Ý NGHĨA NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).

Ý NGHĨA NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MỒNG 10 THÁNG 3.

Nguyễn Xuân Quang

Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch chúng ta lại tổ chức ngày giỗ Tổ Hùng Vương:

Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.

hay

Ai về Phú Thọ cùng ta,
Vui ngày giỗ Tổ tháng ba mồng mười.

Theo âm lịch, một năm có mười hai tháng, ba trăm sáu mươi ngày, tại sao tổ tiên ta lại chọn ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch mà không chọn một ngày tháng nào khác? Hiển nhiên ngày giỗ Tổ Hùng Vương phải mang một ý nghĩa gì liên hệ với Tổ Hùng. Bắt buộc. Bắt buộc. Và Bắt buộc. Trong Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dân Việt, tôi đã chứng minh là những ngày giỗ, tết, vía, kị, kỷ niệm trong văn hóa Việt Nam như ngày lễ Lạc Long Quân, Thánh Dóng, Hai Bà Trưng, vân vân, thường thường đều được chọn ngày tháng theo dịch lý. Ngay cả Ngày Lễ Phật Đản 8 Tháng 4 Âm Lịch cũng dựa vào dịch để diễn tả bản thể Chân Pháp của Phật Tổ (xem bài viết riêng). Vì vậy ngày giỗ Tổ Hùng Vương bắt buộc cũng phải chọn theo dịch lý dựa vào bản thể của Hùng Vương.

Vậy trước tiên ta hãy đi tìm bản thể Hùng Vương.

Theo truyền thuyết ta đã biết Mẹ Tổ Âu Cơ “sinh ra một bọc trứng chim” clip_image0112  nở ra Trăm Lang Hùng. Cái bọc này là bọc gì? Cái bọc này là Bọc Trứng Thế Gian 100 Lang Hùng đội lốt bọc Trứng Vũ Tru (Cosmic Egg), tạo hóa của Viêm Đế-Thần Nông.

Như thế Hùng Vương có những Bản Thể chính là:

-Hư vô.

Hùng Vương con cháu Hùng Lang sinh ra từ Bọc Trứng Thế Gian 100 Lang Hùng đội lốt Bọc Trứng Vũ Trụ do hư vô cực hóa mà thành. Vì vậy Hùng Vương có một khuôn mặt biểu tượng hư vô.

-Vũ trụ.

Trứng có tròng đỏ mặt trời và tròng trắng không gian có một khuôn mặt vũ trụ.

Bản thể vũ trụ của Hùng Vương thấy rõ qua Bọc Trứng Thế Gian 100 Lang Hùng nhìn dưới dạng nhất thể.

-Mặt Trời.

Trứng Vũ Trụ có tròng đỏ là mặt trời và tròng trắng là không gian. Theo duy dương  Bọc Trứng Thế Gian 100 Lang Hùng nở ra toàn con trai ứng với tròng đỏ mặt trời vì thế Hùng Vương có bản thể mặt trời. Mặt Trời Hùng Vương là mặt trời lưỡng tính, sinh tạo, trời đất ở cõi nhân gian đội lốt mặt trời càn khôn Đế Minh-Vụ Tiên, con cháu ba đời mặt trời  tạo hóa, vũ trụ Viêm Đế-Thần Nông [tương đương với thần mặt trời Ra Tạo hóa (Sun as Creator) của Ai Cập cổ].

Khuôn mặt mặt trời sinh tạo này thấy rọ qua từ Hùng có một nghĩa là Mặt Trời. Hùng Vương là Vua Mặt Trời và qua từ Lang là con trai, dương, mặt trời. Hùng Lang là các Lang Mặt Trời.

-Không Gian dương, Bầu Trời Gió.

Theo duy âm ở nhánh Chim mặt trời thì ta có không gian dương, thái dương có một nghĩa là khí gió thái dương. Nhưng ở đây phía Âu Cơ  âm thái dương nên là khí gió thái dương mang âm tính âm thái dương ứng với gió âm Tốn, một khuôn mặt của Âu Cơ.

-Lưỡng Tính Nòng Nọc (âm dương) hai ngành Chim-Tiên (.) và Rắn Rồng (O).

Hùng Vương Mặt Trời có DNA của Hùng Lang Bọc Trứng Thế Gian Âu Cơ nên có bản thể lưỡng tính nòng nọc (âm dương) vì thế có hai nhánh Chim-Rắn, Tiên Rồng.

….

Ta có thể kiểm chứng lại bản thể của Hùng Vương với chữ nòng nọc vòng tròn-que chấm-vòng tròn dot circle.  Bọc Trứng Thế Gian 100 Lang Hùng diễn tả theo chữ nòng nọc vòng tròn-que là từ chấm-vòng tròn  dot circle.

Từ này bao gồm trọn vẹn bản thể của Tổ Hùng.

-Chấm-vòng tròn dot circlecó (.) là nọc chấm đặc, dương Chim Tiên và (O) là nòng, âm, Rắn Rồng.  Nhìn dưới dạng nhất thể là trứng vũ trụ Viêm Đế-Thần Nông, là trứng chim hình tròn Âu Cơ-Lạc Long Quân Hùng Lang thế gian.

-Chấm-vòng tròn dot circle có (.) là nọc chấm đặc, dương Chim Tiên và (O) là nòng, âm, Rắn Rồng.  Nhìn dưới diện lưỡng cực có nghĩa lưỡng tính nòng nọc (âm dương) Chim-Rắn, Tiên Rồng (vòng tròn nòng âm Rắn, Rồng và nọc chấm đặc dương Chim Tiên).

-Chấm-vòng tròn dot circle  theo duy dương có một nghĩa mặt trời mang lưỡng tính tạo hóa, càn khôn giống như mặt trời Tạo Hóa Ra lưỡng tính của Ai Cập cổ.

-Vòng tròn-chấm dot circle theo duy âm ở ngành mặt trời Người Việt Mặt Trời Thái Dương có một nghĩa vòng tròn không gian và nọc chấm đặc, dương là không gian dương, bầu trời dương khí gió.

Từ Vòng Tròn Chấm biểu tượng Bọc Trứng Thế Gian 100 Lang Hùng  diễn tả trọn vẹn tất cả bản thể chính của Tổ Hùng 

….

Biết rõ bản thể Hùng Vương như thế rồi, bây giờ so sánh ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 với bản thể Hùng Vương xem như thế nào?

  1. Ngày 10

Ngày biến âm với ngài, ngời là phần có ánh sáng mặt trời trong 24 giờ. Ngày là mặt trời,  dương. Các tộc thổ dân Mỹ châu gọi Một Ngày là Một Mặt Trời. Người Trung Quốc gọi Ngày là Nhật tức Mặt Trời. Như thế ý nghĩa Ngày 10 biểu tượng cho nhánh dương 50 Hùng Lang Mặt Trời, Chim tức nhánh Chim-Tiên phía Âu Cơ. Vì Âu Cơ âm nên lấy ngày 10 là số chẵn, âm.
Câu ca dao thứ nhất nói ở trên để ngày trước “Nhớ NGÀY Giỗ Tổ Mồng 10 tháng ba” thuộc về phía Âu Cơ (còn ở câu ca dao sau để tháng trước: “Vui ngày Giỗ Tổ THÁNG ba mồng mười” thuộc về phía Lạc Long Quân. Vì Lạc Long Quân âm nam nên lấy tháng 3 là số lẻ, dương).

Ngày 10 diễn tả:

-Khuôn mặt Vũ Trụ của Tổ Hùng.

Số 10 có số 1 là số dương, càn và số 0 là số âm, khôn. Số 10 dương âm, càn khôn nhìn theo diện nhất thể là vũ trụ, là trứng vũ  trụ, Bọc Trứng Thế Gian 100 Lang Hùng, chính là khuôn mặt vũ trụ của Hùng Vương. Vũ trụ có (.) = 1 như thấy ở con lúc lắc (dice) và O = 0 tức = 10.

Ta cũng thấy số 1 có một nghĩa là mặt trời và số không là không gian. Rõ ràng số 10 là mặt trời-không gian tức vũ trụ.

Như thế ngày 10 có một khuôn mặt diễn tả khuôn mặt càn khôn, trứng vũ trụ, vũ trụ của Tổ Hùng.

-Khuôn mặt mặt trời sinh tạo lưỡng tính.

Từ chấm-vòng tròn trong chữ nòng nọc vòng tròn-que theo duy dương có một nghĩa là mặt trời. Như đã nói ở trên có (.) = 1 và O = 0 tức  = 10. Vậy ngày 10 có một nghĩa mặt trời lưỡng tính, sinh tạo, vũ trụ, càn khôn, trời đất.

-Khuôn mặt Không Gian Bầu Trời Dương.

Nhìn dưới diện 1 dương đối ngược với số 0 âm thì số 10 là số bù, triệt tiêu bằng số không zero 0. Số không có một khuôn mặt là không gian, bầu trời. Đi với số 10, âm nên là không gian âm, khí gió âm, một khuôn mặt trời gió âm Tốn của Âu Cơ. Vậy số 10 có một khuôn mặt Khí Gió âm mang tính âm thái dương phía Chim Tiên, Âu Cơ.

Tháng 3.

Tháng là Trăng (th = tr như thả = trả tự do). Một Nguyệt (tháng) là một Trăng. Một month là một moon. Trăng mọc về đêm, âm. Như vậy tháng biểu tượng cho phía nòng âm, Mặt Trời Nước, Mặt Trời Lặn, Lạc Dương Lạc Long Quân (Lạc Long Quân có một khuôn mặt là ông Trăng, một thứ mặt trời đêm, âm). Như thế Tháng 3 biểu tượng cho phía Rắn Rồng Lạc Long Quân.

Số 3 theo dịch là Tam Thiên. Thiên là Trời. Trời có nhiều thứ Trời. Trời nhìn theo lưỡng cực là Trời Tạo Hóa lưỡng tính, là Trời Vũ Trụ. Nhìn theo duy duy dương là Mặt Trời.  Nhìn theo duy âm là Bầu Trời, không gian khí gió.

Nhìn theo con số, số 3 là số Đoài vũ trụ khí gió, Bầu Trời Dương.

Lưu ý Số 3 là số lẻ, số dương nên khuôn mặt khí gió này mang dương tính tức Đoài vũ trụ khí gió và thuộc về phía Lạc Long Quân.  Trong khi ở Ngày 10 nói ở trên khuôn mặt số 10 là số bù O cũng có một khuôn mặt biểu tượng cho không gian, khí gió nhưng số 10 là số âm nên không gian bên phía dương nữ, Nàng Lửa Âu Cơ, là gió âm thái dương ứng vơi Tốn.

Đoài vũ trụ khí gió dương này thấy qua:

.Vùng đất tổ Châu Phong, Bạch Hạc (Cò Gió, Cò Lang), của Hùng Vương.

.Ông thần Sấm Dông Gió Phù Đổng Thiên Vương. Vì có bản thể gió dương, dông gió nên Ông Dóng (Sấm) Phù Đổng Thiên Vương mới giúp nhánh Hùng Vương phía Lạc Long Quân cũng có khuôn mặt khí gió dương Lạc Long Quân này (vì thế mới nói Phù Đổng Thiên Vương là hiện thân hay hóa thân của Lạc Long Quân) (xem Ông Đổng Mà Đúc Trống Đồng).

Như thế ta thấy ngày giỗ Tổ Hùng 10 tháng 3 bao trọn vẹn tất cả các khuôn mặt bản thể của Hùng Vương: vũ trụ, Mặt Trời lưỡng tính sinh tạo, Chim-Rắn, Tiên Rồng, Bầu Trời khí gió…

Bây giờ ta kiểm chứng với Thú Vật Biểu thế gian của Hùng Vương.

Hùng Vương sinh ra từ cái bọc trứng thế gian đội lốt bọc trứng vũ trụ mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, dịch học nên có thú vật biểu mang nghĩa như vậy. Đó là loài vật có mai khum tròn như con rùa, con cua. Ta thấy rùa và cua tương đương với nhau qua ngôn ngữ học: từ rùa và cua biến âm và ruột thịt với nhau. Mã Lai ngữ, ruột thịt với với Việt ngữ con rùa gọi là kura hay cuora chính là Việt ngữ cua. Chúng ta cũng gọi con rùa hộp ba ba  là con “cua đinh”.  Như thế rùa ruột thịt với cua. Con rùa biểu tượng cho dịch thường thấy đi bên cạnh Phục Hy. Dịch Rùa có thể có gốc từ Đại Tộc Việt thấy qua Lịch Rùa Việt Thường. Vua Thành Vương đời nhà Chu được Việt Thường tặng con rùa có  mu rùa  “Ba Thước Vuông”. Số 3 bình phương (square) là 3 x 3 = 9. Lưng có hình vuông có 9 ô, chính là Hà Đồ Lạc Thư hay ma phương 5/15 (hình vuông thần kỳ có số trục là số 5. Tất cả các chi cộng lại có tổng số là 15). Việt Nam hiện nay cũng có một thứ rùa nước ngọt gọi là con Ba Ba mang hình ảnh con rùa Việt Thường mai ba thước vuông này.

Như thế con cua giống rùa nên cũng biểu tượng cho dịch. Đúng vậy. Con rùa có mai phần trên hình vòm biểu tượng cho vòm trời, vòm vũ trụ có một khuôn mặt hư vô. Phần bụng dẹt hình vuông biểu tượng cho đất. Nhìn chung dưới diện nhất thể cả mai biểu tượng cho trời đất, âm dương nhìn dưới diện nhất thể diễn tả thái cực. Đầu hình qui đầu biểu tượng cực dương. Đuôi biểu tượng cựa âm. Đầu đuôi biểu tượng lưỡng cực, lưỡng nghi. Bốn chân biểu tượng tứ tượng. Rõ ràng con rùa biểu tượng vũ trụ tạo sinh, dịch. Con Cua cũng vậy. Mai cua cũng giống mai rùa biểu tượng hư vô, thái cực. Hai càng biểu tượng lưỡng nghi và 8 cẳng biểu tượng tứ tượng dương và tứ tượng âm ứng với tám tượng, tám quẻ, bát quái. Ta thấy dịch Con Cua còn trọn vẹn hơi dịch con Rùa vì có trọn vẹn bát quái.

Dân gian Việt Nam làm ruộng lúa nước Lạc Điền thân thuộc với con cua nên dùng Dịch Cua thay cho Dịch Rùa. Đó là Việt Dịch Con Cua Hùng Vương hay Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc (xin xem tác phẩm này). Trên bàn Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc, Hùng Vương Đoài có một khuôn mặt là con cua. Vì vậy ngày giỗ Tổ Hùng Vương liên hệ mật thiết với con cua. Muốn biết rõ bản thể Hùng Vương và nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vương ta chỉ cần nhớ tới con cua qua câu ca dao:

Con Cua tám cẳng hai càng,
Một mai hai mắt rõ ràng con cua.

Tám (8) cẳng cộng với hai (2) càng là 10. Cẳng và càng hình que mang dương tính ứng với mặt trời, với ngày (một ngày là một mặt trời, một dương). Vậy tám cẳng cộng hai càng là ngày 10Một (1) mai cộng với hai (2) mắt là 3. Mai hình vòm ứng với vòm vũ trụ, vòm trời mang âm tính và âm đi với trăng là nguyệt, là tháng. Vậy một mai cộng hai mắt là tháng 3.

Như đã nói ở trên số 10 và số 3 diễn tả trọn vẹn bản thể của Hùng Vương. Con cua 8 cẳng hai cành ăn khớp với ngày 10 và một mai hai mắt ăn khớp với tháng 3 là ngày tháng giỗ Tổ Hùng.

Câu ca dao này là cái bùa giúp trí nhớ, giúp ta nhớ ngày giỗ Tổ và cũng nhớ bản thể Hùng Vương. Hùng Vương có bản thể nòng nọc (âm dương) Chim-Rắn, Tiên Rồng, nguyên lý căn bản của vũ trụ tạo sinh, dịch nên có một khuôn mặt biểu tượng trong dân  gian là Dịch Cua. Chúng ta có một loại dịch dân gian thuần túy Việt Nam con cua. Đó là Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc.

Tóm lại ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch đã được chọn theo dịch lý dựa vào bản thể của Hùng Vương. Thật chí lý và tuyệt vời.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: