NÓI DAI (Thơ Chữ Nghĩa).

Thơ Chữ Nghĩa

Làm theo dấu giọng Việt ngữ.

NÓI DAI

Nguyễn Xuân Quang

Mm loa mép di,

Nói nhểu dt dãi,

Li nhi nói dai,

Nói rông nói dài,

Nói ngu, nói di,

Nghe mà tc dái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: