NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG (phần 3 và hết)

NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG

(phần 3 và hết)

Nguyễn Xuân Quang

QUA DỊCH HỌC

Thần Nông có khuôn mặt lưỡng tính nòng nọc, âm dương dưới dạng Thần Nông-Viêm Đế nên có một khuôn mặt Dịch. Hiển nhiên.

Ở trên ta đã thấy Thần Nông có những khuôn mặt là

.Hư Vô, Vô Cực

Lúc này Thần Nông phải hiểu là Thần Nông với Nông có

nghĩa biến âm của nang có nghĩa là bao, bọc, Thần Nông là Thần Bao, Bọc, Túi hay nông biến âm với Không có nghĩa là trống không ứng với Hư Không, Hư Vô, Vô Cực thường diễn tả bằng cái túi trống không hay vòng tròn (hay bằng vòng tròn đứt đoạn khi chưa định hình hãy còn ở trạng thái hỗn mang).

.Thái Cực, Trứng Vũ Trụ

Lúc này Thần Nông phải hiểu là Thần Nang, Thần Trứng, Thần Đẻ ra Trứng Vũ Trụ ở dạng nòng nọc, âm dương nhất thể tức Thần Nông-Viêm Đế nhất thể ứng với Trứng Vũ Trụ, thái cực.

.Lưỡng Nghi

Lúc này Thần Nông là Thần Nòng, Thần Nường, Thần Cái, Thần Không Gian thái âm ứng với Cực Âm, Khôn ở tầng lưỡng nghi.

Bây giờ tiếp tục đi xuống thêm trong quá trình của Vũ Trụ Tạo Sinh là giai đoạn tứ tượng.

Tứ Tượng

Thần Nông Nòng Cái, Không Gian thái âm giao hòa với Thần Nọc Đực, Mặt Trời thái dương Viêm Đế sinh ra tứ tượng.

Ta thấy rất rõ

Thần Nông sinh ra Thần và Nông.

-Thần

Lúc này phải hiểu theo nghĩa một tượng trong tứ tượng. Thần ở đây nghĩa là trăn, rắn, con sò lớn biểu tượng cho Nước thái âm mang dương tính tức tượng nước dương Chấn ứng với Lạc Long Quân.

-Nông

Lúc này hiểu theo nghĩa không, Khôn mang dương tính. Khôn dương là khí gió Đoài vũ trụ ứng với Tổ Hùng.

Tương tự ở tầng này Viêm Đế sinh ra Viêm và Đế.

-Viêm

Viêm là nóng, sưng biến âm với Diêm là que quẹt lửa. Viêm là que (I) lửa (II) tức nọc lửa trời tức tượng Lửa Càn

III. Càn ứng với Càn Đế Minh.

-Đế

Đế có một nghĩa là vật, cọc chống đỡ như đế hoa, là

trụ đá chống trời, Núi Trụ chống trời, Núi Lửa thế gian biểu tượng cho lửa thiếu dương Li đất thế gian ứng với Kì Dương Vương.

Ta thấy rất rõ Thần Nông và Viêm Đế sinh ra bốn tổ phụ mặt trời thái dương ứng với Tứ Tượng dương là mặt trời thái dương Càn Đế Minh, mặt trời thiếu dương Li Kì Dương Vương, mặt trời thái âm Chấn Lạc Long Quân và mặt trời thiếu âm Đoài Hùng Vương.

Rõ như dưới ánh sáng mặt trời Thần Nông (và Viêm Đế) là thần sáng tạo của chúng ta, tuyệt nhiên không phải là Thần Nông đầu bò canh tác của Trung Quốc.

Bát Quái

Tứ tượng dương hôn phối với tứ tượng âm ta có bát quái, Dịch đồ. Bốn tổ phụ của chúng ta tức bốn Chàng Lửa Đế Minh, Chàng Đất Kì Dương Vương, Chàng Nước Lạc Long Quân và Chàng Gió Tổ Hùng với bốn tổ mẫu Nàng Nước thái âm không gian Vụ Tiên, Nàng Gió Thần Long, Nàng Lửa Âu Cơ và Nàng Đất, vợ Tổ Hùng tạo thành bát quái, Việt Dịch.

clip_image002

Bốn Tổ phụ ứng với Tứ Tượng dương hôn phối với bốn Tổ Mẫu ứng với Tứ Tượng âm, ta có bát quái nghĩa là Việt Dịch (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Theo truyền thuyết và cổ sử Việt, Đế Minh là cháu ba đời của thần Mặt Trời Viêm Đế như thế Bốn Tổ Phụ Mặt Trời của chúng ta thuộc dòng Thần Mặt Trời-Không Gian Viêm Đế Thần Nông.

VẬT BIỂU

Xin thật vắn tắt.

Như đã biết Thần Nông có những khuôn mặt chính sau: bọc âm (hư vô cái bọc trung tính chuyển qua âm, nước trước) trứng vũ trụ, cực nòng âm.

. Thần Nông với khuôn mặt Hư Không

Có những vật biểu sau:

-Vòng tròn với nét trung tính.

-Con số không (Zero).

-Rắn cuộn tròn số không trung tính.

-Chim nông trung tính.

-Gò, đống, mồ, mả hình vòm tròn như lăng mộ vua chúa Đại Hàn và các nấm mồ vòm tròn của cả dân dã Đại Hàn ngày nay.

-Chum, vò

Mang nghĩa hư vô, dạ con vũ trụ nên chum vò thường được dùng làm quan tài như thấy ở Cánh Đồng Chum, ở Sa Huỳnh (Vén Màn Bí Mật Cánh Đồng Chum) hoặc đem chôn theo người chết dùng làm vật hướng dẫn linh hồn ngưòi chết hay làm vật tùy táng.

.Thần Nông với khuôn mặt là cái Bọc âm có những khuôn mặt sau:

-Hình vòng tròn mang âm tính (như nét đậm đen hay hai vòng tròn đồng tâm hay vành tròn là hai nòng, hai âm, thái âm).

-Rắn nước cuộn tròn mang âm tính.

-Chim nông mang âm tính

-Hình vành tròn tương đương với hình hai vòng tròn đồng tâm. Chiếc hoa tai vành, ngọc pi hay bi của Hán cổ là một đĩa ngọc có lỗ tròn ở giữa thuộc loại này.

clip_image004

Ngọc bi Tây Hán (Wikipedia).

Hình đĩa tròn có lỗ này thấy từ thời tân thạch thường chôn theo để trên ngực người chết. Trung Quốc cổ ngọc pi (bi) mang nghĩa biểu tượng cho bầu trời (sky), cõi thiên, thượng thế, cõi thiên đường (heaven) cũng dùng chôn theo vua chúa để đưa hồn họ về cõi trên.

Nhìn dưới diện chữ nòng nọc vòng tròn-que, theo duy âm, đĩa tròn là nòng âm (hư vô chuyển qua âm trước, không gian), theo duy dương là mặt trời đĩa tròn âm. Lỗ tròn coi như một cái ‘dấu’ vòng tròn nhỏ rỗng cho biết mang tính nòng âm ngành Thần Nông. Với cả hai nghĩa theo nòng nọc, âm dương này ngọc bi biểu tượng cho hư không, không gian, mặt trời sinh tạo, tạo hóa, vĩnh hằng, tái sinh ngành nòng âm Thần Nông. Vì thế mà ngọc bi thường được đem chôn cùng vua chúa của ngành nòng âm Thần Nông vì nó biểu tượng cho cõi sinh tạo, tái sinh của ngành âm. Ví dụ Việt Vương Triệu Mat (Zhao Mo) khi chết trong quan tài có để rất nhiều đĩa ngọc bi này. Những ngọc bi này để khắp người có mục đích để hồn vua về cõi vĩnh hằng hay tái sinh.

Ngay cả những người bị hiến tế chôn sống theo vua, trên ngực cũng để những đĩa ngọc bi này. Hồn những người này giúp hồn vua về cõi trời và hầu hạ vua ở cuộc đời sau khi chết.

. clip_image006

Ngọc bi trong trang sức trên ngực những người bị hiến tế chôn sống theo vua Triệu Mạt (ảnh của tác giả chụp tại Mộ Nam Việt Vương, Quảng Châu).

-Biển vũ trụ.

-Vòng tròn do rắn nước cuộn hay trong có nước.

-Chim nông tạo hóa (tiền thân của chim nông nang sinh ra Trứng Vũ Trụ)

-Con số không hình con sò của Maya (đúng nhất khi không có hai cái răng).

-Hào ngao, bào ngư, ốc.

-Mẹ tạo hóa

Các tộc thuộc ngành nòng âm Khôn Thần Nông thường có

Đấng Nguyên Khởi là phái nữ, là Mẹ Nguyên Khởi, Mẹ Đời, Mẹ Tổ như Việt Mường có Dạ Dần, Ai Cập cổ có Nữ Thần tối cao tối thượng là Mut.

-Chữ nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn đậm nét.

.Thần Nông với khuôn mặt Trứng Vũ Trụ

-Trứng Vũ Trụ.

-Rắn sinh ra trứng vũ trụ như đã nói ở trên.

-Rắn quấn quanh mặt trời.

-Chim nông nang sinh ra trứng vũ trụ.

-Chữ nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn-chấm.

.Thần Nông Cực Âm

-Rắn Nước cái biểu tượng cho cực âm, nòng.

-Chim Bồ nông nòng âm.

(xem Bồ Nông là Ông Bổ Cắt).

Lưu ý

Vật biểu Rắn Nước mang tính thái âm, Khôn âm có một khuôn mặt chính là nòng, âm thái âm đối ngược với Chim Cắt Lửa thái dương trong lưỡng hợp nòng nọc, âm dương ở hai phía nòng nọc, âm dương riêng biệt, đối nghịch như không gian với mặt trời. Đây là dạng lưỡng hợp Chim (dương)-Rắn (âm) nhìn tổng quát.

Rắn Nước thái âm cộng thêm những trang trí âm tiêu cực nữa (rắn nước độc) còn biểu tượng cho cõi âm, âm ty như thấy ở Cây Đời Sống người Norse Bắc Âu. Trong khi chim Nông nghiêng về cõi trời (chim bay được) mang tính khí gió Khôn dương phía nòng âm. Chim Nông mang khuôn mặt đối nghịch với chim cắt ở cõi trên, cõi trời nhiều hơn.

Đây là dạng lưỡng hợp Chim (dương) với chim (âm) mà thôi.

……

SO SÁNH VỚI CÁC TỘC BÁCH VIỆT HAY CÁC TỘC LIÊN HỆ VỚI BÁCH VIỆT.

Để kiểm chứng lại cho đúng xin đối chiếu với các tộc Bách Việt khác.

.Ao Naga

Như đã biết, tộc người Ao Naga ở Assam, ngày nay sống ở miền cực tây địa khối Vân Nam. Ao là Âu. Naga là Rắn, Rồng. Ao-Naga là Âu-Long, Âu Lạc. Ao Naga ruột thịt với

Âu Lạc của An Dương Vương.

.Giống hệt chúng ta người Ao ở Nagaland thờ thần Bầu Trời có tên là Anung.

A là nọc nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói), nọc tam giác biến dạng có nghĩa là nọc, dương, lửa, mặt trời, thái dương… Nung là Nông, Nang, Nòng, không gian… Hiểu theo nòng nọc, âm dương nhất thể thì Anung là mặt trời-không gian, vũ trụ nhất thể ứng với thái cực, Trứng Vũ Trụ ứng với Viêm Đế-Thần Nông nhất thể. Hiểu theo nòng nọc, âm dương lưỡng cực thì ứng với thần mặt trời Viêm Đế cực dương-thần không gian Thần Nông cực âm. Hiểu theo duy dương thời phụ hệ thì Anung là Không gian dương, Chấn ứng với Thần Nông thái dương. Anung hiểu theo nghĩa Thần Bầu Trời là hiểu theo nghĩa sau này.

.Ao Naga thờ trứng, vì trứng là vật tổ thiêng liêng có taboo không ăn trứng. Chỉ những ông mo khi cầu đảo cầu mưa mới hút trứng sống ăn rồi treo vỏ cây lên cây, lên bàn thờ. Ăn trứng vào người để hòa đồng cùng trứng vũ trụ, tạo hóa.

.Ao Naga thờ rắn

Hai con rắn vật tổ của Ao Naga ở trên nếu nhìn dưới diện hai con rắn riêng rẽ có một khuôn mặt biểu tượng cho hai cực nòng nọc, âm dương, lưỡng nghi. Con mầu trắng biểu tượng cho cực dương và con mầu đen biểu tượng cho cực âm. cho lưỡng nghi.

Phái nam có tộc có trang phục đầu hình rắn giống phụ nữ Việt vấn tóc trần hay dùng độn khăn hình rắn.

.Ao Naga thờ thằn lằn.

Xin nhắc lại người Ao Naga liên hệ với các tộc ở Nam Đảo vì cả hai cùng một chủng Bách Việt. Hình trên cũng có hình vật tổ thằn lằn giống như thằn lằn khổng lổ gọi là rồng Komodo ở đảo Komodo, Nam Dương (Rồng Komodo) thấy khắc trên trống Sangeang Malakamau (Trống Đông Sơn Mang Sắc Thái Nam Dương 1).

.Ao Naga có tục săn đầu người.

Người Ao Naga trước đây cũng có tục săn đầu người như một số tộc ở Nam Đảo như Dayak ở Borneo (sau này bị người Anh cấm). Dayak được cho là một thứ Bộc Việt. Hiểu Bộc biến âm với Bọc, túi nang tức thuộc phía ngành nòng, âm, rắn thì Dayak rõ ràng liên hệ với tộc rắn rồng Ao Naga.

.Điền Việt

Cũng ở vùng Vân Nam lân cận với Assam, cũng có văn hóa Rắn Chim Thần Nông Viêm Đế, cũng thờ vật tổ rắn (xem Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Lạc Long Quân).

.Đại Hàn.

Đại hàn cũng có một nhánh phía nam thuộc Bách Việt, cũng có Bọc Trứng Vũ Trụ sinh ra các vua tổ, cũng có gốc ở Động Đình Hồ, thờ Long Vương, một khuôn mặt thuộc ngành Thần Nông (Sự Liên Hệ Giữa Đại Hàn và Cổ Việt).

.Nhật Bản

Cũng như Việt Nam các vua chúa đều được đẻ ra từ một quả trứng. Theo Cổ Thư thoạt khởi thủy thế giới là một khối hỗn mang trời đất chưa tách biệt, hình dạng giống như một quả trứng nhưng không có giới hạn. Sau đó, phần tinh khiết hơn, trong sáng hơn biến thành trời (heaven). Phần nặng hơn, thô kệch hơn lắng xuống biến thành đất. Lúc này đất như cá trôi nổi trên mặt đại dương nguyên thủy (primeval ocean)…

.Nam Đảo, Đa Đảo

Như đã nói ở trên, người Dayak, Borneo là một thứ Bộc Việt, một thứ Âu Việt hải đảo họ cũng có hai vật tổ tối cao tối thượng là chim cắt và rắn nước như Chim Rắn Tiên Rồng chúng ta.

Theo truyền thuyết của người Ngaju, Dayak, Rắn Nước Watersnake Tampon (trong ngôn ngữ Hindu-Javanese gọi là naga) là thần Nước Nguyên khởi hay Âm thế (deity of the Primeval water or Nether world). Dưới thời ảnh hưởng văn hóa Hindu, vị thần này được gọi dưới tên là Bawin Jata Balawang Bulau có nghĩa là “ thần nữ Jata với cửa vàng” (the feminine Jata with the golden door”). Biểu ngữ “cửa vàng” chỉ âm hộ phái nữ (the expression “golden door” is a euphemism for the female pudenda) (Hans Scharer, tr.15).

Điểm này giống như ở mũi các con thuyền trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I và các trống cùng nhóm có hình miệng Rắn Nước há rộng biểu hiện bộ phận sinh dục nữ có con chim rìu biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam đâm vào trong (Ý Nghĩa Những Hình Thuyền trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á).

Hình ảnh hai vật tổ rắn nước chim cắt này thấy rất nhiều trong văn hóa Dayak như đã biết Dayak có các thuyền linh hồn rắn nước và chim cắt, có quan tài rắn nước và chim cắt, có các nhà thờ phượng có trang trí rắn nước và chim cắt…

Nhưng hình ảnh thần tổ tối cao tối thượng rắn nước và chim cắt diễn đạt thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh thấy rõ nhất ở Trên Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) của Người Dayak.

clip_image008

Cây Đời Sống Sanggaran với chim cắt và rắn nước (vẽ từ văn bản Dayak hiện lưu trữ tại Thư Viện Đại Học Leiden, mã số Or.888o0/2)

Cây Đời Sống, Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ này gồm có chiếc sọ người ở chỏm cây. Con người là tiểu vũ trụ, sinh ra từ Cây Vũ Trụ nên con người có hình cây diễn tả Tam Thế. Đầu ứng với Thượng Thế, hai tay ứng với Trung Thế, hai bàn chân ứng với Hạ Thế và thân người là Trục Thế Giới nối liên Tam Thế.

Chiếc sọ diễn tả Thượng Thế. Nhìn dưới diện tín ngưỡng Thượng Thế là hư vô, tạo hóa, thượng đế, tổ tiên. Đầu là phần thiêng liêng vì thế chúng ta kỵ người khác sờ vào đầu mình nhất là vào lúc đầu ngày. Điểm này giải thích tại sao người Dayak và cả người Ao Naga có tục săn đầu người. Nhìn dưới con mắt ‘văn minh tiến bộ ngày nay’ tục này thật man rợ. Nhưng nếu ta hiểu theo vũ trụ quan của người Dayak qua Cây Vũ Trụ này ta thấy thờ sọ người là thờ vũ trụ, đấng tạo hóa, tổ tiên ăn khớp với triết thuyết vũ trụ giáo.

Phần giữa ở dưới sọ người Thượng Thế là Trung Thế, cõi đất bằng thế gian được diễn tả bằng chim cắt nằm ngang biểu tượng cho bầu trời đất bằng, đất dương thế gian và con rắn nước nằm ngang biểu tượng cho vùng nước thế gian.

Phần dưới là bình nước diễn tả cõi nước, âm, Hạ Thế. Thân trụ là Trục Thế Giới nối liền Tam Thế.

Theo Jumsay ở vùng Nam Đảo cũng có hình hai con rắn cuộn tròn theo hai chiều ngược nhau (dẫn lại trong Tạ Đức).

.Úc Châu

Thổ dân Úc châu có con Rắn Tổ Đầu Dương Vật (Great Phallic Headed Serpent) trong truyền thuyết sáng thế. Con rắn này có một khuôn mặt biểu tượng cho nọc, dương, cực dương tượng cho cực nòng, âm.

Thổ dân Úc châu Thần Tổ Rắn (Great Snake) trong truyền thuyết Rắn Cầu Vồng của vùng Port Keat, Northern Terrirory có bốn con rắn bao quanh trứng vũ trụ biểu tượng cho tứ tượng.

clip_image009

Một con có trứng có thể mang nghĩa sinh tạo (Vật Tổ Rắn).

.Thổ Dân Mỹ Châu

.Tộc Đắp Đống (Mound Builders) đã nói ở trên có Đống Đại Rắn Thần đẻ ra Trứng Vũ Trụ ở Ross, Ohio.

.Aztec

Aztec có truyền thuyết rắn đẻ trứng vũ trụ như đã nói ở trên.

.Maya

. Rắn cuộn hình vòng tròn biểu tượng cho hư vô, thái cực, Trứng Vũ Trụ và cực nòng âm thấy qua trò chơi bóng người và rắn-lông chim kukulcan.

clip_image011

Cái ‘gôn’ hình hắn ngậm đuôi thành vành tròn.

Cái ‘gôn’ của trò chơi bóng thân người của Maya có hình con rằn ngậm đuôi thành hình vòng tròn biểu tượng cho nòng Khôn không gian sinh tạo. Quả bóng hình hột tròn biểu tượng cho chấm nọc dương, mặt trời nguyên thể. Khi hất quả bóng qua lỗ gôn tròn là dương nọc mặt trời nguyên tạo chui qua không gian nguyên tạo tức có sự lưỡng hợp nòng nọc, âm dương sinh tạo, tạo hóa. Trò chơi này giống trò chơi tung còn hình cầu tròn như quả bóng qua vòng tròn gôn. Quả banh mặt trời nguyên tạo ứng với Viêm Đế sinh tạo, vòng rắn gôn là không gian ứng với Thần Nông sinh tạo.

.Rắn hai đầu của Maya mang tính nòng nọc, âm dương khác nhau như một đầu có mào hay sừng mang dương tính.

.Người Maya cổ có con số không (zero) hình con hào có hai cái nanh ứng với Nữ Oa có vật biểu là con sò có hai cái ngà (Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt). Theo duy âm là không gian thái dương, theo duy dương là mặt trời nữ thái dương ứng với Thần Nông thái dương, Nữ Oa.

.Người Maya có con rắn bẩy đầu Ahac-chapat biểu tượng đấng tạo hóa. Số 7 là số Càn, lửa vũ trụ, lửa thái dương. Rắn là nước thái âm. Rắn 7 đầu lưỡng hợp thái âm thái dương, càn khôn hiển nhiên mang tính sinh tạo, tạo hoá.

Rắn 7 đầu Ahac-chapat là đấng tạo hóa là chuyện tất nhiên.

.Người Quiché Nam Mỹ châu, trong thánh thư Popol Vuh ghi rằng: Thee Creator, the Maker, the Dominator, the Serpent covered with feathers… (Đấng Tạo Hóa, Hóa Công, Đấng Ngự Trị (là) con Rắn Lông Chim);

….

Ta thấy rất rõ các tộc Bách Việt khác qua việc thờ phượng hư vô, vũ trụ nòng âm, thờ trứng, thờ rắn… đều liên hệ với Thần Nông.

CÁC NỀN VĂN HÓA KHÁC

.Thần Nông Canh Tác Trung Quốc

Trung Quốc có ông Thần Nông đầu bò là thần tổ canh tác, nông nghiệp. Hầu hết các nhà làm văn hóa Việt hiện nay không biết rằng Thần Nông Trung Quốc khác với Thần Nông của Bách Việt. Thần Nông Bách Việt là vị thần sáng thế, tạo hóa trong khi Thần Nông Trung Quốc canh tác là vị thần thế gian khi con người đã bước vào xã hội nông nghiệp, nghĩa là rất muộn sau này. Thần Nông Trung Quốc chỉ là một khuôn mặt phụ suy diễn từ khuôn mặt nước của Thần Nông sáng thế ngành nòng nước. Như đã nói ở trên, Nông có một nghĩa là nước. Làm Nông là làm Nước.

Sau đây xin tóm tắt vài điểm chính cho thấy Thần Nông canh tác Trung Quốc có gốc từ Thần Nông sáng thế Bách Việt.

.Thần Nông canh tác của Trung Quốc lấy từ Thần Nông Sáng Thế của Bách Việt vì họ giải thích một cách vá víu, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cho xuôi tai.

.Về ngôn ngữ học đúng theo ngữ pháp Hán ngữ Thần Nông làm nông, canh tác phải viết là Nông Thần. Họ đã lấy tên Thần Nông của Bách Việt và chỉ giữ lại khuôn mặt phụ là làm nông là làm nước, trồng trọt mà thôi.

.Thần Nông đầu có sừng bò với hiểu theo nghĩa là con bò biểu tượng cho cầy đất làm nông, làm ruộng.

Thật ra cặp sừng trên đầu ông Thần Nông đầu bò này diễn tả hai nọc nhọn. Trong chữ nòng nọc vòng tròn-que, hai nọc là lửa (hai que dùi làm lửa) là thái dương, mặt trời thái dương… Vì thế mà họ mới giải thích là ông Thần Nông canh tác của họ có một khuôn mặt thần lửa.

Theo truyền thuyết Bách Việt, thì hai cặp sừng này biểu tượng cho Viêm Đế. Viêm là nóng, liên hệ với lửa, mặt trời. Đế là trụ chống. Truyền thuyết cũng cho thấy Viêm Đế có họ Khương (Sừng) ở cõi tạo hóa có chim biểu là chim sừng, chim mỏ sừng, mỏ cắt, Anh ngữ gọi là hornbill. Người Mường gọi chim mỏ sừng, chim cắt là chim Khướng. Khướng biến âm của khương (sừng). Chim khướng là chim mỏ sừng. Đây chính là chim Việt. Thú biểu của Viêm Đế ở cõi thế gian là một loài thú có sừng như Việt Nam có hươu sừng (ngành nọc dương thái dương), trâu (nọc âm thái dương), Ấn Độ có bò nandi, Ai Cập cổ có dê núi…

Như đã biết, theo truyền thuyết Việt, Viêm Đế có một khuôn mặt là thần mặt trời như thấy trong Lĩnh Nam chích quái. Như thế Thần Nông có hai sừng lửa, thái dương là Thần Nông Viêm Đế nhất thể.

. Người Hán cổ giải thích Thần nông có một khuôn mặt ‘Gió Nóng’ (Burning Wind). Nhìn theo cặp sừng là một tính từ có nghĩa là lửa, thái dương thì Thần Nông đầu sừng là Thân Nông thái dương có một khuôn mặt là Khôn (O) dương, thái dương (II) là gió dương, gió lửa, gió nóng ứng với Nông trong Thần Nông (như đã biết, Thần là Nước, Khôn âm và Nông là gìó, Khôn dương).

Rõ như ban ngày với nghĩa là thần lửa, gió nóng thì thần Nông phải là Thần Nông sáng thế ở cõi tạo hóa.

.Người Hoa Hạ cổ thời vốn gốc du mục nên là xã hội phụ quyền cực đoan và căn bản sống dựa vào săn bắn và lượm hái chứ không phải làm nước, làm nông. Như thế Thần Nông làm nước làm ruộng nước phải là của Bách Việt, Lạc Việt.

.Truyền thuyết khác nói Thần Nông có cây gậy thần dùng gõ vào cây cỏ để biết âm dương dùng làm thuốc. Cây gậy thần đây chính là Nọc lửa Viêm Đế. Thần Nông Viêm Đế

có hai khuôn mặt nòng nọc, âm dương. Ở tầng thái cực, Trứng Vũ Trụ, thì là Thần Nông-Viêm Đế nhất thể. Ở tầng lưỡng nghi, thì Thần Nông là âm, cực và Viêm Đế là dương, cực dương. Đây chính là cây gậy thần gõ vào cây cỏ để biết tính nòng nọc, âm dương để làm thuốc.

.Ngoài ra cũng có truyền thuyết, có lẽ của Bách Việt là Thần Nông thị là đại tộc người đầu tôm. Con tôm sống ở dưới nước. Theo t=n, tôm = nôm = nam = nậm (nước, sông). Như thế tôm có một khuôn mặt Thần (Nước). Tôm có đầu râu bờm xờm biểu tượng cho gió ứng với khuôn mặt Nông của Thần Nông. Do đó Thần Nông Thị có một khuôn mặt là người đầu tôm. Ta thấy rất rõ trong bàn Bầu Cua Cá Cọc con Tôm là khuôn mặt Thần Nông thế gian đối ứng với con Gà là khuôn mặt Viêm Đế thế gian (xem Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc).

.Trong những thuyết tạo sinh vũ trụ của người Trung Hoa có một thuyết cho là lúc Hỗn Mang hay Hỗn Độn (Chaos) vũ trụ giống như một cái trứng gà. Lúc đó đất trời chưa có. Từ trái trứng này đẻ ra ông Bàn Cổ. Tôi đã chứng minh ông Bàn Cổ là của Bách Việt (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Thuyết trứng vũ trụ và ông Trụ Chống Trời Bàn Cổ này dựa vào triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh. Người Hoa Hạ đã lấy của Bách Việt.

.Họ cũng cho là Dịch Phục Hy là của họ. Như đã thấy rõ

Phục Hy và Nữ Oa là người rắn dòng Thần Nông sáng thế nên Dịch Phục Hy là Dịch dòng Thần Nông của Bách Việt. Dịch Phục Hy có nguồn gốc từ sông Lạc với Lạc Đồ, Lạc Thư (lạc biến âm với nác, nước), là Dịch của ngành nòng âm, nước khác với Chu Dịch của người Hán cổ vốn gốc võ biền nghiêng về dương tính trội. Phục Hy cùng bản thế khí, gió sinh tạo, tạo hóa với Hùng Vương (cũng sinh ra từ một cái bọc) nên Dịch Phục Hy ruột thịt với Việt Dịch, Dịch Hùng Vương (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt).

Tóm lại Thần Nông đầu bò canh tác ở cõi nhân gian của Trung Quốc khác biệt với Thần Nông sáng thế ở cõi tạo hóa của Bách Việt. Họ đã lấy Thần Nông Bách Việt rồi sửa đổi đi.

Ai Cập cổ

Ai Cập cổ liên hệ mật thiết với cổ Việt (Sự Tương Đồng Giữa Ai Cập cổ và Cổ Việt).

Người Ai cập cổ hình dung ra rằng vào lúc khởi thủy vũ trụ ngập đầy bởi biển nguyên khởi gọi là Nun … Nun không có bề mặt: biển đổ đầy hoàn toàn vũ trụ và có thể giống như cái trứng vũ trụ” (Veronica Ions, Egyptian Mythology, p.22). Rõ ràng người Ai cập cổ cũng quan niệm vũ trụ là cái trứng nước Nun. Nun chính là Việt ngữ Nông, Nòng, Nang và Anung của Ao-Naga.

Ai Cập cổ có đấng tạo hóa được biểu tượng bằng con rắn. Ai Cập cổ cũng có lưỡng hợp chim rắn như chúng ta. Cũng có tộc ở vùng núi thượng nguồn sông Nile là Ai Cập thượng chim kên kên ứng với Âu Cơ và có tộc ở vùng châu thổ sông Nile vùng Địa Trung hải là Ai Cập Hạ rắn hổ mang ứng với Lạc Long Quân.

Ai Cập cổ cũng có con rắn lưỡng tính phái ở dạng nhất thể ứng với Thần Nông nhất thể.

Ai Cập cổ có thần Ra lưỡng tính phái, Ở trên ta đã thấy biểu tượng hình con rắn (âm), quấn quanh mặt trời (dương) ứng với Thần Nông Viêm Đế.

Thuyết vũ trụ tạo sinh của Ai Cập cũng có truyền thuyết về trứng vũ trụ và trứng thế gian.

Ở trên ta đã thấy Biển Vũ Trụ là một cái trứng nước tức là dạng nguyên khởi của Trứng Vũ Trụ.

Vũ trụ do một cái trứng đẻ ra (quan niệm cũng tương tự như Nun) bởi một con ngỗng “Great Cackler”. Trứng đẻ trên gò nguyên thể chứa chim ánh sáng Ra, tức Tạo hóa.

Truyền thuyết khác cho rằng Cò Thoth đẻ ra trứng thế gian.

Cò là loài chim lội nước không phải là loài chim nước vì không biết bơi và chân không có màng. Cò có bản thể là thiếu âm khí gió là chim biểu của khí gió thiếu âm tức Khôn dương. Trong khi ngỗng là loài chim nước chân có màng là chim biểu của nước thái âm tức Khôn âm.

Như thế truyền thuyết Ngỗng đẻ ra trứng thế gian là của đại tộc Nước ứng với Thần của ngành Thần Nông và Cò đẻ ra trứng thế gian là của tộc Gió ứng với Nông của ngành Thần Nông.

Ở đây ta thấy rất rõ, ta có thể dùng truyền thuyết Thần Nông của Bách Việt, Việt Nam giải thích được truyền thuyết Ai Cập cổ.

….

Ấn Độ

Ấn Độ có nhiều thuyết vũ trụ tạo hình. Cổ nhất thấy trong kinh Rig Veda sáng tác bằng Phạn ngữ ở vùng Tây-bắc Ấn Độ vào khoảng năm 1.500 trước Tây lịch. Truyền thuyết chính yếu của Rig Veda là truyền thuyết tạo sinh vũ trụ. Thêm vào đó có nhiều truyền thuyết khác viết trong Brahmanas vài thế kỷ sau. Trong kinh Rig Veda truyền thuyết cũng được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau.

Vũ trụ thoạt đầu là một khối hỗn mang. Sau đó thần tổ Indra, vua của tất cả các thần linh và là thần mưa cùng thần mặt trời Vishnu tách ra thành trời và đất. Rồi mặt trời mọc từ rốn trái đất, tại đó dựng lên một cái trụ trời giữ trời đất tách biệt ra.

Trong kinh Rig Veda về sau lại nói tới một truyền thuyết khác về tạo sinh vũ trụ. Đó là ông tổ vũ trụ Purusha, người tự hy sinh chặt thân thể mình tạo ra vũ trụ và bốn giai cấp xã hội (giáo sĩ, chiến sĩ, thường dân và nô lệ). Purusha tương đương với Bàn Cổ.

Dần dần dẫn đến một vị thần duy nhất được coi như là tác giả tạo ra vũ trụ. Đó là Prajapati ‘Đấng Tạo Hóa’, về sau gọi là đấng Brahma. Trong Rig Veda, thần trời loạn luân với con gái là thần rạng đông gieo hạt giống mầm sống xuống đất. Trong Brahmanas thì cho là Prajapati làm công việc này. “Hạt giống vàng” cho vào nước vũ trụ nở ra trái trứng vàng vũ trụ sau đó tách ra làm hai trời và đất. Mặt trời là lòng đỏ của trứng vũ trụ. Về sau nữa vũ trụ được gọi là trái Trứng Brahma. Phạn ngữ Brahmânda chỉ thế giới, vũ trụ; Brahmânda do Brahma-anda với anda là trứng. Đấng tạo hóa Brahma chui ra từ cái trứng này và hóa phép cho các phần quả trứng biến thành tám con voi đứng bốn góc và bốn điểm giữa hai góc để giữ trời đất tách biệt ra.

Cổ thư Ấn-Độ Manava Dharma Sastra ghi rằng rắn là đấng tạo hóa.

Người thái cổ thờ phượng rắn là Mẹ Tạo Hóa. Trong cổ thư Ấn-Độ Aytareya Bhramana ghi ’Sarpa Rajni, Queen of the Serpents, the mother of all that moves’ (Rắn Rajni, Vương Hậu của loài rắn, mẹ của tất cả những gì chuyển động) (lưu ý Sarpa, rắn có Sa- ruột thịt với Hán Việt xà).

Ba Tư cổ

Chứng tích Thần Nông là Trứng vũ trụ cũng còn thấy qua cổ sử Ba Tư. Cổ sử Ba Tư cho rằng vũ trụ hư không là một cái bọc có vỏ cứng như đá. Đây chính là hình ảnh của con sò, con hàu, con bào ngư. Con hàu, hào, bào ngư có nghĩa là cái bọc cái bao như thấy qua từ ghép điệp nghĩa ‘hầu bao’. Truyền thuyết này làm liên tưởng tới Nữ Oa là con sò có hai cái ngà có một khuôn mặt là không gian thái dương phía Thần Nông thái dương.

…….

Kết Luận

Tóm lại Thần nông của Việt Nam nói riêng và của bách Việt nói chung là một vị thần sáng thế ở cõi tạo hóa.

Thần Nông có ba khuôn mặt chính:

.Thần Nông là thần sáng thế tối cao tối thượng, là Thần Bọc, Thần Túi Hư Không mang trung tính nhưng chuyển qua nòng âm trước ở cõi hư vô ở tầng vô cực.

Nhìn dưới diện tín ngưỡng Thần Nông Thần Bọc Hư Không ứng với Đấng Chí Tôn.

.Thần Nông là Thần Nang, Thần Trứng Vũ Trụ, Thần Tạo Hóa Nhất Thể có nòng nọc, âm dương, lưỡng tính phái ở dạng Thần Nông-Viêm Đế nhất thể ở tầng thái cực, Trứng Vũ Trụ.

Nhìn dưới diện tín ngưỡng Thần Nông, Thần Trứng Vũ Trụ dưới dạng Thần Nông-Viêm Đế nhất thể ứng với Thần Tạo Hóa Nhất Thể, Thần Vũ Trụ.

.Thần Nông là Thần Không Gian, Cực Âm, Nòng Khôn.

Ở tầng tứ tượng, Thần Nông sinh ra thần Thần ứng với Tượng Nước và thần Nông ứng với tượng khí gió.

Thần Nông tuyệt nhiên không phải là Nông Thần “đầu bò, đầu bướu” của Trung Hoa, chuyên về canh nông và y học.

Thần Nông canh tác Trung Quốc là vị thần thế gian khi con người đã bước vào xã hội nông nghiệp, nghĩa là rất muộn sau này. Thần Nông Trung Quốc chỉ là một khuôn mặt phụ suy diễn từ khuôn mặt nước của Thần Nông sáng thế ngành nòng nước của Việt Nam, Bách Việt mà thôi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: