NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (3).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG.

NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.  

Nguyễn Xuân Quang

Nhóm 7 người nhẩy múa trên trống Ngọc Lũ I.

Như đã nói ở ngành phụ Càn Khôn ở bán viên dương có nhóm dương 7 người nhẩy múa.

Nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương (nguồn: Nguyễn Văn Huyên).

Ta thấy ngay tức khắc 6 người đội trang phục đầu giống nhau này gồm có hai người là đại biểu của ngành phụ này là hai đại tộc ứng với âm dương, lưỡng nghi và bốn người còn lại đại diện cho bốn tộc ứng với Tứ Tượng.

 Ở đây trên trống và là nhóm dương ta đọc theo duy dương: hai người dẫn đầu của nhóm 7 người nhẩy múa là hai người đại biểu của hai đãi tộc.

Như thế nhóm 7 người nhẩy múa có:

Người sau cùng có trang phục đầu bầu nậm biểu tượng Bấu Hư Không, Bầu Thái Cực, là người Tiểu Vũ Trụ, đại biểu cho toàn họ Người Vũ Trụ. Hai người dẫn đầu nhóm biểu tượng cho hai đại tộc đại diện của nhóm. Và bốn người đi sau hai người dẫn đầu biểu tượng cho bốn tộc ứng với tứ tượng. 

Bây giờ ta đi vào chi tiết:

-Hai người đại biểu dẫn đầu của nhóm 7 người nhẩy múa.

+ Người thứ nhất dẫn đầu: Đại biểu đại tộc Lửa thái dương, Càn. 

Người đại biểu đại tộc Càn, mang tính chủ dẫn đâu nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương.

Phần trang phục đầu như đã nói ở trên là hình chim bổ cắt Lửa lớn, Chim Sừng, Chim Rìu Lửa, Chim Việt Lửa, Chim Hồng Hoàng, chim biểu của thần Mặt Trời Viêm Đế.

Phần sau sừng là thân hay cánh có Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que từ ba nọc que Càn.

Phần sau gáy của trang phục đầu cho ta biết thuộc đại tộc, tộc nào. Ở đây có hình nọc mũi mác trong có phụ đề các chấm nọc dương, thái dương, mặt trời  và có thêm  từ (word) chữ nòng nọc vòng tròn-que từ chấm-vòng tròn có một nghĩa là mặt trời, Càn. Từ này chính là linh tự Ra hay Re (sun as Creator) của Ai Cập cổ. Rõ như dưới ánh sáng mặt trời đây là tộc Lửa thái dương, mặt trời Càn.

Tay phải cầm phách hình nọc mũi mác có một nghĩa thái dương Càn. Đây là phách Càn Khôn vì ở ngành phụ Càn Khôn.

Tất cả những người cầm phách ở nhóm này đều cầm ở tay phải phách Càn Khôn, vật biểu tượng của ngành phụ Càn Khôn. Hình dạng của phách có thể khác nhau vì hiệp (accord) với tính nòng nọc (âm dương) của đại tộc hay tộc người.

Tay trái cầm gậy biểu hay dùi lệnh thẳng nhất trong 6 người mang hình dương thái dương biểu tượng cho lửa dương thái dương Càn, Càn dương lưỡng hợp với người 1 dẫn đầu nhóm 6 người nhẩy múa.

Càn này là Càn dương đại tộc khác với Càn âm, CànTốn ở tộc người Càn số 5 (xem dưới).

Váy xòe ra hai bên diễn tả hai cánh chim.

Tóm lại người thứ nhất dẫn đầu nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương có khuôn mặt Càn dương là đại diện của nhóm dương 7 người nhẩy múa ngành phụ Càn Khôn lưỡng hợp với người dẫn đầu Chấn của nhóm 6 người nhẩy múa. 

 

+ Người thứ 2 sau người dẫn đầu: đại biểu đại tộc thiếu dương Li. 

Người thứ 2 sau người dẫn đầu của nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương là đại biểu đại tộc Li của nhóm Càn.

Trang phục đầu hình chim bổ cắt Lửa lớn.

Phần sau gáy hình lưỡi rìu tam giác núi tháp có hai nọc que có một nghĩa lửa thiếu dương (hai nọc que có một khuôn mặt là hai cây dùi làm lửa) diễn tả thiếu dương Li. Trong có các sọc lông chim nên rìu giống đuôi có một khuôn mặt gió Đoài. Phần này cho biết Li lưỡng hợp với Đoài.

Tay phải cầm phách Càn Khôn. Phách hình núi tháp Li.

Li này  lưỡng hợp với người 2 Đoài dẫn đầu nhóm 6 người nhẩy múa.

Li này là Li ngành dương đại tộc khác với Li Khảm ở tộc người Li số 4 (xem dưới).

Tóm lại người thứ hai sau người dẫn đầu nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương là đại diện đại tộc Li của nhóm Càn 7 người nhẩy múa lưỡng hợp với người Đoài thứ 2 của nhóm 6 người nhẩy múa. 

-Bốn người đi sau hai người đại biểu.

 

  Bốn người đi sau hai người dẫn đầu của nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương biểu tượng cho bốn tộc ứng với  tứ tượng.

 Đây là bốn người đại diện của bốn tộc ứng với Tứ Tượng, đây là bốn tộc Tứ Dân.

+  Người thứ 3 sau hai người dẫn đầu: đại diện tộc Đoài. 

 Người thứ 3 sau người dẫn đầu của nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương biểu tượng cho tộc Đoài nhóm Càn 7 người nhẩy múa.

Trang phục đầu hình chim bổ cắt Lửa lớn.

Phần sau gáy nói cho biết thuộc đại tộc, tộc nào. Ở đây có bình đuôi chim dbiểu tượng cho gió Đoài vũ trụ khí gió.

Tay phải cầm phách Càn Khôn.

Tay trái cầm gậy hơi cong mang âm tính, tay cầm ở chính giữa gậy chia gậy ra làm hai phần bằng như cầm cung  dương của âm tức thiếu âm gió.  Đây là gậy gió Đoài vũ trụ khí gió.

Vậy người này là đại diện cho tộc Đoài vũ trụ khí gió của nhóm Càn nhóm 7 người nhẩy múa.

+  Người thứ 4  sau người dẫn đầu là đại diện tộc Li.

Người thứ 4 sau người dẫn đầu của nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương biểu tượng cho tộc Li nhóm Càn 7 ngườinhẩy múa. 

Trang phục đầu hình chim bổ cắt Lửa lớn.

Phần sau gáy nói cho biết thuộc đại tộc, tộc nào. Ở đây  có hình từ nọc mũi mác giống  mỏ chim, búa chim trong có từ chấm vòng tròn ở đây có một nghĩa là thiếu dương Li. Nọc mũi mác nhìn theo duy âm có hình chữ V có một nghĩa nươc âm thái dương. Phần này diễn tả Li lưỡng hợp với nước Khảm ngành thái dương.

Tay phải cầm phách Càn Khôn.

Tay trái cầm gậy khá thẳng, dài vừa phải mang tính Li thế gian.

Vậy người này là đại diện cho tộc Li Khảm của nhóm Càn 7 người nhẩy múa.

+ Người thứ 5 sau người dẫn đầu là đại diện tộc Càn.

 Người thứ 5 sau người dẫn đầu của nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương biểu tượng cho tộc Càn  của nhánh nọc dương Càn Li.

Trang phục đầu hình chim bổ cắt Lửa lớn.

Phần sau gáy có hình hộp không gian Khôn ngành dương trong có từ  “vòng tròn có chấm” có một nghĩa là mặt trời, Càn.

Tay phải cầm phách Càn Khôn. Tay trái cầm gậy thẳng dài nhất, thẳng mang tính dương thái dương Càn.

Vậy người này là đại diện cho tộc CànKhôn của nhóm Càn 7 người nhẩy múa.

Lưu ý

Hai người thứ 4 và thứ 5 này là biểu tượng cho Li và Càn nhưng ở đây là tộc, cần phân biệt với người số 1 dẫn đầu và người số 2 cũng là biểu tượng cho Càn và Li nhưng là đại tộc.

+  Người thứ 6 sau hai người dẫn đầu: đại diện tộc Chấn.

Người thứ 6 sau người dẫn đầu là gười thổi khèn Khèn bầu có hình hai giọt nước nằm ngang trông như người này đang thổi hai cái bong bóng lồng vào nhau. Bầu này mang biểu tượng cho bầu hư không, bầu vũ trụ, bầu trời nòng âm, nói chung là Khôn. Khèn làm bằng ba que sậy. Ba que là quẻ Càn. Ở ngành phụ Càn-Khôn nhóm 7 người nhẩy múa  khèn là khèn Càn-Khôn có bầu khèn mang tính bầu nước Chấn phía Khôn âm. Trong khèn này có từ “chấm vòng tròn” có nghĩa là mặt trời, Càn xác thực khèn là khèn Càn Khôn. Ta cũng thấy rõ khèn có hình bầu bong bóng viền kép tức OO, thái âm Khôn âm, nước, trong có từ chấm vòng tròn một nghĩa dương, Càn. Khèn đúng là khèn Càn Khôn. Khôn ở đây mang tính Khôn thái âm, nước có Chấn là đại diện. Càn Khôn cũng có một khuôn mặt lưỡng hợp thái dương Càn với thái âm Chấn ngành thái dương.  Vì thế người này là người đại diện đại tộc Chấn.

 

Người thứ 6 thổi kèn sau người dẫn đầu của nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương biểu tượng cho tộc Chấn thái dương của nhòm Càn 7 người nhẩy múa. 

Trang phục đầu hình chim bổ cắt Lửa lớn.

Phần sau gáy nói cho biết thuộc đại tộc, tộc nào. Ở đây có sọc nước chẩy như thác nước có một khuôn mặt biểu tượng cho nước thái dương Chấn. Bên cạnh có từ chấm vòng tròn có một nghĩa là thái dương.

Váy người này có hai vạt bằng nhau có tua nước và trên váy có “chấm vòng tròn” dương, thái dương. Váy mang tính Khôn âm mang tính thai dương  Chấn.

Vậy người này mang đủ nghĩa Vũ Trụ luận là đại diện cho tộc Chấn.

Lưu Ý.

Người thổi khèn tộc Chấn ở bán viên dương nhóm 7 người nhẩy múa này mang tính thái dương lưỡng hợp Chấn-Càn với người dẫn đầu Càn nên trên người có từ chấm-vòng tròn có một nghĩa là dương, thái dương. Chấn ở nhóm dương này là Chấn dương. Trong khi ở bán viên âm nhóm 6 người nhẩy múa mang tính thái âm tương đồng bản thể với người đại tộc Chấn dẫn đầu nên trên người không có từ chấm-vòng tròn. Chấn ở nhóm âm này là Chấn âm.  

Tóm tắt lại:

Nhóm 7 người nhẩy múa ở trên bán viên dương ngành phụ Càn Khôn là những người mặt trời thái dương, người Chim Rìu Lửa, Chim Việt Lửa, Chim Hồng (hoàng) Mặt Trời Viêm Đế thuộc chủng người Tiểu Vũ Trụ gồm có:

.Người tiểu vũ trụ.

Người cuối cùng của nhóm 7 người nhẩy múa có trang phục đầu bầu nậm là người tiểu vũ trụ.

.Hai người đại biểu cho hai đại tộc:

+ Người thứ nhất dẫn đầu là đại tộc Càn đại biểu của nhóm Càn nhóm 7 người nhẩy.

+ Người thứ 2 sau người dẫn đầu là đại tộc Li của nhóm Càn nhóm 7 người nhẩy múa.

Bốn người đi sau hai người đại biểu của ngành này là bốn người đại diện của bốn tộc ứng với Tứ Tượng. Đây là bốn tộc ứng với tứ tượng, Tứ Dân của đại tộc Càn.

+ Người thứ 3 sau hai người dẫn đầu: đại diện tộc Đoài vũ trụ khí gió .

+ Người thứ 4 sau người dẫn đầu: đại diện tộc Li.

+ Người thứ 5 sau người dẫn đầu: đại diện tộc Càn.

+ Người thổi khèn thứ 6 sau người dẫn đầu: đại diện tộc Chấn. 

Lưu Ý

.Nhóm 7 người nhẩy múa ở ngành phụ Càn Khôn theo Tiên Thiên Bát Quái này có người dẫn đầu Càn nên người thứ 6 của nhóm người tiểu vũ trụ là người tộc Chấn (Khôn âm) để có lưỡng hợp thái dương Càn-thái âm Chấn ngành thái dương đúng theo lưỡng hợp Càn Khôn ngành thái dương, ở đây là nhóm dương.

(còn tiếp).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: