HÌNH T.B. THÁNG 5, 2010: bRAZIL, THIÊN ĐƯỜNG MÔNG ĐƯA HÁNG ĐẨY.

. THÁNG NĂM 2010:

Brazil, Thiên Đường Mông Đưa Háng Đẩy (Samba tic).

Một nữ vũ nhân Samba du khách ở Rio de Janeiro, Brazil.

(xem bài viết Brazil, Thiên Đường Mông Đưa Háng Đẩy sẽ đăng vào tuần tới 14-5-2010).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: