LẠC LONG QUÂN: NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ (7 và hết) ĐỐI CHIẾU VỚI ÂU CƠ.

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN.

(phần 7 và hết).

Nguyễn Xuân Quang

ĐỐI CHIẾU VỚI MẸ TỔ ÂU CƠ.

Ta có thể nhận diện và kiểm chứng danh tính và bản thể của cha tổ Lạc Long Quân qua mẹ tổ Âu Cơ. Lạc Long Quân và Âu Cơ có hai khuôn mặt chính là hôn phối vợ chồng đối nghịch nhau (tương phản) và tương đồng bản thể huyết thống anh chị em ruột. Trong truyền thuyết Việt Nam các nhà nho đã cố tình viết cho Lạc Long Quân và Âu Cơ là anh em họ để tránh loạn luân. Tuy nhiên trong vũ trụ giáo, trong Dịch, Lạc Long Quân và Âu Cơ nhìn theo một diện nào đó là anh em ruột. Nhìn theo những Dịch tương đồng huyết tộc thì cả hai là anh em ruột ví dụ như trong Dịch Ai Cập cổ dựa theo Cửu Thần Ennead thì Isis, hình bóng của Âu Cơ và Osiris, hình bóng Lạc Long Quân là hai anh em ruột có một khuôn mặt đồng bản thể huyết tộc chỉ khác tính âm dương, nữ, nam.

Ta cũng thấy rõ trong Dịch Cửu Thần Ai Cập cổ, Isis là con gái của thần Keh, hình bóng của Kì Dương Vương. Như thế Âu Cơ cũng có thể có một khuôn mặt là con gái của Kì Dương Vương như đã biết Đế Lai cha của Âu Cơ có một khuôn mặt là Đế Đất, Đế Đai. Như thế rõ ràng Âu Cơ và Lạc Long Quân đều có thể là con của Kì Dương Vương .

Hai khuôn mặt tương phản và tương đồng huyết tộc này trong nhiều nền văn hóa được diễn tả qua sự việc anh chị em ruột thịt lầy nhau. Chúng ta cũng có truyền thuyết sáng thế Mường ba anh em Đá Cần, Đá Cài và Nàng Kịt lấy nhau.

Phải lưu ý thêm là cả hai khuôn mặt kết hợp, hôn phối tương phản và tương đồng huyết tộc còn ngược nhau về diện phái nam và phái nữ.

Ta có thể suy ra danh tính và bản thể của Lạc Long Quân qua sự hôn phối với Âu Cơ.

Sau đây là những điểm chính yếu:

.Âu Cơ là Mẹ Tổ của Việt Nam.

Ngược lại thì Lạc Long Quân là Cha Tổ Việt Nam, ở cõi tạo hóa đội lốt Thần Nông, mang hình bóng cha tổ của Bách Việt, của nhân loại phía nọc âm thái dương.

.Mẹ Tổ Âu Cơ đội lốt Nữ Oa.

Lạc Long Quân đội lốt Thần Nông thái dương ở ngành nọc âm thái dương.

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Mẹ Tạo Hóa ngành nọc lửa thái dương.

Lạc Long Quân cũng có một khuôn mặt cha sinh tạo, tạo hóa ngành nòng nước thái dương.

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Nàng Lửa.

Lạc Long Quân là Chàng Nước.

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Mặt Trời Lửa Thái Dương Thần Nữ

Lạc Long Quân là Mặt Trời Nước Thái Dương Thần Nam. Thái dương thần nữ Âu Cơ là mặt trời rạng sáng, nhật tảo mới nhô lên đầu núi chưa có tia sang tỏa ra (mặt trời âm, nữ có hình đĩa tròn không tia sáng). Trong Ai Cập cổ, nữ thần mặt trời Isis, hình bóng của Âu Cơ cũng là mặt trời nhật tảo như thấy qua ‘Isis was Ra’s companion at the coming of dawn’ (Wikipedia) (Isis là đồng hành của Ra vào lúc rạng động đang đến). Ta thấy rõ thần mặt trời Ra là mặt trời tạo hóa, sinh tạo nên Isis cũng có một khuôn mặt là mặt trời nữ rạng đông tạo hóa, sinh tạo và suy ra Âu Cơ cũng vậy.

Ngược lại Lạc Long Quân là mặt trời lặn, hoàng hôn, mặt

trời đang đi xuống dưới chân núi.

Hai khuôn mặt mặt trời thái dương này đẻ ra các Lang Hùng cũng là mặt trời thái dương.

.Về ban đêm, Âu Cơ giống như Isis, là ngôi sao lửa, sao thái dương, sáng nhất tức sao Venus, sao Mai.

Lạc Long Quân là mặt trăng thái dương, trăng sừng, một thứ mặt trời đêm.

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Không Gian Lửa, Thái Dương

Ở ngành nòng âm O, Lạc Long Quân là không gian thái âm Nước mang nam tính, nọc tính.

.Mẹ Tổ Âu Cơ có cốt là chim lửa.

Lạc Long Quân là rắn nước mang dương tính.

.Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt Núi, Non.

Lạc Long Quân có khuôn mặt là Nước Dương, Biển.

Âu Cơ là đầt lửa, thái dương phía nữ như vùng đất núi, ruộng rẫy gọi là nương (nương biến âm với nường, nàng), ruộng khô mang tính lửa thái dương (vì thế Âu Cơ mới có vật biểu là bánh chưng vuông; hình vuông là dạng thái dương của hình tròn)… Ngược lại Lạc Long Quân là núi âm, non, ruộng thấp, ruộng nước mang tính thái âm (Lạc điền)

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Nước Nguồn

Vì có khuôn mặt núi nên Âu Cơ có khuôn mặt nước từ trong núi chẩy ra, nước nguồn chẩy ra từ núi. Lạc Long Quân là nước lửa, nước dương, nước chuyển động, sông, biển.

Theo Dịch Học

Nhìn dưới lăng kính Dịch, các khuôn mặt chính của Mẹ Tổ Âu Cơ có thể viết bằng chữ viết nòng nọc vòng tròn-que thành các quẻ Dịch.

.Nàng O Lửa II là OII, Tốn với nghĩa lửa thái dương âm

Lạc Long Quân là Chàng I Nước thái âm OO tức Chấn IOO.

. Âu Cơ Tốn OII là Nàng O Thái Dương II, mặt trời âm thái dương.

Lạc Long Quân Chấn IOO là Chàng Thái Âm OO, mặt trời thái âm ngành nọc thái dương.

. Âu Cơ Nàng O núi Thiếu Dương OI là OOI, Cấn, núi.

. Lạc Long Quân Chàng I Nước OO thái âm Chấn IOO, lửa nước, nước dương, biển.

. Âu Cơ Nàng Càn Khôn sinh tạo

Khuôn mặt tạo sinh, tạo hóa ở cõi trời thế gian tiểu vũ trụ cũng thấy rõ qua Dịch.

Hai khuôn mặt Nàng Lửa Tốn mặt trờikhông gian thái dương vừa nói ở trên là Càn Khôn thái dương phía nữ, âm. Cùng một khuôn mặt Tốn mà có lưỡng tính Càn Khôn thái dương. Đây là khuôn mặt nòng nọc, âm dương nhất thể mang tính sinh tạo, cõi trời của Mẹ Tổ Âu Cơ ngành nọc thái dương.

Với khuôn mặt sinh tạo nhất thể này Mẹ Tổ Âu Cơ mới sinh ra được bọc trứng sinh tạo Tổ Hùng thế gian. Bọc trứng này mang tính nòng nọc, âm dương nhất thể của ngành mặt trời thái dương. Bọc trứng mang âm tính ứng với không gian và trăm con trai mang dương tính ứng với mặt trời. Bọc trứng Tổ Hùng là bọc trứng nòng nọc, âm dương, càn khôn, vũ trụ còn ở dạng nhất thể, ở`dạng trứng vũ trụ, thái cực ngành thái dương.

Mặt khác, như đã biết, qua Hậu Thiên bát quái, hai khuôn mặt Tốn và Cấn của Mẹ Tổ Âu Cơ hôn phối với Càn và Khôn. Mẹ Tổ Âu Cơ có khuôn mặt khôn càn, không gian-mặt trời, vũ trụ, tạo hóa.

Đối ứng lại Lạc Long Quân cũng có khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa phía nòng nước lửa. Bọc trứng Âu Cơ-Lạc Long Quân nhìn theo diện nòng, không gian, nước Lạc Long Quân sinh ra trăm Mẹ Nàng thái dương.

Kiểm chứng theo các loại Dịch ta thấy rất rõ:

. Lạc Long Quân Chấn hôn phối với Âu Cơ Tốn trong Tiên Thiên bát quái Phục Hy ở cõi trên tạo hóa.

.Lạc Long Quân Chấn hôn phối với Âu Cơ Cấn trong Dịch Lạc Việt hay Dịch Âu Cơ-Lạc Long Quân ở cõi thế gian.

.Lạc Long Quân Chấn hôn phối với Đoài vũ trụ trong Hậu Thiên bát quái Văn Vương. Ở đây Lạc Long Quân đi với Tỗ Hùng.

Biểu Tượng Của Mẹ Tổ Âu Cơ

.Mẹ Tổ Âu Cơ là Tiên

Mẹ Tổ Âu Cơ là nàng tiên, là giai nhân, người đẹp, son trẻ. Tiên sống trên núi và ở cõi trời, cõi trên.

Lạc Long Quân là một cụ già sống ở vùng sông biển, cõi âm, cõi dưới.

.Mẹ Tổ Âu Cơ sống lưỡng thế cõi thế gian và cõi tiên, cõi trời trong khi Lạc Long Quân sống lưỡng thế cõi thế gian và cõi âm.

.Chim biểu

Mẹ Tổ Âu Cơ có biểu tượng là chim lửa mái.

Lạc Long Quân có biểu tượng là chim nước đực chân có màng, chim nước lửa.

.Thú biểu:

.Âu Cơ có thú biểu bốn chân mang tính thái dương ví dụ như nai sao (như đã biết sao mang tính lửa thái dương) thuộc ngành lửa thái dương.

. Lạc Long Quân có thú biểu bốn chân thuộc loài nước thái âm mang nam tính, thái dương (có sừng như trâu, có vi sừng như cá sấu).

.Linh vật:

.Âu Cơ có linh thú Lân, chim hoàng.

Lạc Long Quân có rồng rắn không chân như rồng Naga của Ấn giáo, rồng rắn của người Sasak ở đảo Lombok, Nam dương (xem Hình Bóng Âu Lạc ở Đảo Lombok), giao long cốt cá sấu, rồng kỳ đà. Theo tương đồng huyết tộc là con lân đực có sừng có cốt là loài tê giác.

.Vật biểu

-Âu Cơ Mặt trời âm rạng đông đĩa tròn nhật tảo không tia sáng biểu tượng cho khuôn mặt âm thái dương ngành nòng.

Lạc Long Quân Mặt trời lặn, dương đĩa tròn mang tính thái âm nước (như vòng tròn dầy, đậm nét, mầu tím…) biểu tượng cho khuôn mặt thái âm ngành nòng thái dương.

-Âu Cơ có mặt trời có các tia sáng hình chữ V mang nghĩa nọc âm thái dương biểu tượng cho khuôn mặt âm thái dương ngành nọc.

Lạc Long Quân có mặt trời có các tia sáng nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) ^ mang âm tính nước thái âm có nghĩa nọc dương thái dương ngắn, êm dịu biểu tượng cho khuôn mặt dương thái âm ngành nọc thái dương.

– Âu Cơ có mặt trời đĩa tròn có nọc tia sáng hình cánh hoa tròn đầu tổng quát biểu tượng cho khuôn mặt thái dương nữ như hoa thị, hoa c úc…

Lạc Long Quân có mặt trời đĩa tròn có nọc tia sáng mang âm tính hình cánh hoa nhọn đầu như mặt trời hoa hướng dương ví dụ mặt trời hoa hướng dương của Aztec; tia sáng nọc âm hình loa kèn, búp măng, ngòi bút lông… (Giải Độc Trống Đông, chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời).

– Âu Cơ có nón mặt trời quai thao mầu đỏ.

Lạc Long Quân có khăn mỏ quạ. Theo duy dương, con quạ biểu tượng cho mặt trời ngành nọc âm. Quạ vàng kim ô là chim biểu của mặt trời lặn thái dương. Chim quạ ác biểu tượng cho mặt trời lặn thái dương (ác có A là chữ nọc mũi tên,mũi mác, răng cưa, răng sói có nghĩa là nọc, dương, lửa, mặt trời, thái dương sinh động) thấy rõ qua câu ‘Ác tà rồi thỏ ngậm sương’. Quạ Vàng kim ô là chim biểu mặt trời lặn thái dương của Lạc Long Quân ((mầu vàng là mầu âm thái dương, như đã biết Lạc Long Quân đã có biểu tượng là Trâu vàng, Rùa vàng). Trong khi đó quạ đen là biểu tượng cho mặt trời nước thái âm, cõi âm của Lạc Long Quân (mầu đen là mầu thái âm, mầu cõi âm). Con quạ đen thường thấy trong mặt trời trên các phướn tang ma ví dụ như ở chiếc phướn phủ quan tài ở ngôi mộ Lady Dai ở Mã Vương Đồi, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc

clip_image002

(ảnh của tác giả chụp tại Viện Bảo Tàng Trường Sa, Hà Nam, không được dùng flash).

clip_image004

Phướn đám tang phủ quan tài mộ Lady Dai, ở Mã Vương Đồi, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, Tiền Tây Hán, 168 Trước Tây Lịch.

Phướn hình chữ T, một dạng Cây Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ (dạng này cũng thấy ở Ai Cập cổ, Maya) có khuôn mặt Trục Thế Giới mang tính chủ để hồn người chết dễ đi về cõi trên.

Ở cõi trên, ở góc trên phải, mặt trời có con quạ đen là mặt trời âm và góc trên trái có hình trăng sừng và con cóc, cả hai là biểu tượng trời trăng sinh tạo cõi âm liên hệ với Lạc Long Quân.

Phụ nữ Việt Nam chit khăn mỏ quạ thường có mầu đen mang biểu tượng dòng mặt trời nước thái âm Lạc Long Quân. Đi với khăn mỏ quạ, vấn khăn trần hay có độn khăn hình con rắn, cũng là vật biểu của Lạc Long Quân. Như đã thấy ở trên liên tộc Ao Naga, có tộc phái nam có trang phục đầu hình vành tròn như phụ nữ Việt Nam vấn khăn hình rắn cuộn tròn.

Ngoài ra, người Việt nữ và nam cũng có tục nhuộm răng đen, mầu nước thái âm của Lạc Long Quân.

Như thế phụ nữ Việt Nam chít khăn mỏ quạ, vấn khăn, nhuộn răng đen là con cháu của Lạc Long Quân và đội nón mặt trời là con cháu của Âu Cơ.

-Lọng

Âu Cơ có lọng đĩa tròn hồng biểu tượng cho mặt trời mọc thái dương nữ và lọng ống có tua gió biểu tượng cho khuôn mặt không gian thái dương, gió âm.

Lạc Long Quân có lọng đĩa tròn mầu vàng biểu tượng cho mặt trời thái dương nam và lọng ống có tua nước biểu tượng cho khuôn mặt không gian thái âm.

-Chum vò, trống đồng

Âu Cơ c ó chum, vò, thạp đất, đá, đồng, nhất là các loại dùng trong mai táng có nắp hình mặt trời đĩa tròn không tia sáng.

Lạc Long Quân có trống đồng c ó mặt trời nước, sấm mưa, có hình dóng sấm, tượng cóc/ếch…

-Tế thực

Âu Cơ có bánh chưng vuông.

Lạc Long Quân có bánh dầy.

…..

Kết Luận

Lạc Long Quân là Cha Sinh Tạo, Tạo Hóa, Mặt Trời Nước, Hoàng Hôn Thái Dương, Không Gian Thái Dương, mặt trăng sừng, Thần Sấm mưa, Cha Tổ Thế Gian, Thần Biển, Sông, Đất âm có nước, Đồi, Non, Ruộng Nước, Cha Tổ Bách Việt ngành nòng thái dương, Cha Tổ Việt Nam,

Lạc Long Quân có mặt ở khắp ba cõi, tam thế. sống lưỡng thế cõi dương gian và cõi âm, đặc biệt nhất là khuôn mặt sinh tạo ở cõi âm. Lạc Long Quân là một vị thần Bảo Vệ.

Hôn phối với Âu Cơ thành dạng lưỡng hợp chim-rắn, Tiên Rồng,nguyên lý căn bản của Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Dịch, cốt lõi của văn hóa Việt.

Dựa vào danh tính và bản thể này ta có thể nhận diện được chân tướng của Cha Tổ Lạc Long Quân và vất bỏ đi lớp vỏ bọc Trung Hoa và tất cả những suy diễn kịch cợm hiện nay về Cha Tổ Lạc Long Quân.

Sự hôn phối của Mẹ Tổ Âu Cơ và Cha Tổ Lạc Long Quân dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương, Chim-Rắn, Tiên Rồng, cót lõi văn hóa Việt là cái chìa khóa vàng giúp mở ra được những khúc mắc của các nền văn hóa cổ thế giới. Hiện nay các nền văn hóa cổ thế giới mới chỉ được nhìn dưới những góc cạnh ‘thầy bói sờ voi’. Phải nhìn dưới lăng kính Dịch lý trọn vẹn mới thấu hiểu thực sự.

Ngược lại ta có thể tìm thấy những mắt xích đã mất của truyền thuyết cổ sử Việt qua các nền văn hóa thế giới liên hệ.

Truyền thuyết Việt như lưỡng hợp Chim Rắn, bọc trứng Trăm Lang Hùng, 50 Lang ngành Chim nòi Mẹ Lửa Âu Cơ và 50 Lang ngành Rắn dòng Nước Cha Lạc Long Quân… không phải là thứ hoang đường mà dựa trên triết thuyết Vũ Trụ Tạo Sinh, Vũ Trụ giáo, Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que; không phải là do các nhà nho Việt Nam bịa đặt ra mà đã được ghi khắc lại trên trống đồng như trống Ngọc Lũ I, Quảng Xương cách đây hàng ngàn năm. Các nhà nho sao chép lại các truyền thuyết, cổ sử Việt vào những thế kỷ trước đây chỉ sửa đổi lại vì bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa ví dụ như Chim Rắn thành Tiên Rồng. Bổn phận chúng ta là phải điều chỉnh lại, quăng đi lớp áo mão Trung Hoa.

Cũng xin nói thêm là có nhiều người thắc mắc và nghi ngờ khi thấy tôi so sánh truyền thuyết cổ Việt với truyền thuyết Lưỡng Hà, Ai Cập cổ và thấy chúng giống nhau như hình với bóng. Xin thưa, điểm này không phải là hoang tưởng. Cách đây gần một thế kỷ James Churchward trong tác phẩm Children of Mu (Những Đứa Con của Đất Mẹ Mu) đã cho rằng Lục Địa Đất Mẹ (lúc đó còn dính liền với Đông Nam Á) có một nền văn minh huy hoàng và là nguồn cội của văn minh loài người. Văn hóa Lục Địa Mẹ phân tán đi khắp nơi. Hướng về phía Tây, đi tới vùng Lưỡng Hà bằng con đường ông gọi là Naga Line (Con Đường Rắn) tức con đường sông biển, vùng đất thấp duyên hải ứng với Rắn Lạc Long Quân. Như đã biết, Người Cá Sumer Oannes, một tộc sống trên thuyền là hình bóng của Long nhân, Long hộ, Người ở Nuớc, Vạn Chài của Giao Việt Lạc Long Quân.

Gần đây, Stephen Oppenheimer trong Địa Đàng ở Phương Đông cũng đã chứng minh vùng đất Sundaland dính liền với Đông Nam Á là cái nôi của văn minh nhân loại, các truyền thuyết vùng Lưỡng Hà trong đó có Ai Cập cổ có thể đã đến từ Sundaland vì chúng có những điểm tương đồng.

Sự tương đồng giữa truyền thuyết và cổ sử Việt với Ai Cập cổ, Lưỡng Hà là một bằng chứng nữa cho thấy Đông Nam Á cổ nằm trong cái nôi của văn minh loài ngưòi, từ đó phát tán đi khắp nơi. Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là một bộ sử đồng ghi khắc lại cái vũ trụ quan, nhân sinh quan, cái cốt lõi văn hóa của nền văn minh huy hoàng đó.

4 comments

 1. làm thế nào để nói chuyện được với bác sĩ ? Bác sĩ sống ở đâu? sách mà bác sĩ xuất bản có bán ở VIệt Nam không?

  1. Quang Nguyen · · Reply

   Anh có thể liên lạc với tôi qua email là tiện nhất. Tôi hiện sống ở Nam California, vùng có Little Saigon, Hoa Kỳ. Các tác phẩm của tôi không có bán ở Việt Nam. Anh có thể vào Categories Các Tác Phẩm NXQ để có inforantion.

   Nguyễn Xuân Quang
   bacsinguyenxuanquang.wordpress.com

 2. Lục Văn Nguyễn · · Reply

  “Các nhà nho sao chép lại các truyền thuyết, cổ sử Việt vào những thế kỷ trước đây chỉ sửa đổi lại vì bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa ví dụ như Chim Rắn thành Tiên Rồng. Bổn phận chúng ta là phải điều chỉnh lại, quăng đi lớp áo mão Trung Hoa” (Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang). Thưa bác sĩ, nhận thức về quá khứ đã qua có thể có nhiều sai lệch, và cảm ơn bác sĩ đã góp phần điều chỉnh lại so thực tế đã qua. Điều chỉnh lại những sai lệch so với thực tế là cần thiết nhưng cũng cần cẩn trọng, ví dụ cần khảo sát và định nghĩa (cốt lõi) “Trung Hoa”, để biết như nào là “áo mão Trung Hoa” để không “quăng nhầm”. Ví dụ hình ảnh Chim – Rắn thuần Việt cho đến thời nhà Lý có lẽ vẫn mang dấu ấn Việt (“Chim Việt” có thể (bị) gọi tên là “Hạc”, “Rồng Việt” có thể lưu lạc danh tính “Trung Hoa”, mời tham khảo một vài hình ảnh minh họa trên trang http://www.ivivietnam.blogspot.com)

  1. Quang Nguyen · · Reply

   Cám ơn anh đã góp ý.

   Ý kiến của anh giống như ý của tôi. Cái gì đúng với cốt lõi Việt thì giữ lại. Cái gì lệnh lạc thì điều chính lại. Khuôn mẫu chính của cốt lõi văn hóa Việt còn ghi trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Phải dùng bộ sử đồng này đã có cách đây gần 3.000 năm (nghĩa là trước đó còn lâu hơn nữa) làm chuẩn và kiểm chứng, tìm kiếm thêm ở các nền văn hóa chim-rắn của các tộc Bách Việt khác và của các nền văn hóa cổ của nhân loại…
   Tôi đã vào blog anh giới thiệu và đã lướt qua. Chắc chắc có nhiều điều hữu ích và học hỏi được. Ở Hải ngoại tôi không có nhiều tài liệu về cổ sử Việt Nam.

   Nguyễn Xuân Quang
   bacsinguyenxuanquang.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: