GIẦU TẶC VIỆT BÁN NƯỚC CHO GiẶC TẦU (Thơ Chữ Nghĩa)

Thơ Chữ Nghĩa

Bài này làm theo thể nói lái.

Giầu Tặc Việt Bán Nước Cho Giặc Tầu.

Nguyễn Xuân Quang

Tầu giặc chăn nuôi Việt tặc giầu,

Giầu tặc Việt, trâu chó giặc Tàu,

Buôn dân, bán nước cho Tầu khựa,

Cầm bát chờ ăn đứng tựa cầu

Ghi Chú

1. Tầu giặc nói lái lại là tặc giầu.

2. Giầu tặc nói lái lại là giặc Tầu.

3. Tầu khựa nói lái lại là tựa cầu.

Cầu có một nghĩa là cây cầu bắc ra sông làm cầu tiêu như đi cầu.

4. Ba chấm treo () hiểu ngầm là tiêu: cầu… =  cầu tiêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: