PHÉP LẠ NAM HÀN (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

PHÉP LẠ NAM HÀN

(phần 2)

Nguyễn Xuân Quang

 

Để có một khái niệm về văn hóa và con người Đại Hàn, như đã nói ở trên, họ có một cái rễ Bách Việt, ta hãy tìm hiểu về Sự Tương Đồng Giữa Cổ Sử Việt Với Cổ Sử Đại Hàn (xem bài viết này trong số hôm nay).

(còn tiếp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: