NGU (Thơ Chữ Nghĩa)

   (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

   NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA

Bài thơ này viết theo loại mỗi câu tăng thêm một từ tạo thành hình tháp.

          NGU !

Thơ Nguyễn Xuân Quang

Ngu!
Đồ ngu!
Một lũ ngu!
Được mời vào tù,
Mà than khóc lu bù.
Chẳng biết cổ nhân đã dậy,
Đã dậy rằng Nhất Nhật Tại Tù,
Thì so sánh bằng Tại Ngoại Tam thu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: