VIDEO PHÂN LOẠI TRỐNG ĐỒNG CỦA NGUYỄN XUÂN QUANG.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

CHƯƠNG TRÌNH TV TINH HOA ĐẠI TỘC VIỆT.

Xin mời xem một mẫu (sample) của chương trình Tinh Hoa Đại Tộc Việt trên hệ thống truyền hình VBS (Vietnamese Broadcasting Services).
VBS có hai hệ thống vệ tinh thế giới và thuật số (digital) địa phương (California).
Muốn xem VBS vệ tinh vào tần số 2359 và VBS địa phương  tần số 57.6.
Nếu có những thắc mắc, xin liên lạc với VBS theo vbstivi.com hay Đ T 1-800-532-7403 hay 1-877-889-5377 (xem thêm chi tiết ở Thể Loại Media).
Chương trình buổi phát hình này nói về cách Phân Loại Trống Đồng Đông Sơn của Nguyễn Xuân Quang. Vì thời lượng giới hạn của Youtube, buổi phát hình này phải cắt ra làm hai phần.
Xin bấm vào link:
Phần 1
Phần 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: