CÁCH VIẾT DỊCH NÒNG NỌC-VÒNG TRÒN QUE.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).

CÁCH VIẾT DỊCH NÒNG NỌC-VÒNG TRÒN QUE.

CHƯƠNG I

Nguyễn Xuân Quang

Ngày nay thế giới dựa vào Chu Dịch Trung Hoa viết các hào âm và dương theo các vạch thẳng hình nọc que. Hào âm là vạch nọc que đứt đoạn (clip_image002)  tức là do hào dương nọc que liền) (clip_image003) đẻ ra. Trong khi ở Dịch nòng nọc vòng tròn-que hào âm còn viết theo nòng vòng tròn (O), nòng nọc, âm dương còn mang tính đề huề.

Dịch Trung Hoa cả hai hào đều mang hình ảnh nọc que là Dịch mang dương tính trội, dương đẻ ra âm. Điều này dễ hiểu vì Hán tộc vốn là gốc du mục, võ biền mang tính dương ngự trị. Việt Dịch nòng nọc vòng tròn-que hào âm là nòng vòng tròn (O), hào dương là nọc que (I) và nòng âm hư không (O) có trước, mặt trời (nọc que) xuất hiện sau. Kiểm chứng ta cũng thấy xã hội mẫu quyền có trước xã hội phụ quyền. Bách Việt nghiêng về âm hơn. Phục Hy có đuôi rắn nên Dịch Phục Hy mang âm tính trội.

Chu Dịch viết theo nọc que là Dịch muộn và cách diễn tả có chỗ không chuẩn ví dụ như âm có một nghĩa là bầu vũ trụ, không gian, bầu trời mà lại diễn tả bằng hào âm vạch nọc que đứt đoạn. Bầu v ũ trụ, không gian, bầu trời có hình bao, bọc, túi, cầu tròn, phải diễn tả bằng hào âm nòng vòng tròn O của Dịch nòng nọc vòng tròn-que mới chuẩn.

Ta cũng thấy thoạt khởi đầu Hà Đồ coi như là một thứ Dịch nguyên khởi với các tượng, số diễn tả bằng dạng vi thể dưới dạng các hình vòng tròn nhỏ. Do đó viết theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là còn chính thống, còn giữ theo nguồn cội.

Cách Viết Theo Dịch Nòng Nọc Vòng Tròn-Que.

Muốn đổi từ Dịch có các hào nọc que liền và đứt đoạn sang Dịch nòng nọc vòng tròn-que, thật đơn giản ta chỉ cần thay thế hào âm nọc que đứt đoạn bằng hào âm nòng vòng tròn, còn hào dương nọc que không thay đổi.

Từ hào dương được diễn tả bằng nọc que I và hào âm bằng nòng vòng tròn O, ta có bảng đối chiếu sau đây:

clip_image005

Viết Theo Cách Đánh Máy Chữ, Đánh Máy Điện Toán (Vi Tính).

Để tiện việc đánh máy trên máy điện toán, tôi viết các hào và các quẻ nòng vòn tròn-que ở dạng đứng thẳng, theo chiều dương từ phải qua trái.

clip_image007

Quẻ Li nòng nọc (phía trái) viết theo dạng đánh máy đứng thẳng.

Tạo Hóa, Thái Cực, Trứng Vũ Trụ.

Dùng chấm nọc (.) cho hào nọc dạng nguyên khởi, sinh tạo, tạo hóa và nòng vòng tròn nhỏ (o) không viết hoa cho nòng dạng nguyên khởi, sinh tạo, tạo hóa.

Lưỡng Nghi

Dùng chữ O hoa cho hào âm nòngchữ I hoa cho hào dương, nọc:

Hào nòng, âm O và hào nọc dương I.

Tứ Tượng

.Thái dương II.

(về vật thể có một khuôn mặt là nguyên thể của Lửa thái dương đại vũ trụ).

.Thái âm OO

(về vật thể có một khuôn mặt là nguyên thể của nước thái âm đại vũ trụ).

.Thiếu dương O I

(về vật thể có một khuôn mặt là nguyên thể của lửa đất thiếu dương tiểu vũ trụ, thế gian).

.Thiếu âm IO

(về vật thể có một khuôn mặt là nguyên thể của gió thiếu âm, tiểu vũ trụ, thế gian).

Tám Quẻ Bát Quái

clip_image009

Khôn = OOO

clip_image010

Càn (Kiền) = III

clip_image011 Li = IOI

clip_image012

Khảm = OIO

clip_image014

Chấn = IOO

clip_image015Cấn OII clip_image016Đoài = IIO

clip_image017 Tốn = OII

Lưu Ý

-Càn thường hiểu theo Dịch Trung Hoa, một thứ Dịch muộn, nghiêng về Dịch thế gian, là Càn vi thiên (trời). Từ trời này rất mơ hồ và mang ý thế gian. Trời đã nhuốm mầu sắc tín ngưỡng, phong thủy.

Trong Dịch nòng nọc vòng tròn-que thường bao gồm cả cõi tạo hóa, nghiêng nhiều hơn về dịch nguyên thủy, Dịch Vũ Trụ Tạo Sinh. Càn III trong Dịch nòng nọc vòng tròn-que có nghĩa là

.nọc I (đực, phái nam, dương) thái dương (II).

. thái dương II ngành nọc, dương I.

.Lửa II ngành nọc, dương I.

.Lửa II dương I, lửa II mặt trời I, lửa thái dương, đại vũ trụ.

.Ba nọc dương III là thuần dương, siêu dương.

…..

-Khôn OOO, theo Dịch Trung Hoa là Khôn vi địa, là đất.

Điểm này không đúng. Khôn không có nghĩa là đất. Khôn là thể giản lược của Không, là bầu vũ trụ, bầu trời, không gian, số không, hư không… (Dịch và Việt Ngữ).

Khôn OOO trong Dịch nòng nọc vòng tròn-que có nghĩa là:

. nòng O (cái, phái nữ, âm) thái âm (OO).

. thái âm OO ngành nòng, âm O.

.Nước OO ngành nòng, âm O.

.Nước OO âm O, nước OO không gian O, nước thái âm, đại vũ trụ.

.Ba nòng OOO là thuần âm, siêu âm.

……

Kiểm chứng lại cách viết này với tên các nhân vật truyền thuyết Việt Nam. Ở nhiều nơi  ở Bắc Việt Nam, hiện nay dân gian trong khi tế lễ vẫn gọi các nhân vật nam trong truyền thuyết Việt Nam là Chàng theo truyền thuyết các Lang Hùng và các nhân vật nữ là Nàng theo truyền thuyết các con gái Hùng Vương là Mẹ Nàng.

Ta có

.Đế Minh là Đế Ánh Sáng, lửa trời, vũ trụ Càn III, gọi theo dân gian là Chàng (I) Lửa (II) vũ trụ (thái dương).

.Vụ Tiên vợ Đế Minh là con chim nước Le Le ứng với Khôn OOO, gọi theo dân gian là Nàng (O) Nước OO (nước thái âm) vũ trụ.

.Kì Dương Vương là Đất Dương lửa thế gian Li IOI, gọi theo dân gian là Chàng (I) Đất (OI), thiếu dương (về vật thể thiếu dương có một khuôn mặt là nguyên thể của đất).

.Thần Long, vợ Kì Dương Vương có mạng Khảm OIO (nước thiếu âm IO), gọi theo dân gian là Nàng (O) khí, hơi, gió thiếu âm IO.

.Lạc Long Quân là Lửa Nước, nước dương Chấn (IOO), gọi theo dân gian là Chàng (I) Nước (OO) thái âm.

.Âu Cơ, vợ Lạc Long Quân có mạng Lửa ứng với Tốn OII, gọi theo dân gian là Nàng (O) Lửa (II) thái dương.

.Tổ Hùng sinh tạo (truyền thuyết) có mạng khí gió dương Đoài vũ trụ IIO, gọi theo dân gian là Chàng (I) thiếu âm Gió (IO).

.Vợ của Tổ Hùng sinh tạo truyền thuyết có mạng núi âm Cấn OOI, dân gian gọi là Nàng (O) thiếu dương Đất.

Dựa vào truyền thuyết các Tổ Phụ và Tổ Mẫu, chúng ta có một loại Dịch nòng nọc sau đây:

IMG_9085

Một Vài Từ Vựng Dịch Viết Bằng Chữ Viết Nòng Nọc Vòng Tròn-Que của Dịch Nòng Nọc Vòng Tròn-Que.

.Nòng vòng tròn

.Nòng O là một trong hai mẫu tự căn bản của chữ nòng nọc vòng tròn-que. Như đã biết chữ nòng vòng tròn nguyên thủy phát xuất từ hình ảnh lỗ bộ phận sinh dục nữ.

Nhìn tổng quát ta thấy chữ nòng O là nguồn gốc của tất cả các từ mang âm tính của ngôn ngữ loài người và mang trọn vẹn ý nghĩa của nòng O trong Vũ Trụ giáo (xem Chữ Nòng Vòng Tròn).

Ví dụ rõ nhất của chữ nòng O thấy

-trong gốm Moche của Peru.

peru-ecuador-106 (1) copy

(ảnh của tác giả).

 clip_image003[1]

Gốm Moche của Peru, Bảo Tàng Viện Larco, Lima, Peru. 

-bảng hiệu phòng vệ sinh phái nữ ngày nay còn thấy trước mắt hàng ngày.

clip_image005[1]

Bảng hiệu phòng vệ sinh phái nữ.

Trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn vòng tròn bao quanh đầu các nọc tia sáng là một chữ nòng vòng tròn O có một nghĩa là không gian âm. Không gian và mặt trời là nòng nọc, âm dương, vũ trụ.

clip_image007[1]

Tâm trống Ngọc Lũ I, vòng tròn nòng bao quanh đầu các nọc tia sáng có một nghĩa là không gian âm.

.Nọc que

Nọc que là một trong hai mẫu tự căn bản của chữ nòng nọc vòng tròn-que. Như đã biết chữ nọc que nguyên thủy phát xuất từ hình ảnh bộ phận sinh dục nam.

Nhìn tổng quát ta thấy chữ nọc que là nguồn gốc của tất cả các từ mang dương tính của ngôn ngữ loài người và mang trọn vẹn ý nghĩa của nọc que trong Vũ Trụ giáo (xem Chữ Nọc Que).

Ví dụ rõ nhất của chữ nọc I thấy trong gốm Moche của Peru.

noc copy

Gốm Moche của Peru (ảnh của tác giả).

Những hình cò bay trên trống Đông Sơn IV ở mỏ và cổ có chữ nọc que có nghĩa là nọc, đực, dương, lửa, mặt trời thái dương, Càn… Con cò không có bờm, đầu cổ trông cương cường giống bộ phận sinh dục nam đang cương cứng.

clip_image011[1]

Trống Đông Sơn IV.

Đây là con cò Nọc lửa trời Càn.

.Thái âm

Hai nòng vòng tròn là hai chữ O tức OO, hai âm, hai hào âm, thái âm. Thái âm có một khuôn mặt là nước.

Ví dụ như trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn, các con mắt của các loài chim thú có hai nòng vòng tròn và con ngươi là chấm đặc là con mắt mang tính âm, thái âm khác với con mắt các loài chim thú có con mắt là một nòng vòng tròn có con ngươi là một chấm đặc mang dương tính như cò, hươu chẳng hạn. Những loài chim thú có mắt thái âm hai nòng vòng tròn đồng tâm và con ngươi chấm đặc, theo duy âm có một nghĩa là nước thái âm. Những loài chim thú này là loài chim thú nước hay sống được dưới nước, ví dụ như những con chim nông trên trống đồng nòng nọc, âm dương Ngọc Lũ I, con cá sấu trên trống Hòa Bình…

clip_image019

Chim nông có con mắt thái âm trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

clip_image021

Cá sấu mõm dao trên trống Hòa Bình.

Con thú bốn chân có hình loài bò sát như thằn lằn có con mắt thái âm có thể sống dưới nước được là con cá sấu. Cá sấu này có mõm nhọn như dao là sấu dao, giao (gavial), sấu lạc, thần thoại hóa thành giao long. Trống Hoà Bình là trống Giao Việt nhánh Lạc Long Quân (xem Trống Giao Việt Hòa Bình).

.Thái dương

Hai nọc que là hai chữ I tức II, hai dương, hai hào dương, thái dương. Thái dương có một khuôn mặt là lửa. Ví dụ như trên trống Duy Tiên, hình chim cắt lớn hồng  hoàng có mũ sừng là chim biểu của thần mặt trời Viêm Đế (chim Việt). Trong mũ sừng có chữ hay dấu hai nọc que tức thái dương, lửa, mặt trời thái dương.

clip_image023

Lưu ý con chim cắt đứng trên mặt đất nên là lửa đất mang tính chủ vì thế mới viết bằng hai nọc que thay vì ba nọc que hay hình tam giác.

.Khôn

Khôn trong chữ viết, Dịch nòng nọc vòng tròn-que diễn tả bằng ba nòng O, ba hào âm, ba nòng vòng tròn OOO, tức nòng O, thái âm OO. Khôn có một khuôn mặt là không gian như thấy qua

.Trang phục đầu của nữ thần Kubaba ở vùng Lưỡng Hà.

clip_image030

Đầu tượng nữ thần Kubaba (Bảo Tàng Viện Văn Minh Anatolia, Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ).

Nữ Thần Kubaba tay phải cầm quả lựu, một thứ quả có nhiều hột, biểu tượng cho mắn sinh, tay trái cầm chiếc gương soi, một biểu tượng của nữ thần mặt trời (Thái dương thần nữ Amaterasu Nhật Bản cũng có biểu tượng là chiếc gương đồng. Thần Đạo Nhật Bản thờ gương biểu trưng của Amaterasu).

Trên mũ nữ thần Kubaba này chia ra hai phần giống nhau. Mỗi phần, phía trên có ba hình vòng tròn đặc là ba chữ viết nòng nọc vòng tròn-que hình vòng tròn nòng OOO tức quẻ Khôn có một khuôn mặt là không gian.  Ở dưới là hình mặt trời hoa cúc giống như của thái dương thần nữ Âu Cơ, Amaterasu. Gộp lại phần trên là không gian âm, phần dưới là mặt trời dương phía nòng, âm. Ta có không gian-mặt trời, nòng nọc, âm dương, sinh tạo phía nòng âm. Nữ thần Kubaba mang khuôn mặt sinh tạo, tạo hóa nên có một khuôn mặt là mắn sinh diễn tả bằng quả lựu… (Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể Mẹ Tổ Âu Cơ).

.Linh tự bầu trời Ai Cập cổ.

clip_image002[3]

Linh tự bầu trời Ai Cập cổ

Ba chiếc bình tròn là ba vật đựng biểu tượng cho nòng, âm, là ba nòng, ba hào âm OOO, Khôn. Hình ở dưới ba cái bình là hình vòm trời.

Theo duy âm. Khôn âm là nước th ái âm OO ngành nòng âm O, Ví dụ như bộ thủy trong Hán ngữ mang hình ảnh ba giọt nước hình ba chấm tròn đen (ở đây mầu đen là mầu âm) là dạng biến thể của ba nòng OOO, Khôn.

clip_image025

Bộ thủy hình ba git nước.

Ba nòng O thường thấy ở dạng đồng tâm.

Ví dụ như thấy trên mảnh mặt trống Cổ Loa II.

clip_image027

Mảnh mặt trống Cổ Loa II.

Chữ ba vòng tròn đồng tâm cho biết trống này mang biểu tượng cho mưa, sấm của đại tộc mặt trời nước thái âm Lạc Long Quân. Điểm này xác thực bằng sự hiện diện của tượng cóc/ếch. Ta cũng thấy vùng Cổ Loa, đất của An Dương Vương thuộc ngành nòng âm, Chàng Nước Lạc Long Quân (Con rùa vàng Lạc Long Quân giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa).

L ưu Ý

Vòng tròn nhỏ có thể dùng như một cái dấu (xem Dấu Nòng Vòng Tròn Rỗng).

Nghĩa âm, thái âm, nước, nữ của chữ ba vòng tròn đồng tâm này thấy rõ qua bộ phận sinh dục của nữ thần thiên nhiên Ấn-Độ giáo.

clip_image029

Lưu ý mặt và núm vú được diễn tả bằng hai vòng tròn đồng tâm mang nghĩa thái âm, nữ.

.Càn

Càn trong chữ viết, Dịch nòng nọc vòng tròn-que cũng như Dịch nọc que diễn tả bằng ba nọc I, ba hào dương, ba nọc que III, tức nọc I, thái dương II. Càn thường có khuôn mặt chính là lửa vũ trụ, lửa ngành nọc, siêu dương, nam…

Ví dụ ánh sáng là lửa vũ trụ thấy qua linh tự Ai Cập cổ ánh sáng, nắng viết bằng ba nọc que.

clip_image031

Chim sấm sét của thổ dân Mỹ châu có cánh và đuôi viết bằng ba nọc que diễn tả lửa vũ trụ, chớp lửa và thân chim là nước diễn tả bằng hình móc xoắn nước. Chớp lửa-nước mưa tạo ra sấm.

clip_image033

Chim sấm sét của thổ dân Mỹ châu.

Trên mặt trống Ngọc Lũ I, vành chính giữa ở vùng tứ hành có chữ ba nọc que ghép lại thành chữ S gẫy hình tia chớp lửa vũ trụ Càn.

clip_image002[5]

Chữ ba nọc que ghép lại thành chữ S gẫy hình tia chớp lửa vũ trụ Càn ở vùng tứ hành ở trống Ngọc Lũ I.

Trong tác phẩm L’art des Steppes của Kart Jettmar có một hình diễn tả tộc mặt trời thái dương Càn viết bằng ba nọc que.

                                                                                                      clip_image036

Hình người nhọn đầu trong trong tác phẩm L’art des Steppes của Kart Jettmar.

Hình chủ chốt ở tâm có con dê đực rất lớn biểu tượng cho Cõi Trên ngành đất dương, biểu tượng cho mặt trời thế gian (Hán ngữ yáng, Hán Việt dương là dê và cũng có nghĩa là đực, mặt trời, người Ai Cập cổ có thần Dê biểu tượng cho mặt trời). Trên người con dê có chữ ba nọc que và hình núi tháp cụt. Ba nọc que là lửa vũ trụ, mặt trời thái dương sinh tạo. Núi tháp trụ cụt đầu có một khuôn mặt biểu tượng cho Trục Thế Giới. Con dê biểu tượng cho mặt trời thái dương trên đỉnh Trục Thế Giới tức mặt trời thiên đỉnh cõi đất thế gian (con dê 4 chân sống trên mặt đất nên là biểu tượng của mặt trời cõi giữa trung thế thế gian). Con dê mặt trời thiên đỉnh này tương đương với con hươu sừng, hươu đọc, hươu đực Lộc Tục Kì Dương Vương của Việt Nam.

Ba nọc que có thể thấy ở dạng kết hợp hình tam giác với tính nòng nọc, âm dương sinh động hơn.

-bảng hiệu hình nọc tam giác của phòng vệ sinh phái nam ngày nay còn thấy trước mắt hàng ngày.

male symbol-Trên trống đồng Phú Xuyên

clip_image037

Cò Lửa trên trống Phú Xuyên.

Những con cò bay trên trống Phú Xuyên có dấu hay chữ nọc tam giác do ba nọc que kết hợp lại có một nghĩa lửa vũ trụ Càn (xem trống Kì Việt Phú Xuyên).

………

Tóm lại

Đực cái, nòng nọc, âm dương diễn tả bằng chữ nòng nọc vòng tròn-que chính thống, chính gốc theo Dịch  nguyên thủy Hà Đồ, hoàn chỉnh và diễn giải dễ hiểu hơn là bằng cách diễn tả bằng nọc que đứt đoạn và nọc que của Dịch Trung Hoa.

Trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là một bộ từ điển của chữ nòng nọc vòng tròn-que và Dịch Đông Sơn là Dịch nòng nọc vòng tròn-que được diễn tả bằng dấu, hình, chữ nòng nọc vòng tròn-que. Đây là bộ Dịch nòng nọc vòng tròn-que diễn tả bằng hình ảnh duy nhất của nhân loại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: