HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 01-2010

THÁNG MỘT 2010

GIẢI PHẨU TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC ÂM DƯƠNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN.

Tác giả đang giải phẫu một chiếc trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn (Hình do bác sĩ Nguyễn Khắc Lân chụp).

Trống đồng của đại tộc Đông Sơn là trống nòng nọc, âm dương. Trống đồng diễn tả Vũ Trụ Tạo Sinh dựa trên nền tảng nòng nọc, âm dương, là trống biểu của Vũ Trụ giáo, của liên bang Văn Lang Hùng Vương, là trống Hùng Vương.

Ta đã biết âm dương lưỡng nghi sinh ra tứ tượng. Tứ tượng âm và dương vận hành, chuyển hành, liên tác với nhau dưới dạng năng động tạo ra vũ trụ vạn vật, muôn sinh, được phân chia ra thành Tam Thế và được biểu tượng bằng một hình cây gọi là Cây Tam Thế, Cây Vũ Trụ, Cây Đời, Chỏ

m cây, tán cây biểu tượng cho Thượng Thế, cõi trên vũ trụ, cành cây biểu tượng cho Trung Thế, cõi giữa thế gian, gốc và rễ cây biểu tượng cho Hạ Thế, cõi dưới. Thân cây là Trục Thế Giới thông thương Tam Thế. Đại tộc Đông Sơn chọn cây Nấm để diễn tả Cây Tam Thế cho chính xác trăm phần trăm vì nấm có chóp hình vòm diễn tả vòm vũ trụ, vòm trời. Một bằng chứng cây nấm được dùng làm biểu tượng cho Cây Tam Thế còn thấy là ngày nay người Thái ở Nghệ An còn dùng cây nấm làm biểu tượng cho Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế.

Trống đồng Đông Sơn loại có hình dạng Cây Nấm (bằng đầu) Tam Thế, Nấm Vũ Trụ, Nấm Đời Sống như trống Ngọc Lũ I mang trọn ý nghĩa Vũ Trụ thuyết. Trống cây Nấm Vũ Trụ hay gọi tắt là trống Nấm Vũ Trụ, trống Nấm là loại trống Nguyễn Xuân Quang VI (NXQ.VI) tức loại Heger I (H.I).

Giải phẫu một trống Nguyễn Xuân Quang Loại VI (Heger I) tức trống Nấm Vũ Trụ, Nấm Tam Thế, Nấm Đời Sống:


1. Trống Nấm Tam Thế, Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) tức loại trống đồng âm dương Ngọc Lũ I.

Giải phẫu ra ta có:

2.  Thượng Thé và Trung Thế

a. Vòm Nấm Thượng Thế

chiếu xuống ở tâm mặt trống là vòng không gian-mặt trời

(vì trống cần có mặt bằng để đánh nên vòm nấm Thượng Thế được đập dẹpxuống hay được chiếu xuống mặt bằng trống).

b. Trung Thế

Phần còn lại của mặt trống (tầng đất) và phần tang trống (tầng nước) là Trung Thế.

3. Đế trống là Hạ Thế, cõi dưới.

4. Trục trống (eo trống) là Trục Thế Giới.

Tóm gọn lại:

Hình bìa tập I tác phẩm Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á.

(xem thêm Cơ Thể Học Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á hay Anatomy of the Bronze Drums).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: