của cây đuốc ứng với phần đế của Cây Diêm Viêm Đế. Cả cây đuốc này ứng với Cây đinh thổi lửa-Que Diêm Viêm Đế.

Phần này cũng bao gồm nghĩa Trục Vũ Trụ ứng với phần trục 1-5 của Hà Đồ. Ba tầng vòng tròn còn lại diễn tả tam thế ứng với ba vành, vòng của Hà Đồ.

Rõ hơn là cấu trúc của một tháp Phật (stupa). Như đã biết Tháp Phật dù có hình dạng nào cũng mang ý nghĩa Vũ Trụ Tạo Sinh của Vũ Trụ giáo, cũng có một khuôn mặt Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) (Phật Giáo: Ý Nghĩa Tháp Chùa). Ví dụ theo Snograss thì cấu trúc của một tháp Phật hình chuông có cán úp hay hình bầu nậm như sau:

clip_image028

(dẫn lại trong Tạ Đức: Nguồn Gốc và Sự Phát Triển của Kiến Trúc, Biểu Tượng và Ngôn Ngữ Đông Sơn).

Ta thấy rõ tháp này mang hình ảnh Cây đinh thổi lửa với khuôn mặt diễn tả Vũ Trụ Tạo Sinh, Cây Vũ Trụ. Hình chiếu của tháp xuống mặt bằng là một dạng mandala, một dạng Hà Đồ.

Những trống đồng Đông Sơn có hình Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang loại VI (Heger I), (giống như một tháp Phật tròn), diễn tả trọn vẹn vũ trụ tạo sinh, khi chiếu xuống mặt bằng, ta cũng có một thứ mandala tròn, nghĩa là một thứ Hà Đồ tròn. Còn chỉ nhìn riêng mặt trống thôi, ở những trống có mặt diễn tả trọn vẹn ba tiểu thế của Trung Thế cõi nhân gian thì mặt trống mang hình ảnh một mandala thế gian tức Hà Đồ Hậu Thiên thế gian. Mặt trời nằm trong vòng tròn không gian ở tâm trống trên đỉnh trục trống là mặt trời thiên đỉnh trên đầu Trục Thế Giới ứng với số 1 (mặt trời) -5 (Li có một khuôn mặt là phần cõi Đất của Trục Thế Giới).

Kiểm chứng thêm nữa, ta cũng thấy rất rõ những trống Đông Sơn Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang loại VI (Heger I) có mặt bằng nên có thiết diện đứng hình chữ T.

clip_image030

Một trống Đông Sơn Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) có thiết diện đứng hình chữ T.

Đây chính là Cây đinh thổi lửa hình chữ T mang ý nghĩa Cây Vũ Trụ.

Mặt trời trong vòng tròn không gian ở tâm mặt trống nằm trên đỉnh Trục Thế Giới. Ở cõi tạo hóa Tiên Thiên ứng với số 1-2 của ngọn Trục Thế Giới và ở cõi thế gian Hậu Thiên ứng với 5-10 của phần cõi Đất Trục Thế Giới của Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh.

Hiển nhiên, trăm phần trăm, trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là một bộ Dịch đồng, một bộ Dịch đồng bằng hình duy nhất của nhân loại (xem Dịch Đồng Đông Sơn trong các số tới).

Tuy nhiên rõ nhất là ở gương đồng.

clip_image032

Gương đồng diễn tả vũ trụ luận tương đương với một mặt trống đồng nòng nọc âm dương của đại tộc Đông Sơn. Nhưng gương đồng không có thân và đế nên tất cả Vũ Trụ Tạo Sinh diễn tả ở mặt sau gương. Vì thế ở nhiều gương diễn tả trọn vẹn thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh mặt sau gương là một thứ mandala, một thứ Hà Đồ dạng vòng tròn như gương Lạch Trường, Thanh Hóa ở trên (Gương Đồng Trung Quốc và Trống Đồng Đông Sơn).

Tóm tắt

Như thế bài hát này giúp ta thấu hiểu cặn kẽ về Hà Đồ. Hà Đồ Chi Chi Chành Chành là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh chính thống bao gồm cả Hà Đồ Tiên Thiên và Hà Đồ Hậu Thiên. Hà Đồ Hoa Hạ không hoàn chỉnh vì có khuôn mặt chủ là Hậu Thiên và khuôn mặt Tiên Thiên bị che lấp (sau số 10).

Hà Đồ toàn vẹn thì ở tâm phải là hai số 1 (số 1 ứng với Hà Đồ Tiên Thiên) và số 5 (số 5 ứng với Hà Đồ Hậu Thiên, có một khuôn mặt là Lạc Thư).

Lạc Thư có 9 số (từ 1-9) là một phần của Hà Đồ có 10 số (trong đó có 9 số diễn tả Lạc Thư). Con số 10 là số biểu hiện của Hà Đồ Tiên Thiên.

Long mã chỉ là một con thú huyền thoại. Nó chỉ có một giá trị là nói cho biết Hà Đồ diễn tả cả ba cõi, Tam Thế, vũ trụ và bị ‘chết trương’cho biết Hà Đồ Hoa Hạ không diễn tả được đúng nghĩa, nghiêng nhiều về khuôn mặt thế gian mang tính trội.

Chi Chi Chành Chành là Hà Đồ Vũ Trụ Tạo Sinh Việt liên hệ với Phục Hy, Tổ Hùng tạo hóa và cả Thái Tổ Hùng Vương thế gian (thấy rõ trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: