VIỆT DỊCH (7): VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH (Phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vao tựa bài để mở bài).

VIỆT DỊCH

(7)

 VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH

(Phần 2)

HẬU THIÊN BÁT QUÁI KÌ DƯƠNG VƯƠNG.

Nguyễn Xuân Quang

 Dịch Chi Chi Chành Chành và Hậu Thiên Bát Quái.

Theo các nhà Dịch học Hoa Hạ thì Văn Vương dựa vào Lạc Thư do vua Đại Vũ nghĩ ra từ những ‘chữ’ (thư) thấy trên lưng con rùa thần ở sông Lạc mà làm ra Hậu Thiên bát quái.

Trước hết, Hậu Tiên bát quái khác với Tiên Thiên bát quái ở điểm nào? Nói hết sức gọn, Hậu Thiên là ‘Sau Trời’.

Như đã biết, nhìn tổng quát Cây đinh thổi lửa với khuôn mặt Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế hình chữ T diễn tả trọn vẹn vũ trụ, tam thế. Thượng Thế ứng với tiên thiên và Trung Thế cõi thế gian, nhân gian ứng với hậu thiên. Hậu Thiên bát quái là Dịch có sau Dịch mở ra trời đất Tiên Thiên, là Dịch cõi thế gian, là Dịch cõi đất nhân gian. Như thế Hậu Thiên bát quái có khuôn mặt chủ là đất thế gian ứng với quái Li. Quái Li mang tính sinh tạo thế gian nên cặp Li Khảm là chủ thể, chủ chốt.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt ứng với vua tổ đất thế gian Việt là Kì Dương Vương, con người đầu tiên, vua tổ đầu tiên thế gian của chúng ta có mạng Li. Chi Chi Chành Chành đã có Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa-Phục Hy nguyên thủy ở cõi tạo hóa Viêm Đế-Thần Nông rồi thì có thể có Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương ở cõi thế gian Kì Dương Vương-Long Nữ là điều thuận lý. Hậu Thiên bát quái ứng với cõi thế gian là ứng với phần đế cùa Cậy đinh thổi lửa, của phần Đế Cây Diêm Viêm Đế, cùa Núi Trụ Thế Gian…

Như thế ta thử tìm xem Chi Chi Chành Chành có liên hệ gì với Hậu Thiên bát quái không?

Hiển nhiên vì Tiên Thiên bát quái Tổ Hùng khác với Tiên Thiên Phục Hy Hoa Hạ thì Hậu Thiên Chi Chi Chành Chành nói riêng và Hậu Thiên bát quái Việt nói chung cũng khác với Hậu Thiên bát quái Văn Vương của Hoa Hạ. Tuy nhiên ta hãy nương theo Hậu Thiên bát quái Văn Vương để tìm ra một Hậu Thiên bát quái chính gốc Việt.

clip_image001

Hậu Thiên bát quái Văn Vương (Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch).

Tôi nói nương theo là dựa vào tính tương giao của các cặp quái trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương để tìm ra một Hậu Thiên bát quái Việt đồng loại.

Trước hết, ta thấy Hậu Thiên bát quái Văn Vương cũng có trọng điểm, chủ chốt là quái Li đúng như trong bài hát Chi Chi Chành Chành có Cây đinh nhìn dưới diện thế gian có khuôn mặt Cây đinh Li mang tính chủ.

Trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương cặp Li-Khảm là cặp duy nhất hôn phối theo vợ chồng. Li IOI lửa đất (lửa I thiếu dươngOI) với Khảm OIO nước trời thế gian (nước O thiếu âm IO).

Cặp thứ hai Càn III với Tốn OII. Nếu nhìn theo hôn phối vợ chồng thì Càn (ứng với Đế Minh) lấy Tốn (Âu Cơ) tức ông lấy cháu. Dĩ nhiên không hợp ‘đạo lý’. Ở đây phải nhìn theo diện tương đồng bản thể ruôt thịt (ông bà/cháu, cha mẹ/con, anh chị/em). Càn III là Chàng I thái dương II bắt cặp với Tốn OII là Nàng (O) thái dương II theo diện tương đồng bản thể thái dương.

Cặp thứ ba trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương là Đoài bắt cặp với Chấn. Nếu nhìn theo diện hôn phối vợ chồng thì ta có Đoài IIO là Chàng I thiếu âm IO Gió lấy Chấn IOO là Chàng I thái âm OO Nước. Ta có hai chàng lấy nhau theo diện đồng tính luyến ái nam (Gay). Không hợp lẽ nòng nọc, âm dương sinh tạo. Vậy ta phải nhìn theo diện khác. Ta thấy Đoài IIO là nọc (I) thiếu âm (IO) và Chấn IOO là nọc (I) thái âm (OO) như thế Đoài và Chấn đi đôi theo diện cùng ngành nòng âm. Đối chiếu với truyền thuyết Việt thì ở cõi tạo hóa Đoài ứng với Nông và Chấn ứng với Thần cùng ngành Thần Nông. Ở cõi thế gian thì Hùng Vương Đoài là con của Lạc Long Quân Chấn. Như thế ở cõi thế gian bắt cặp theo tương đồng bản thể cha con.

Cặp cuối là Cấn OOI đi với Khôn OOO. Nếu nhìn theo diện hôn phối vợ chồng thì Cấn OOI là Nàng O thiếu dương OI đất âm hôn phối với Khôn OOO là Nàng O thái âm nước theo diện đồng tính luyến ái nữ (Lesbian). Dĩ nhiên không hợp lẽ nòng nọc, âm dương sinh tạo. Ta phải nhìn dưới diện khác. Ta thấy Cấn là nòng thiếu dương trong khi Khôn là nòng thái âm không tương đồng bản thể, không cùng tính nòng nọc, âm dương.

Như thế Hậu Thiên bát quái Văn Vương khác với Tiên Thiên bát quái (có tất cả các cặp đều hôn phối theo vợ chồng) là có một cặp Li Khảm chủ chốt hôn phối theo vợ chồng. Cặp thứ hai Càn Tốn bắt cặp theo tương đồng bản thế thái dương (ông/cháu gái). Cặp thứ ba Đoài-Chấn theo tương đồng cùng ngành nòng âm, tương đồng ruột thịt con-cha. Và cặp thứ tư Cấn Nòng thiếu dương cọc cạch, khập khễnh với Khôn Nòng thái âm, không hôn phối theo vợ chồng, không cùng bản thể và không cùng tính nòng nọc, âm dương.

Tóm lại trong Hậu Thiên bát quái có hai loại tương giao một loại là hôn phối vợ chồng, hai là hôn phối tương dồng bản thể ruột thịt. Nói một cách khác là tương giao dạng hỗn hợp.

Tuy nhiên, như đã thấy ở trên, rõ như hai năm là mười, Hậu Thiên bát quái Văn Vương không nhất quán, có điểm lủng củng và vô lý Khôn Cấn.

Tại sao? Bởi vì người Hoa Hạ vốn dân du mục võ biền, theo duy dương, nên đã cho Càn bắt cặp với Tốn theo tương đồng bản thể thái dương vì thế mà Khôn phải cọc cạch với Cấn. Trường hợp này giống như ở Tiên Tiên bát quái Phục Hy, Hoa Hạ để Càn lên trên hết thay vì Đoài trong Tiên Tiên bát quái Chi Chi ChànhChành Tổ Hùng-Phục Hy nguyên thủy chính gốc. Càn là thái dương của ngành nọc (I) dương trong khi đó Đoài là thái dương ngành nòng O âm. Họ Chọn Càn thái dương của phía nọc dương, bản chất của Hoa Hạ.

Theo thuận lý thì Cấn OOI phải bắt cặp với Tốn OII vì Cấn là Nàng O thiếu dương đất và Tốn OII là Nàng thái dương lửa, cả hai cùng ngành dương phía nữ. Kiểm chứng với truyền thuyết, cổ sử Việt ta thấy rất rõ là Cấn và Tốn là hai khuôn mặt của Âu Cơ. Âu Cơ là Nàng O Lửa II, nữ O thần thái dương II tức OII, Tốn và Cấn cũng là khuôn mặt Núi của Âu Cơ (dẫn 50 con lên núi).

Kiểm chứng thêm một lần nữa với Dịch Cửu Thần (ennead) của Ai Cập cổ. Trong chín vị thần này có nữ thần Nepthys là chị em và vợ của Seth.

Nepthys là nữ thần có một khuôn mặt uyển chuyển đáng kể (Nepthys, a goddess of notable flexibility) trong các vị nữ thần thuộc Cửu Thần.


clip_image002

Nữ thần Nepthys.

Trong các khuôn mặt đó, Nepthys có một khuôn mặt là Cấn thấy qua tên viết bằng linh tự. Tên Nepthys có nghĩa là Trụ Cột (Pillar, Temple pylon hay great flagstaff).

Untitled-1 copy

Linh tự tên của Nepthys.

Hình trụ chữ nhật bằng đầu mang hình bóng núi trụ âm diễn tả đất âm, núi âm, non, Cấn (trong khi trụ tròn hay nhọn đỉnh diễn tả núi trụ dương, Li). Cái chậu neb hứng nước mưa mang âm tính ở trên đầu trụ cho thấy rõ thêm là trụ âm (các vật đựng biểu tượng cho âm), là núi có nước nghĩa là núi âm, non, Cấn. Khuôn mặt Cấn này ruột thịt với Isis, tương ứng với Âu Cơ cũng có một khuôn mặt đất âm Cấn ( Isis và Âu Cơ đều có hai khuôn mặt Cấn, đất âm và Tốn, mặt trời nữ). Khuôn mặt đất Cấn của Isis được diễn tả bằng chiếc ngai vàng. Ngai vàng biểu tượng cho đất, cho cõi thế gian và cũng là ngai vàng của các Pharaohs mặt trời thế gian, con của Isis.

clip_image006

Nữ thần Isis có hai khuôn mặt: Cấn, Núi đất âm thế gian diễn tả bằng chiếc ngai vàng trên chóp trang phục đầu và Tốn, Nữ Thần mặt trời diễn tả bằn mặt trời đĩa tròn ở dưới ngai vàng. Hai chiếc sừng cong diễn tả thái dương âm tức nữ thần thái dương.

Vì thế mới có truyền thuyết cho rằng Nepthys và Isis là hai chị em sinh đôi hay Nepthys là đối bóng của Isis (She is the counterpart, or twin, of Isis). Điều này cũng giải thích tại sao Nepthys lại tận tâm, tận lực giúp chị tái sinh Osiris và nuôi nấng, làm vú em cho Horus, con của Isis và Osiris (xem Tương Đồng với Ai Cập Cổ, ở Categories Truyền Thuyết và Cổ Sử Việt).

Rõ ràng như đinh đóng cột: Cấn phải bắt cặp với Tốn như thấy qua hai khuôn mặt Cấn Tốn của Âu Cơ/Isis và qua khuôn mặt hai chị em sinh đôi Cấn Nepthys và Tốn Isis.

Như vậy có nghĩa là trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương ta phải thay Tốn bằng Khôn để bắt cặp với Càn mới thuận lý.

Thay Tốn cho Khôn ta có một có một Hậu thiên bát quái khác. Đây chính là Hậu Thiên bát quái Việt. Vì như đã thấy nó ăn khớp hoàn toàn với truyền thuyết, cổ sử Việt. Tốn đi với Cấn là theo tương đồng bản thể mẹ con, mẹ Âu Cơ Tốn đi với con Hoàng Hậu Tổ Hùng Cấn. Như thế còn lại Khôn thì phải bắt cặp với Càn theo diện vợ chồng. Kì Dương Vương là con của Đế Minh Càn và Vụ Tiên Khôn. Dịch này là Dịch thế gian hậu thiên Kì Dương Vương, con của Đế Minh Càn và Vụ Tiên Khôn thì Càn phải đi với Khôn. Càn Đế Minh phải lấy Khôn Vụ Tiên mới đẻ ra được Kì Dương Vương, vua tổ đầu tiên, khởi đầu cõi Hậu Thiên. Không thể nào khác được.

Như thế trong Hậu Thiên bát quái Việt Cấn phải bắt cặp với Tốn theo con Hoàng Hậu Hùng Vương với mẹ Âu Cơ và còn lại Khôn phải bắt cặp với Càn theo diện hôn phối vợ chồng Càn Khôn theo Đế Minh Càn-vợ Vụ Tiên Khôn.

Chi Chi Chành Chành và Hậu Thiên bát quái Việt.

Bây giờ ta hãy kiểm chứng với bài đồng dao này.

Ta thấy nhìn theo diện Cây đinh với khuôn mặt Li mang tính chủ thì:

Cây đinh

Cây Đinh là Gò Núi Nguyên Khởi, Núi Trụ Li nhô lên từ Nước thoạt đầu là một gò đất (mound) có nước bao quanh mang âm tính tức đất âm, non Cấn rồi sau dương hóa cao lên thành núi dương Li. Nói một cách khác Cây đinh lúc này có hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương là Cấn/Li.

Thổi: gió Đoài/Tốn.

Khuôn mặt Đoài vũ trụ khí dương đã đóng góp trong Tiên Thiên bát quát rồi, bây khuôn mặt gió âm Tốn trồi lên mang tính chủ.

Lửa

Lửa này bây giờ là lửa Càn thế gian tức ánh sáng mặt trời.

Con ngựa

Còn con ngựa, khuôn mặt Li trở thành mang tính phụ vì như vừa nói ở trên Cây đinh ở diện thế gian nay đã mang khuôn mặt Li với tính chủ rồi. Bây giờ ngựa phải có một khuôn mặt khác.

Thật vậy, ta đã nói ở trên, có một cái gì vướng mắc, khác thường khi tác giả chọn con ngựa. Tác giả bài hát có một ẩn ý gì đó. Con ngựa là con thú bốn chân sống trên mặt đất có một khuôn mặt là biểu tượng Li cho đất nhưng không trọn vẹn. Đúng ra, như đã nói ở trên, con thú biểu tượng đúng nhất cho Li đất lửa dương là một con thú có sừng như Huơu Sừng (Kì Dương), Bò Sừng (Nandi), Dê Sừng (Ram). Như thế tại sao tác giả bài hát chọn con ngựa? Tác giả phải có một ẩn ý gì. Bởi vì con ngựa có đặc tính chính là Chậy (xem Con Ngọ là con Nguậy, con Chậy) liện hệ với Gió. Chậy nhanh như gió, ngựa bay, phi mã. Như thế con ngựa này mang thêm một khuôn mặt Đoài gió. Như vậy con ngựa có đặc tính chậy nhanh như gió có gốc thú bốn chân Li còn có một khuôn mặt đặc thù là tính nhanh như gió Đoài gió. Con ngựa có hai khuôn mặt Li-Đoài. Ở cõi hậu thiên thế gian này Cây đinh đã có khuôn mặt Li mang tính chủ rồi thì Con ngựa bây giờ mang tính Đoài.

Tóm lại con ngựa bây giờ có khuôn mặt Đoài gió thế gian (Khuôn mặt Li của ngựa đã đóng góp vào Tên thiên bát quái rồi).

Chết trương

Chết trương vẫn diễn tả ba loại nước Chấn, Khôn, Khảm như trên nhưng ở cõi thế gian (Chấn là nước động như sông, biển, Khôn là nước thái âm cõi trời thế gian, Khảm thiếu âm mây mưa thế gian).

Tóm lại

Hai câu Cây đinh thổi lửa, Con ngự Chết trương bây giờ diễn tả Li/Cấn, Tốn/Càn và Đoài-Chấn Khảm, Khôn.

Như thế ở câu đầu, nhìn theo tương đồng bản thể mẹ-con là Tốn đi với Cấn. Đối chiếu với truyền thuyết Việt là Âu Cơ Tốn đi với con Hoàng Hậu Hùng Vương Cấn. Câu thứ hai Con ngựa chết trương, con ngựa với khuôn mặt Đoài bắt cặp với Chấn chết trương theo tương đồng bản thể con-cha. Đối chiếu với truyền thuyết Việt là Hùng Lang đi với cha Lạc Long Quân.

Ngoài ra khuôn mặt Đoài này của ngựa nếu ta nhìn Đoài theo diện là ao đầm, hồ thì ao đầm là bọc nước ấm có cùng bản thể với nước dương, nước lửa, biển Chấn.

Lưu ý cả hai trường hợp: tương giao tương đồng bản thể mẹ con ở cùng một câu và tương đồng cha con cũng ở cùng một câu.

Bây giờ còn lại là Li ở câu trên hôn phối với Khảm ở câu dưới ở diện nòng nọc, âm dương đối nhau theo hôn phối vợ chồng như Kì Dương Vương với Long Nữ và Càn câu trên với Khôn ở câu dưới cũng vậy, hôn phối theo Đế Minh với Vụ Tiên.

Ta có Càn hôn phối với Khôn chứ Càn không đi với Tốn như trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương.

Thật vậy. Thêm nữa ta cũng thấy rất rõ trong Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Càn hôn phối với Khôn qua Cây đinh thổi lửa nhìn tổng thể, như đã biết, diễn tả Càn Viêm Đế và câu Con ngựa chết trương diễn tả Đoài ứng với Nông và Chấn ứng với Thần tức Thần Nông. Theo diện âm thái âm thì Thần Nông là không gian Khôn. Ta có hôn phối Càn Khôn, mặt trời Càn, không gian Khôn.

Ta thấy rõ như ban ngày Chi Chi Chành Chành diễn tả Hậu Thiên bát quái Việt có hai cặp Li, Càn hôn phối vợ chồng với Khảm, Khôn, cặp Đoài-Chấn đi với nhau theo hôn phối tương đồng bản thể cha con và cặp Tốn-Cấn đi với nhau theo mẹ con.

Như vậy ta có một Hậu Thiên bát quái Việt như sau:

HTBQ CCCC KDV

Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt.

Tôi gọi là Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt. Gọi Kì Dương Vương để đối ứng với Văn Vương, còn gọi là Kì Việt để nói nên tính thế gian tức Hậu Thiên. Gọi như vậy vì tính Dịch của bài hát này khởi đầu từ Cây đinh có một khuôn mặt Li, đất thế gian ứng với Kì Dương Vương. Kì Dương Vương có một khuôn mặt là mặt trời thượng đỉnh (zenith) trên đỉnh trục thế giới, mặt trời chính ngọ, giữa trưa, rạng ngời, chói chang nhất mang hình bóng Que Diêm Viêm Đế ở cõi thế gian. Kì Dương Vương cũng có khuôn mặt Núi Kỳ là biểu tượng núi Trụ Thế Gian. Kì Dương Vương cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho Trục Thế Giới thấy qua truyền thuyết là Kì Dương Vương có tài đi lại ba cõi (Tam Thế), xuống Hạ Thế lấy được nàng Long Nữ, con của Long Vương ở Động Đình Hồ. Rõ như ban ngày Kì Dương Vương ăn khớp trăm phần trăm với Cây đinh thổi lửa ở cõi thế gian.

Đọc theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ, ta có thứ tự các quái dương như sau Li, Càn, Đoài Chấn. Đối chiếu với lịch sử Việt ta có Kì Dương Vương Li đội lốt Đế Minh Càn sinh ra hai nhánh Hùng Lang Đoài và Hùng Lạc Chấn. Ta có Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương Hùng Lang Hùng Lạc.

Đọc theo chiều âm, chiều kim đồng hồ, ta có các quái dương theo thứ tự Li, Chấn, Đoài, Càn. Đối chiếu với lịch sử Việt, ta có Kì Dương Vương Li sinh ra hai nhánh Hùng Lạc Chấn và Hùng Lang Đoài thuộc ngành Càn Đế Minh. Ta có Hậu Thiên bát quái Kì Dương Vương Hùng Lạc Hùng Lang.

Như thế ở Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương, Kì Việt có hai cặp Li Càn Cây đinh thổi lửa hôn phối theo vợ chồng với Khảm, Khôn, cặp Đoài Chấn (dựa theo khuôn mặt ngựa nhìn dưới diện chạy như gió Đoài khí gió và nước với khuôn mặt nước thái âm Chấn) bắt cặp theo con-cha cùng ngành âm phái nam và cặp Cấn-Tốn bắt cặp theo con-mẹ cùng ngành dương phía nữ. Thật là thuận lý.

Do đó ta có thể nghĩ là Hậu Thiên Văn Vương đã ‘mượn’ Hậu Thiên bát quái Kì Việt rồi đổi qua dương, thái dương cho hợp với bản thể du mục, võ biền, phụ quyền cực đoan của Hoa Hạ.

Ở trên ta đã thấy tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh bằng một con đường khác của Dịch cũng đã cho rằng ‘Hà Đồ phối Hậu Thiên Bát Quái Lạc Việtcũng đã ghi dấu ấn truyền tải trong một bài đồng dao bí ẩn của văn hóa truyền thống Việt. Đó là bài đồng dao Chi Chi Chành Chành…

Trong Hậu Thiên bát quái Lạc Việt này, Khôn Tốn cũng hoán vị cho nhau như trong Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt. Ông so sánh Hậu Thiên bát quái Lạc Việt với Hậu Thiên Văn Vương như sau đây:

clip_image010

(nguồn: Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Minh Triết Việt Trong Văn Minh Đông Phương).

Ta thấy Hậu Thiên bát quái Lạc Việt chỉ khác Hậu Thiên bát quái Kì Việt là hai quái Li Khảm hoán đổi vị trí. Trong Hậu Thiên bát quái Lạc Việt thì Khảm để trên còn Li để dưới vì nhìn theo Lạc Việt sông nước, làm lúa nước. Ở trên trong Hậu Thiên bát quái Kì Việt tôi để Li ở trên vì bài đồng dao này, như đã nói ở trên, có khuôn mặt Li mang tính chủ ăn khớp với Kì Dương Vương một trăm phần trăm. Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành của Kì Dương Vương ngành nọc dương Viêm Đế nên là một thứ Hậu Thiên bát quái Kì Việt. Ta cũng thấy Hậu Thiên bát quái Văn Vương thường quái Li để ở trên (như thấy ở Dịch đồ Hậu Thiên bát quái Văn Vương ở trên, tôi lấy từ quyển Kinh Dịch của Nguyễn Hiến Lê, Li cũng để ở trên). Tại sao? Vì Văn Vương, Hoa Hạ võ biền theo dương ngự trị.

Như vậy sự khác biệt giữa Hậu Thiên Bát Quái Việt và Hậu thiên bát quái Văn Vương là có sự hoán đổi Khôn/Tốn.

Như thế có ít nhất có ba người, tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh, phapvan và tôi, bằng ba ngả đường khác nhau, đều đi tới một đích là bài hát này có một khuôn mặt diễn tả Hậu Thiên bát quái Việt. Con đường của tôi đi là con đường cái quan Sử Truyền Thuyết Việt thênh thanh mang dòng chính huyết Việt.

Tóm lại:

Bài đồng giao này ít nhất có hai khuôn mặt:

1. Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hoá-Phục Hy nguyên thủy trong đó tất cả các cặp hôn phối theo vợ chồng.

2. Hậu Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Kì Dương Vương hay Kì Việt trong đó các cặp đi đôi với nhau theo tương giao hỗn hợp (theo vợ chồng và tương đồng ruột thịt). Li Càn hôn phối với Khảm, Khôn theo vợ chồng. Đoài Chấn theo tương đồng bản thể cha con và Tốn Cấn theo tương đồng bản thể mẹ con.

Hậu Thiên bát quái Văn Vương ngoài cặp chủ chốt Li Khảm hôn phối theo vợ chồng, có cặp Càn Tốn bắt cặp theo tương đồng thái dương (ông cháu gái: Chàng thái dương Đế Minh với Nàng thái dương Âu Cơ) vì thế mà cặp Khôn Cấn cọc cạch, khập khễnh. Hậu Thiên bát quái Văn Vương không hoàn chỉnh, sai lệch. Trong khi đó Hậu Thiên bát quái Kì Dương Vương ăn khớp với sử truyền thuyết Việt trăm phần trăm.

Ở đây ta cũng thấy thấp thoáng bóng hình một con thú huyền thoại. Như đã biết, ở đây con ngựa mang thêm khuôn mặt Đoài. Đoài hiểu theo gió thế gian đi với tính chậy nhanh như bay của ngựa và Đoài cũng hiểu theo nghĩa thế gian là ao đầm. Con ngựa chết trương có thể hiểu là con ngựa bay sống dưới ao đầm, sông nước bị chết trương, nổi lên mặt nước phơi ra Hà Đồ. Đây là hình bóng con long mã, con ngựa-rồng biết bay sống dưới nước như con rồng.

Tiên Thiên bát quái Chi Chi Chành Chành Tổ Hùng Tạo Hóa là Tiên Thiên bát quái Phục Hy nguyên thủy chính gốc thì sự xuất hiện của long mã là điều thuận lý. Đây chính là lý do tác giả bài hát chọn con ngựa có hai khuôn mặt Li-Đoài.

CHI CHI CHÀNH CHÀNH và HÀ ĐỒ.

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: