ĐỒ CHÓ Đ… (Thơ Chữ Nghĩa)

Thơ Chữ Nghĩa

Bài này làm theo cách các vần cuối của câu thơ viết tắt bằng các mẫu tự, phát âm theo cách học đánh vần hiện nay như đ là đờ, c là cờ, l là lờ. Vì một chữ viết tắt có nhiều nghĩa, thông thường lấy theo nghĩa phổ thông nhưng người đọc cũng có thể chọn lấy bất cứ một nghĩa nào mình thích.

Đồ Chó Đ… (Đờ). (1).

Cùng giống cáo chồn, đồ chó đ…(đờ).

Đuôi chồn, đón gió, lũ cầm c… (cờ) (2).

Máng danh lợi, cắm đầu vào nốc. (3).

Tham bẩn,  cá tra rúc đó, l… (lờ). (4)

Nguyễn Xuân Quang

Chú thích

Xin gợi ý:

1. đ… phát âm theo đánh vần là đờ có nghĩa là ngu, ngốc như sao chúng nó đờ thế. Chó đờ là chó ngu và đ… cũng là chữ viết tắt của đẻ, chó đ… là chó đẻ.

2. c… phát âm theo đánh vần là cờ, có một nghĩa là cờ, cầm c… là cầm cờ, bọn đón gió trở cờ, thời cơ và c… cũng là chữ viết tắt của cược, cọc, cu… Cầm c… là cầm cược là bọn nâng bi, cầm cược, bợ lá…

3. nốc : là ăn uống như nốc sạch, nốc rượu và nốc cũng có nghĩa là cái ghe nhỏ, có nghĩa là bộ phận sinh dục nữ như đã biết n=l, ta có nốc = lốc (cô lô cô lốc…), theo n=đ, nốc = đốc, mồng đốc (clitoris) là cái mồng ở cái đốc, cái nốc của phái nữ.

4. l… phát âm theo đánh vần là lờ (dụng cụ bẫy cá) và cũng là viết tắt của l… (tục). Từ đó cũng có một nghĩa là vật bẫy cá hình túi và cũng chỉ bộ phận sinh dục:

Đó rách ngáng chỗ.

(tục ngữ).

Những bà có cái đó đã rách (nạ dòng) nằm ngáng chỗ không cho các ông mò tìm tới những cái đó còn mới!

Ngoài ra ta cũng thấy đó có nghĩa là ấy (chỗ đó = chỗ ấy), cái đó là cái ấy (tục).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: