NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ ÁNH SÁNG ÂM NÒNG VÒNG ÁNH SÁNG.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

 

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ ÁNH SÁNG

ÂM NÒNG VÒNG ÁNH SÁNG.

Nguyễn Xuân Quang

Qua chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời Trên Trống Đồng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ta đã biết sự phân loại trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn dựa vào tính nòng nọc, âm dương của ánh sáng mặt trời chia ra hai nhánh: nhánh mặt trời có ánh sáng hình nọc tia sáng mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) > mang dương tính và nhánh mặt trời có ánh sáng hình vòng tròn nòng O mang âm tính.

Gần như hầu hết là mặt trời có ánh sánh dương hình nọc tia sáng nọc mũi tên và rất hi hữu mới thấy trống có mặt trời có ánh sáng âm hình nòng vòng tròn.

Các trống từ trước tới nay chúng ta đã giải đọc thuộc ngành trống mặt trời có ánh sáng dương nọc tia sáng mũi tên như trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

Bài viết này giải đọc các trống mặt trời có ánh sáng âm là nòng vòng tròn.

Theo nguyên tắc chính thống, cũng giống như các trống mặt trời có ánh sáng dương nọc mũi tên, các trống mặt trời có ánh sáng nòng vòng tròn cũng chia ra làm hai nhánh với số vòng ánh sáng chẵn và vòng ánh sáng lẻ. Tuy nhiên vì nòng ánh sáng mang âm tính nên trống mặt trời có số vòng ánh sáng chẵn có khuôn mặt chủ yếu. Trong mỗi nhánh này lại chia ra làm hai tiểu nhóm là tiểu nhóm mặt trời vũ trụ có số vòng ánh sáng từ 0 tới 7 và thế gian có số vòng sáng bằng hay hơn 8.

Tiểu Nhóm Trống Mặt Trời Vũ Trụ Mặt Trời Có Số Ánh Sáng Âm Nòng Vòng Tròn Từ 0 Tới 7.

 -Trống Mặt Trời Vũ Trụ Có Số Ánh Sáng Âm Nòng Vòng Tròn Số Không 0, Khôn Tầng 1 Cõi Tạo Hóa.

Đây là trường hợp trống có mặt trời là một khối u nổi hình đĩa tròn không có ánh sáng.

Mặt trời đĩa tròn này có một khuôn mặt là mặt trời âm có một nòng vòng sáng chính là vỏ bao khối lửa mặt trời (vành đĩa tròn) hay có một nòng vòng sáng chập vào vỏ đĩa tròn khối lửa.

Như đã biết theo duy dương của phía nòng âm, một vòng tròn rỗng hay đặc có một khuôn mặt là số một ví dụ số một của các chữ số hình vòng tròn của Maya, một chấm tròn trên con lúc lắc (dice), trên con bài domino…

Xin lưu tâm là nòng vòng tròn O mang nghĩa số một theo chính thống là của phía Nòng âm tức số một âm khác với số 1 hình nọc que của phía nọc dương.

Vì thế mặt trời đĩa tròn cũng có thể có một khuôn mặt là mặt trời có một nòng vòng ánh sáng. Mặt trời đĩa tròn với nghĩa là mặt trời có một nòng vòng sáng là mặt trời tạo hóa tối cao tối thượng (sun as Creator, Supreme Being). Trên trống đồng biểu tượng cho ngành nọc vì trống có một nghĩa là đực, như thế mặt trời sinh tạo, tạo hóa này phải có một khuôn mặt dương (phái nam) giống như mặt trời của bọc trứng Tổ Hùng, của mặt trời sinh tạo Ra của Ai Cập cổ.

Ở tầng lưỡng nghi theo duy âm (0 ánh sáng) biểu tượng cho cực âm, mặt trời nòng âm, mặt trời nữ như mặt trời đĩa tròn không có tia sáng của thái dương thần nữ Ameraterasu thấy trên lá cờ Nhật. Như đã biết vì trống là trống biểu của ngành nọc, theo chính thống mặt trời thuần âm, mặt trời nữ  không bao giờ có mặt trên trống đồng [mặt trời đĩa tròn không có ánh sáng ngành nòng âm nữ chỉ thấy trên các gương đồng hay cồng (cồng bà) dưới hình thức cục u như cái vú, là những vật biểu của dòng nòng âm].

Vậy trống có mặt trời đĩa tròn không có ánh sáng mang nghĩa là mặt trời sinh tạo, tạo hóa âm nam. Cần phải có các chi tiết khác để xác thực.

Nếu ở trống muộn và không có các chi tiết khác hỗ trợ thì có thể trống được làm không còn theo qui ước chính thống.

 Cần lưu tâm

Vì hi hữu mới thấy trống có mặt trời 0 (zero) ánh sáng Khôn tầng 1 vũ trụ trên trống đồng âm dương (không thấy ở Việt Nam?) nên các trống đồng có mặt trời Khôn thế gian 8 vòng ánh sáng nhiều khi mang thêm một khuôn mặt Khôn vũ trụ 0 nòng vòng sáng. Mặt trời 8 vòng ánh sáng có thể có hai khuôn mặt Khôn Tạo Hóa O và Khôn Thế Gian 8 nòng vòng sáng, cần phải dựa vào các chi tiết khác để nhận diện ra.

Trống mặt trời đĩa tròn Nam Trung Hoa.

Trong một tài liệu nói về “các vật sáng” trên mặt trống đồng nam Trung Hoa, tôi thấy một hình cho biết có trống có hình mặt trời đĩa tròn này ở Nam Trung Hoa dưới đây.

“Các vật sáng” thấy trên trống đồng Nam Trung Hoa.

Như thế trống này theo chính thống phải hiểu là trống biểu tượng cho mặt trời tạo hóa ngành nòng nam thái dương.

Rất tiếc tôi không có hình trống này.

-Trống Mặt Trời Vũ Trụ Có Số Ánh Sáng Âm Nòng Vòng Tròn Số Khảm 2 Tầng 1 Cõi Tạo Hóa.

Không thấy.

-Trống Mặt Trời Vũ Trụ Có Số Ánh Sáng Âm Nòng Vòng Tròn Số Cấn 4 Tầng 1 Cõi Tạo Hóa.

 Không thấy.

-Trống Mặt Trời Vũ Trụ Có Số Ánh Sáng Âm Nòng Vòng Tròn Số Tốn 6, Tầng 1 Cõi Tạo Hóa.

Trống Đào Xá

 

               Trống Đào Xá có mặt trời 6 nòng vòng ánh sáng (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên).  

Tổng quát

Chỉ xin chú tâm nói tới các điểm chủ yếu.

Trống tìm thấy ở xã Đào Xá, huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú năm 1978.

Trống không còn làm theo bố cục qui ước chính thống có lẽ vì trống đã quá muộn (loại D-I-1).

 .Thượng Thế

Vỏ hư vô hay vỏ không gian mỏng mang dương tính  nghiêng về phía lửa, thái dương ngành nòng âm tức IIO, Đoài vũ trụ .

Mặt trời là một u đĩa tròn nổi có quầng sáng 6 nòng vòng ánh sáng âm Tốn tầng 1 vũ trụ (vì đây trên mặt trống nên đây là mặt trời chứ không thể coi là mặt trăng được). Đây là mặt trời đĩa tròn biểu tượng cho ngành nòng thuộc họ mặt trời thái dương. Với số 6 nòng ánh sáng Tốn là mặt trời nòng thái dương.

Ta đã biết Tốn có thể hôn phối với Đoài trong Dịch Chấn hôn phối với Cấn thấy ở lá bùa trừ tà dân gian Việt Nam; Tốn hôn phối với Chấn trong Tiên Thiên Bát Quái và Tốn hôn phối với Càn trong Hậu Thiên Bát Quái (Trống Bách Việt Ngọc Lũ I  bài 1).  Ta sẽ tìm xem khuôn mặt Đoài, Chấn hay Càn là khuôn mặt mang tính chủ của trống này.

Trước hết các vành giới hạn là những vành trống không mang âm tính cho biết trống có một mặt nòng Khôn (Chấn/Đoài vũ trụ). Như thế ta loại ngay ra khuôn mặt hôn phối Tốn/Càn.

Không gian là một quầng sáng có 6 nòng vòng ánh sáng (số 6 là lão âm tức mang dương tính nhiều nhất, là âm thái dương) cho biết không gian mang tính thái dương phía nòng âm Khôn tức Khôn dương, thiếu âm Đoài vũ trụ.

Với quầng sáng này cho thấy mặt trời nòng đĩa tròng là mặt trời rạng ngời tức mặt trời nòng thái dương. Vành này rõ ràng cho biết đây là trống mặt trời có 6 vòng ánh sáng nòng Đoài thái dương. Như thế khuôn mặt hôn phối Tốn/Chấn là thứ yếu và khuôn mặt Tốn/Đoài vũ trụ mang tính chủ.

Đối chiếu với truyền thuyết cổ sử Việt là trống biểu của  phía thái dương thần nữ Âu Cơ dưới khuôn mặt Tốn vũ trụ. Vì ở trên trống, theo duy dương, nòng thái dương phải được đại diện bởi một khuôn mặt nam nghĩa là ở cõi vũ trụ truyền thuyết thì khuôn mặt chồng Chấn Lạc Long Quân đại diện còn ở cõi thế gian, lịch sử thì trống là trống biểu của một khuôn mặt nam, lang trong 50 lang Hùng theo mẹ lên núi. Ở đây ta thấy nghiêng về các lang Hùng theo mẹ lên núi.

Không có các vành vận hành.

.Trung Thế

-Vùng đất

Vành 4 con “thú lạ” bốn chân biểu tượng cho cõi đất trần gian.

Trước hết 4 con thú này mang âm tính vì không có sừng nên là thú biểu của cõi đất phía nòng âm.

Hiển nhiên con thú có dáng dấp loài bò sát to lớn như kỳ đà, khủng long, cá sấu. Kỳ đà, thằn lằn cũng gọi là  long như con thạch sùng gọi là bích long và một loài thằn lằn được gọi là ‘rồng đất”. Cá sấu cũng gọi là “long”  là rồng như giao long, người Trung Hoa ở tỉnh An Huy gọi cá sấu là “thổ long”, rồng đất. Những con thú này trông rất giống loài thằn lằn khổng lồ ở đảo Komodo gọi là rồng Komodo. Loài rồng nầy là vật tổ được khắc trên trống Sangeang Malakamau, Đông Nam Dương, một lo ại trống thuộc lon ại trống cóc/ếch, sấm mưa của dòng nọc âm thái dương Chấn.

Ta cũng biết lo ài bò sát rằn, cá sấu, thằn lằn thần tho ại hóa thành rồng là thú biểu của phía nòng Khôn Chấn/Đoài vũ trụ.

Như đã biết liên tộc Ao Naga (Âu Long) ở Assam có vật tổ thằn lằn (Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hừng Việt). Như thế trống Đáo Xá có vật biểu giống thằn lằn khổng lồ giống rồng Komodo cũng có thể là trống biểu của một tộc liên hệ với Âu Lạc, Âu Long (Ao Naga) nhánh Chấn Lạc Long Quân Âu Cơ và tộc liên hệ với đại tộc Chấn có trống Sangeang Malakamau, Nam Dương (xem Trống Đông Sơn Mang Sắc Thài Nam Dương).

Bốn con rồng đất ở đây có phần đuôi hình lông chim. Tổng quát chim theo duy dương có một khuôn mặt biểu tượng cho Càn lửa, mặt trời và theo duy âm biểu tượng cho Khôn khí gió/nước.  Ở đây lông chim ở phía đuôi nên mang âm tính do đó biểu tượng cho Khôn khí gió/nước. Ở đây không phải là mỏ chim mà là lông chim. Lông chim có một khuôn mặt biểu tượng cho gió. Ta cũng thấy rất rõ lông chim rất cường điệu, rất nhọn rất sắc mang dương tính nên biểu tượng cho Khôn dương tức cho gió dương. Vậy con thú này có một khuôn mặt mang tính chủ là gió dương Đoài vũ trụ ngành nòng âm.

 Lưu ý ở đây, sự diễn tả 4 con thú 4 chân sống trên mặt đất không ăn khớp với khuôn mặt trống có mặt trời vũ trụ 6 nòng ánh sáng âm. Đúng ra theo chính thống phải là hình chim. Có thể có hai giải thích. Một là vì đây là trống rất muộn. Hai là vì người làm trống muốn diễn tả đây là một tộc non (núi âm) phía nòng âm tức phía Âu Cơ.

Ba vành ngoài cùng.

Hai vành ngoài cùng nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) có một nghĩa là thái dương kẹp vành giữa gồm 6 vòng tròn nòng âm thái dương Tốn. Ba vành này cho biết trống có một khuôn mặt Tốn thái dương mang tính chủ, ở đây nghiêng về phía hôn phối với Đoài vũ trụ.

-Vùng Nước

Tang trống chỉ thấy rõ vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói).

.Hạ Thế

Hạ Thế hay Cõi Âm là phần chân hay đế trống. Đế trống không có trang trí. Đế trống còn giữ được chính thống.

.Trục Thế Giới

Thân chỉ thấy vành nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói).

 Tổng kết

Tóm lại trống Đào Xá có mặt trời âm hình đĩa tròn và có ánh sáng âm là 6 vòng sáng. Số 6 là số Tốn âm thái dương. Như thế trống Đào Xá là trống biểu của một tộc thuộc nhánh nòng âm thái dương. Như đã biết trống biểu tượng cho phía nọc dương (trống có một nghĩa là đực), nên đây là trống biểu của một khuôn mặt nam đại diện cho phía âm thái dương, ở đây có khuôn mặt Đoài/Tốn vũ trụ của phía nòng âm mang tính chủ.

 Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt đây là trống biểu của nhánh Đoài Hùng Vương thuộc ngành nòng Khôn Chấn Đoài tức nhánh Lạc Long Quân đại diện cho khuôn mặt âm thái dương thuộc dòng Âu Cơ.  

 Như đã biết ở trên trống này liên hệ với liên tộc Ao Naga (Âu Long) ở Assam có vật tổ thằn lằn, với tộc ở đả Sangeang có trống Sangeang Malakamau trên có khắc hình vật tổ thần lằn khổng lồ rồng Komodo có mặt tại địa phương.

Trống Đào Xá là một trống rất muộn diễn tả không theo qui ước chính thống.

Tuy nhiên, mặc dù là một trống rất muộn nhưng đây là một trong những trống hiếm quí vô cùng vì nó cho thấy có hai loại ánh sáng nòng nọc, âm dương trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Về phương diện Vũ Trụ giáo và Dịch lý, trống này có giá trị chỉ kém thua trống trống đồng âm dương Ngọc Lũ I mà thôi.

Đối chiếu với truyền thuyết và cổ sử Việt trống cho biết có sự hiện diện của khuôn mặt nòng âm thái dương Âu Cơ bên cạnh khuôn mặt nọc âm thái dương Lạc Long Quân.

-Trống Mặt Trời Thế Gian Có Số Ánh Sáng Âm Nòng Vòng Tròn bằng 8 hay lớn hơn.

 Không thấy.

Tổng Kết Nhóm Trống Mặt Trời Có Ánh Sáng Âm Nòng Vòng Sáng.

. Nhóm trống này qua chứng tích trống Đào Xá cho thấy ánh sáng có hai loại mang tính nòng nọc, âm dương: sáng dương nọc mũi tên (mũi mác, răng cưa, răng sói) > và ánh sáng âm nòng vòng ánh sáng O.

.trống đồng nòng nọc, âm dương là nơi duy nhất cùng thấy hai loại ánh sáng sáng này vì trống đồng là trống nòng nọc, âm dương. Ở các nền văn minh khác chỉ thấy có một loại ánh sáng nọc dương hay nòng âm,  thường ở dưới hình thức đĩa tròn. Văn hóa Đông Sơn dựa trên nguyên lý nòng nọc, âm dương đề huề. Văn hóa Việt Nam, Bách Việt dựa trên lưỡng hợp Chim-Rắn, Tiên Rồng.

.Hai loại ánh sáng nòng nọc, âm dương này xác thực thêm một lần nữa trống đồng là trống nòng nọc, âm dương.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: