CHÚC MAY MẮN (thơ Chữ Nghĩa)

(Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

IMG_8561

Bạch mai nhất điểm hồng.

 

CHÚC MAY MẮN (*)

(thơ Chữ Nghĩa).

Nguyễn Xuân Quang

Đầu năm, người chúc ta MAY MẮN.

MAY thì xin nhận, không đo đắn,

MẮN phải cần suy một, tính hai,

Vợ hết sinh rồi, MẮN với ai?

 

Chú Thích

(*) May Mắn có

-May là hên gặp được nhiều điều lành, điều tốt,  lợi lộc, phúc lộc. Anh ngữ lucky biến âm với lộc (bổng lộc, lợii lộc).

-Mắn là sinh đẻ nhiều như mắn đẻ, mắn sinh.

Ngày xưa có an lành, có lộc, có lợi, có danh, có nhiều con là có phúc, hạnh phúc.

Ngày nay chúc trẻ em may mắn là sai. Chúc các bà không chồng, các bà góa, các bà đã mãn kinh may mắn là dốt. Chúc các ông có vợ đã hết sinh rồi là xúi bẩy phá hoại gia cang người ta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: